Μια Ατλαντίδα στα βουνά της Ευρυτανίας

Οι ερασιτέχνες δύτες που ανακάλυψαν τον βυζαντινό ναό στον βυθό της λίμνης Κρεμαστών μιλούν στο «Βήμα» για την αναζήτηση της «βυθισμένης πολιτείας»

ΕΛΛΗ ΙΣΜΑΗΛΙΔΟΥ | Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Читати далі

Семинар по доисторической археологии

Научно-исследовательская лаборатория

Германо-Славянской археологической экспедиции

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

 

Семинар по доисторической археологии

VorgeschichteSeminarium

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в очередном  семинаре,

в рамках которого  состоится:

доклад научной сотрудницы

Института археологии Российской академии наук,

кандидата исторических наук

О. С. Румянцевой


«Организация стеклоделательного производства

в эпоху поздней античности – раннего средневековья»

Читати далі

VІ Міжнародні науково-практичні Софійські читання «Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання», присвячені 1000-літтю Софії Київської

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України

Національний заповідник “Софія Київська”

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі VІ Міжнародних науково-практичних Софійських читаннях  Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси:

нові грані пізнання”, присвячених 1000-літтю Софії  Київської

Читати далі

Электронная библиотека по византинистике

Электронная библиотека по византинистике содержит обобщающие и справочные издания, словари, публикации письменных источников и фундаментальные исследования. Посетителям сайта предоставляются полнотекстовые версии в формате DjVu, а также ссылки на аналогичные ресурсы интернета.

Читати далі

Роман Барашев. Святые похабники – признак православного благоденствия

К такому выводу приходит крупнейший исследователь феномена юродства – доктор исторических наук, профессор МГУ и СПбГУ, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН СЕРГЕЙ ИВАНОВ, выступивший на прошлой неделе с лекцией в киевском Доме ученых.

Читати далі

Сорочан С. Б. Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры: Учебное пособие. – Харьков: Майдан, 2011. – 952 с.

Учебное пособие содержит материал спецкурса, сопровождаемый заданиями для самостоятельной работы и подборкой письменных источников, позволяющих развивать у учащихся навыки самостоятельного критического исследования. Оно дополнено необходимыми справочными приложениями, максимально полным списком изданий тех византийских источников, которые выходили в переводе на русский или украинский языки, а также пространным толковым словарем, наиболее полным из издававшихся по данной тематике в отечественной историографии. Настоящее издание предназначено для студентов исторических и культурологических специальностей ВУЗов, учителей социально-гуманитарных дисциплин, учащихся Духовных академий и семинарий, всех, кто интересуется историей Византии и готов продолжать этим самостоятельно заниматься с помощью рекомендуемых в пособии печатной литературы и интернет-ресурсов.

Электронный вариант книги (.pdf, 13 Mb)

Читати далі

Філіппенко Р.І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.

7 липня 2004 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства: Київ, 03110, вул. Солом’янська, 24 відбувся захист дисертації Філіппенка Ростислава Ігоровича «Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

Читати далі