VІ Міжнародні науково-практичні Софійські читання «Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання», присвячені 1000-літтю Софії Київської

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України

Національний заповідник “Софія Київська”

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі VІ Міжнародних науково-практичних Софійських читаннях  Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси:

нові грані пізнання”, присвячених 1000-літтю Софії  Київської

Дата проведення конференції:  26-27 травня 2011 р.

Місце проведення: Софійський музей Національного заповідника “Софія Київська”

(м. Київ, вул. Володимирська, 24).

На конференції планується висвітлити питання історичного, архітектурного, джерелознавчого, культурологічного, мистецтвознавчого, археологічного, палеографічного, пам’яткоохоронного, релігієзнавчого та інших аспектів вивчення пам’яток християнського мистецтва.

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції.

Просимо до 1 березня 2011 р. надати заявку на участь у конференції з зазначенням теми доповіді та відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові повністю, назва організації, посада, вчений ступінь, адреса електронної пошти або робоча/домашня адреса, контактний телефон).

Заявки надсилати за адресою: 01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 24, Національний заповідник “Софія Київська” або на e-mail: ira_trush@ukr.net,   margolina@bigmir.net .

Телефони для довідок у Києві: (044) 278–62–12 (Ірина Євгенівна Марголіна), 278-62-53 (Ірина Володимирівна Труш).

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми конференції. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За підсумками роботи конференції передбачається видати збірник наукових матеріалів. Повний текст доповіді необхідно подати до початку конференції або під час її роботи. Матеріали для друку приймаються  українською і російською мовами. Тексти обсягом до 0,5 д/а, гарнітура — Times New Roman, кегель — 14, через один інтервал у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії) або txt. Ілюстрації (до 3-х шт.) — фото, графіка (туш, якісний ксерокс). Ілюстрації, надіслані в електронному вигляді, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту.

Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад:

[Баранов 1982, с. 275-279; Домбровський 1966, с. 10, рис. 1].

Список літератури подається наприкінці роботи за абеткою, наприклад:

Баранов І.А. Судацька “капела”. Датування й атрибуція // V Республіканська наукова конференція з проблем культури й мистецтва Вірменії. Єреван, 1982. С. 275–279.

Домбровський О.І. Фрески середньовічного Криму. К., 1966.

Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і надані після зазначеного терміну, не публікуватимуться . Редакційна рада залишає за собою право відбору матеріалів для збірника, з огляду на  заявлену тематику і дотримання правил їхнього оформлення.

___________________________________________

Министерство регионального развития, строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Украины

Национальный заповедник «София Киевская»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе

VІ Международных научно-практических Софийских чтениий

“Христианские святыни – скрижали Вечности, Мудрости и Красоты:  новые грани познания”,

посвященных 1000-летию Софии Киевской

Дата проведения конференции: 26-27 мая 2011 г.

Место проведения: Софийский музей Национального заповедника “София Киевская”

(г. Киев, ул. Владимирская, 24).

На конференции планируется осветить вопросы исторического, архитектурного, источниковедческого, культурологического, искусствоведческого, археологического, палеографического, памятникоохранного, религиоведческого и других аспектов изучения достопримечательностей христианского искусства.

Проезд, проживание и питание за счет участников конференции.

Просим до 1 марта 2011 г. предоставить заявку на участие в конференции с указанием темы доклада и сведений об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, название организации, должность, ученая степень, адрес электронной почты или рабочий/домашний адрес, контактный телефон).

Заявки присылать по адресу: 01034, г. Киев-34, ул. Владимирская, 24, Национальный заповедник “София Киевская” или на e-mail: ira_trush@ukr.netmargolina@bigmir.net

Телефоны для справок в Киеве: (044) 278–62–12 (Ирина Евгеньевна Марголина),

278-62-53 (Ирина Владимировна Труш).

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения к программе конференции. Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

По итогам работы конференции предусматривается выдать сборник научных материалов. Полный текст доклада необходимо подать к началу конференции или во время ее работы. Материалы для печати принимаются на украинском и русском языках. Тексты объемом до 0,5 д/а, гарнитура — Times New Roman, кегель — 14, через один интервал в распечатанном и электронном вариантах в формате Word (любой версии) или txt. Иллюстрации (до 3-х шт.) — фото, графика (тушь, качественный ксерокс). Иллюстрации, посланные в электронном виде, должны обладать разрешающей способностью не менее 300 dpi. Подписи к иллюстрациям предоставляются отдельным списком в конце текста.

Ссылки на литературу оформляются полукодом (в квадратных скобках: фамилия автора, год издания, страница, номер рисунка). Например:

[Баранов 1982, с. 275-279; Домбровский 1966, с. 10, рис. 1].

Список литературы подается в конце работы по алфавиту, например:

Баранов И.А. Судакская “капелла”. Датирование и атрибуция // V Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении. Ереван, 1982.

С. 275–279.

Домбровский О.И. Фрески средневекового Крыма. К., 1966.

Тексты, оформленные без соблюдения отмеченных требований и предоставленные после отмеченного срока, не будут публиковаться. Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов для сборника, учитывая заявленную тематику и соблюдение правил их оформления.

___________________________________________

Ministry of Regional Development, Construction,

Housing and Utilities of Ukraine

 

National Conservation Area “St. Sophia of Kyiv”

Call for papers

 

Dear colleagues,

We invite you to take part in the work of the 6th International Research and Practice Sophia’s Readings

Christian Shrines – Testimonies of Eternity, Wisdom and Beauty: New Facets of Knowledge“,

dedicated to 1000th Anniversary of Saint Sophia of Kyiv

 

The conference will take place on May 26-27, 2011.

Venue: The St. Sophia Museum of the National Conservation Area “St. Sophia of Kyiv” (24, Volodymyrska Str., Kyiv).

At the conference, it is envisaged to highlight the issues on history, architecture, cultural studies, art, archaeology, palaeography, monuments protection, religious studies and other aspects of the study of monuments of Christian art.

Travel, residence and food are at the expense of participants.

Deadline for filing of applications – March 1, 2011. Please indicate the subject of report and information about the author (family name, fіrst name, name of organization, job title, degree, e-mail or residence address and contact telephone number).

Please send your applications at the following address:

24, Volodymyrska Str., Kyiv 01034, Ukraine, National Conservation Area “St. Sophia of Kyiv” (e-mail: ira_trush@ukr.net, margolina@bigmir.net ),

Information telephones: in Kyiv: +38(044) 278–62–12; (Ms Iryna Margolina), 278-62-53 (Ms Iryna Trush).

The Steering Committee reserves the right of reports selection for the inclusion in the conference programme. Working languages of the conference: Ukrainian, Russian and English.

Following the results of the conference, a collection of scientific papers is expected to be published. It is required to present the full text of the report before the beginning of the conference or during its work. The materials for printing are accepted in Ukrainian and Russian. Text volume – up to 0,5 of printed sheet, font — Times New Roman, size — 14, line interval – 1,5, printed or electronic versions in Word format (any version) or txt. Illustrations (not more than three) — photo, graphics (ink, high-quality Xerox). Illustrations, which are sent in on-line versions, should have a resolving capacity minimum 300 dpi. Captions should be provided on a separate list at the end of the text.

Reference to the literature (in round brackets: author’s surname, date of publication, page, number of illustation).

Тexts, completed without specified requirements and submitted after the deadline, will not be published. The Editorial Board reserves the right of material selection for the collection of scientific papers, with regard to the subjects submitted and the rules of their formatting.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s