Філіппенко Р.І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.

7 липня 2004 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства: Київ, 03110, вул. Солом’янська, 24 відбувся захист дисертації Філіппенка Ростислава Ігоровича «Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

 

ФІЛІППЕНКО Ростислав Ігорович

 

УДК 930.1:378.4 (477.54) Рєдін

 

ЖИТТЯ, ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКОВО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА

ПРОФЕСОРА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Є.К. РЄДІНА (1863 – 1908 рр.)

 

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

 

Київ – 2004

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент КУДЕЛКО Сергій Михайлович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор МАСНЕНКО Віталій Васильович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри історії України;

кандидат історичних наук, доцент ПАЛІЄНКО Марина Геннадіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, докторант кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.

Провідна установа:

Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, відділ теорії та історії археографії і спеціальних джерелознавчих наук, м. Київ.

Із дисертацією можна ознайомитися у Науково-довідковій бібліотеці центральних державних архівів України: Київ, 03110, вул. Солом’янська, 24.

 

АНОТАЦІЯ

Філіппенко Р.І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2004.

Дисертація є першим в українській історіографії комплексним дослідженням громадської та науково-історичної діяльності українського та російського історика, професора Харківського університету Єгора Кузьмича Рєдіна.

У праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло джерел, які різнобічно розкривають життя і діяльність вченого. У дисертації аналізується коло наукових інтересів історика, висвітлюється його робота в Харківському історико-філологічному товаристві, внесок вченого в підготовку та роботу ХІІ та наступних Археологічних з’їздів, відзначається діяльність Є.К. Рєдіна як завідувача Музею витончених мистецтв та старожитностей, а також констатується, що Є.К. Рєдін багато зробив для розвитку вітчизняної історичної науки. Вчений займався вивченням пам’яток візантійської й давньоруської культури. Багато часу й сил Є.К. Рєдін приділяв дослідженню церковних пам’ятників Слобожанщини. Він один з перших звернувся до наукового вивчення українського іконопису. Значну увагу в дисертації приділено громадській діяльності Є.К. Рєдіна, зокрема його роботі у Харківському товаристві поширення в народі грамотності.

Ключові слова: Є.К. Рєдін, Харківський національний університет, історіографія, Харківське історико-філологічне товариство, Харківське товариство поширення в народі грамотності.

 

АННОТАЦИЯ

Филиппенко Р.И. Жизнь, общественная деятельность и научно-историческое наследие профессора Харьковского университета Е.К. Редина (1863-1908 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Украинский научно-исследовательский институт архивного дела и документоведения. – Киев, 2004.

Диссертация посвящена изучению жизни и деятельности украинского и российского историка Егора Кузьмича Редина.

Представленная работа является первым в украинской исторической науке комплексным исследованием общественной, культурно-просветительской и научной деятельности ученого. На основании изучения творческого наследия Е.К. Редина, выявленных новых архивных материалов и опубликованных ранее различных групп источников, анализа научной литературы характеризуются все аспекты его общественной и научной работы, предлагается периодизация его жизни и деятельности. При этом делается вывод, что существующая научная литература недостаточно раскрывает многогранную деятельность историка.

В диссертации рассматривается круг научных интересов ученого, анализируются его работа в Харьковском историко-филологическом обществе, а также роль, которую сыграл Е.К. Редин в подготовке и проведении ХІІ и других Археологических съездов в качестве секретаря Харьковского подготовительного комитета, отмечается вклад историка, как заведующего Музеем изящных искусств и древностей Харьковского университета.

Е.К. Редин занимался изучением византийских и древнерусских памятников культуры. Много времени он уделял исследованию церковных памятников Слобожанщины. Е.К. Редин один из первых обратился к научному изучению украинской иконописи. Изучение творческого наследия Е.К. Редина доказывает, что многие его работы не утратили научной ценности и в настоящее время.

Освещена также педагогическая и общественная деятельность Е.К. Редина. Будучи отзывчивым человеком, он сосредоточил свою общественную работу на начальном школьном образовании, принимая активное участие в работе Харьковского общества распространения в народе грамотности.

Ключевые слова: Е.К. Редин, Харьковский национальный университет, историография, Харьковское историко-филологическое общество, Харьковское общество распространения в народе грамотности.

 

ANNOTATION

Filippenko R.I. Life, social activities, and scientific-historical heritage of Kharkov University Professor Y.K. Redin (1863-1908). – Manuscript.

Dissertation for the Degree of Candidate of History by speciality 07.00.06 – Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines. – The Ukrainian Scientific Research Institute on Archives and Documentation. – Kyiv, 2004.

The dissertation is the first in Ukrainian historiography complex investigation of social and scientific-historical heritage of Ukrainian and Russian historian, Professor of Kharkov University, Y.K. Redin. The paper presents the analysis of the problem study condition, wide range of studied sources which expose the scientist’s life and activities in all aspects. The dissertation considers the sphere of scientific interests of the scientist, his work in Kharkov Historical-Philological Society. The author describes the scientist’s contribution to the preparation and work of the 12th Archaeological Congress, focuses on important role played by Y.K. Redin as a head of Museum of Fine Arts and Antiquities. It is also stated that Y.K. Redin made a lot for national school of the history of art development. The historian, Y.K. Redin made a careful study of Early Christian, Byzantine, and Old Russian art Christian Art monuments of Slobodska Ukrainian. He was among the first who started the scientific research of Ukrainian icon-painting. The dissertation highlights social activities of Y.K. Redin, his work in Kharkov Society of People’s Literacy Dissemination.

Key words: Y.K. Redin, Kharkov Historic-Philological Society, Kharkov National University, historiography, Kharkov Society of People’s Literacy Dissemination.

 

Основний зміст дисертації автором одноосібно викладено у публікаціях:

1. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – историк древнехристианского и византийского искусства // Четвертi Cумцовськi читання: Матерiали наук. конф., присвяч. 135-рiччю з дня народж. Є.К. Рєдiна. – Х., 1999. – С. 12-13.

2. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – ученый, гуманист // Вестн. ХГПУ, 1999. – Вып. 67: Философия. – С. 133-138.
3. Филиппенко Р.И. Путями просветительства: (Е.К. Редин – исследователь церковных древностей г.Харькова) // Багалiївськi читання в НУА: Програма та матерiали / ХГI “НУА”; Голов. ред. В.I. Астахова. – Х., 1999. – С. 99-102.

4. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин и “Христианская топография” Козьмы Индикоплова // 200 рокiв Харкiвськiй єпархiї Української Православної церкви: Матерiали наук.-практ. конф., 27 трав. 1999 р. – Х., 1999. – С. 113-114.

5. Філіппенко Р.І. Є.К. Рєдін – секретар Харківського історико-філологічного товариства // Багаліївські читання в НУА. ІІІ. Д.І. Багалій і культура Слобідської України: Програма та матеріали, Харків, 6 листоп. 2000 р. / Нар. Укр. Акад.; Редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін. – Х., 2000. – С. 107-109.

6. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – исследователь церковных памятников искусства Харьковской губернии // Человек, культура, цивилизация на рубеже II и III тысячелетий: Труды Междунар. науч. конф., Волгоград, 3-5 окт. 2000 г.: В 2 т. / Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2000. – Т. 1. – С. 215-217.

7. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – исследователь религиозных памятников искусства Харьковской губернии // Віра і Розум. – 2000. – № 1. – С. 224-228.

8. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – ученый-искусствовед // Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи (до 115 річниці Харківського державного політехнічного університету): Праці міжнар. наук.-метод. конф. 28-29 березня 2000 р. – Х., 2000. – С. 53-54.

9. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – секретарь Харьковского историко-филологического общества // Вестн. Нац. техн. ун-та “ХПИ”. – 2000. – Вып. 120: Философия. – С. 104-116.

10. Фiлiппенко Р.І. Є.К. Рєдiн i “Християнська топографiя” Козьми Індiкоплова // Освiтнi традицiї Слобожанщини на межi тисячолiть: Матерiали наук.-метод. конф. (Першi Каразiнськi читання, Богодухiв, 11 трав. 2001 р.). – Х., 2001. – С. 88-103.

11. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – член Харьковского историко-филологического общества // Краєзнавство. – К., 2002. – Число 1-4. – С. 38-41.

12. Филиппенко Р.И. Е.К. Редин: жизнь, общественная деятельность и научно-историческое наследие: (К 140-летию со дня рождения) // ВХУ. – 2003. – № 594: Історія. – Вип. 35. – С. 333-340.

13. Філіппенко Р.І. Суспільна діяльність Є.К. Рєдіна // Сб. тез. и докл. междунар. конф. “Усадьбы Харьковской губернии: сохранение и перспективы использования”, посв. памяти проф. Харьк. ун-та Е.К. Редина. – Х., 2003. – С. 3-4.

14. Філіппенко Р.І. Рєдін Є.К. – історик-мистецтвознавець (історіографія питання) // Зб. наук. праць. Сер. “Історія та географія” / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 14. – С. 155-161.

 

Завантажити автореферат

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s