Стародавнє Причорномор’я. – Випуск 12 / Голов. ред. І.В. Нємченко. – Одеса, 2018. – 632 с.

Збірка «Стародавнє Причорномор’я» складена на основі матеріалів ХII читань пам’яті професора П. Й. Каришковського, міжнародної конференції, яка відбулась в ОНУ імені І. І. Мечникова 12-13 березня 2018 р. Випуск містить статті з проблем нумізматики, історії та археології Північного Причорномор’я, античної та середньовічної історії, візантинознавства, історії Європи раннього модерного часу, історіографії тощо. І–Х випуски збірки виходили під назвою «Древнее Причерноморье».

Зміст                Содержание               Contents

Нємченко І. В.
До 55-ліття кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І. І. Мечникова……………..5

Избаш-Гоцкан Т. А.
Антиковедение на кафедре истории древнего мира и средних веков…………………………………………..16

Чепіженко В. В.
Розвиток медієвістики на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ (до 2000 р. – ОДУ) імені І. І. Мечникова………………………………….23

Агульников С. М.
Планировка и топография могильников белозерской культуры в Нижнем Подунавье……………………………………39

Алексеев В. П., Лобода П. Г.
Редкие и неизданные варианты монет античных городов Северного Причерноморья………………………………….44

Андрух С. И., Тощев Г. Н.
Сорокина Балка – новый памятник археологии в Нижнем Поднепровье…………………………………………………50

Боднарюк Б. М.
Західноєвропейський премілленаризм ХVІІ ст.: відродження апокаліптичних настроїв та віри у земне царство Христа на тлі Тридцятирічної війни й англійської пуританської революції……………52

Бойко-Гагарин А. C., Корпусова И. В., Янов Д. М.
Некоторые особенности обращения османских юзлуков на территории княжества Валахия в 1810-1811 гг……………………………………………………57

Бондаренко Д. В., Смирнов О. І.
Археологічні дослідження зольника № 2 Вікторівського святилища в 2017 р…………………………….70

Буйських С. Б.
Хора Ольвії – історико-археологічний релікт давньогрецької колонізаційної епохи у Нижньому Побужжі…………….78

Булатович С. А.
Из истории изучения античного Никония……………….82

Бурдо Н. Б.
Антропоморфна пластика усатівської культури……………..87

Бьяджи П.
Малоизвестные материалы к хронологии грота Буран-Кая III (Украина)………………………………………………………….97

Вар`ян О. О. 
Ставлення до дитинства в Афінському полісі архаїчного та класичного періодів………………………………………………….102

Вертієнко Г. В.
До питання про метал в Авесті………………………………108

Відейко М. Ю.
Сакральні будівлі Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е……………………………………….117

Вус О. В.
Кастеллум Сиваг-Кермен – пограничная крепость Византии в Юго-Западной Таврике…………………………………123

Главенчук  А. В.
Новые данные о пигментных охрах из раскопок Анетовки 2…………………………………………………………………131

Горбаненко С. А.
Перші цілеспрямовані палеоетноботанічні розшуки на Більському городищі…………………….138

Грабовская О. В.
Історичні обставини початку використання цегли у Вінниці…………………………………………..146

Гребцова И. С.
Сюжеты античной истории и мифологии в творчестве европейских художников XVIII – первой половины XIX ст……………………………………………………153

Гулюк Є.
Зміни статусу історії та структури історичного знання в освітній системі єзуїтів у середині XVIIІ ст………………………………………………………………………..160

Гуменний В. Л.
Військові гарнізони на території Близького Сходу і парфянські кампанії Риму у ІІ – на початку ІІІ ст.н.е (за епіграфічними джерелами)……………….166

Дёмин О. Б.
Собирание наследства: медиевистика в современной Украине (1992–2016 гг.)……………………171

Демченко О. В.
Просторова організація поселень пізнього мезоліту – раннього неоліту в районі Дніпровських порогів………………………………………………………178

Дергачева Л. В.
Клад средневековых молдавских монет XIV века, найденный на территории республики Молдова……………..185

Димидюк Д. А.
Фортифікації та облогова техніка Багратидської Вірменії кінця ІХ – середини ХІ ст. (на основі писемних джерел)…..191

Добролюбский А. О.
Остатки и следы Джинестры на одесских берегах……………………………………………………………………….199

Домановська М. Є.
Філологічний вектор розвитку візантиністики у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.)……………………………………………………208

Домановский А. Н.
К вопросу о нарушителе арабо-византийского договора 689 г………………………………………………214

Diaconu V., Gafincu A.
Multidisciplinary research dedicated to the Late Bronze age from the space between the Carpathians and Prut (Romania)……………………………………..220

Дятлов В. О.
Герцогиня Здена Саксонська та її син Георг. Виховання християнського князя…………………………………………………..227

Заплетнюк О. А.
Роль фараона Ехнатона у культі Атона за текстами прикордонних стел «раннього проголошення»…………….234

Зелинский А. Л.
К вопросу о назначении так называемых перстней «птолемеевского типа»……………………………………………………241

Иванова С. В.
Обмен и торговля в древних обществах……………………247

Івченко О. С.
Джон Спелмен та Філіп Хантон: два погляди на королівську владу………………………………………………….254

Kamadadze K.
Porcelain from Gonio fort…………………………………………..261

Клюшинцев В. Н. , Гребенников В. Б.
К вопросу о развитии металлургии и металлообработки в эпоху бронзы в Нижнем Побужье……………………………………………….269

Ковальський Л. С., Голдаєв C. Г.
Заповнюючи прогалини на карті енеоліту степової Одещини: пізньотрипільська випадкова знахідка з долини ріки Кучурган………276

Ковбасюк С.
«Коли запитають вас ваші сини…»: іконографічні новації у «Песаху» Хейбрехта Бейкелара 1563 р. та реформаційний дискурс…………………………………………………………….283

Колесниченко А. Н.
Стеклянные сосуды закрытых форм VI-I вв. до н.э. в сакральных контекстах Средиземноморья и Северного Понта…………………………………………….291

Красножон А. В.
Два документа 1593 г. о ремонтных работах в Хаджибее…………………………………………………..298

Крижанівський А. Л.
Метрологічні показники монет львівського монетного двору XIV-XV ст……………………………………….304

Левченко В. В.
Мифы и реалии биографии профессора А. Г. Готалова-Готлиба (1866–1960)………………………………………………312

Лиман С. И.
Французская средневековая история и историография в творчестве профессора Харьковского университета М. Н. Петрова (1826-1887)………………….320

Лобанова М. А. , Нестеренко О. В.
Нова пам’ятка катакомбної культури в Одеській області………………………………………327

Луговий О. М.
Візантійські посли у Снятині 1415 року……………………332

Мельников О. Н.
Серебряный статер Гигиэнонта в монетном деле и в нумизматике Боспора…………………………………….339

Mielczarek M.
From the history of archaeology in Odessa. Józef Czaki (1857-1936), a forgotten collector of antiquities………………..349

Моисеенко Н. С.
Сребреники Святополка: итоги тысячелетия………..353

Мызгин К. В., Филатов Д. А.
Находки ауреусов узурпаторов III века на территории Украины…………………………………354

Николаев Н. И.
Кто был советником царя Скилура в Неаполе Скифском?………………………………………………368

Одрін О. В.
Північнопонтійська торгівля зерном: друге життя давніх концепцій………………………………………………………..375

Отрешко В. М.
О тенденциях развития археологии……………………….381

Охотников С. Б.
Сотрудничество ученых Одессы и Польши в изучении археологии и древней истории Северного Причерноморья……………………………….384

Охріменко О. С.
Уривок невменної нотації з оправи рукопису «Miscellae quodlibeticae pro IWM»…………………….392

Папанова В. А., Зиновьева Т. А.
Cклеп с росписью на некрополе Ольвии: проблема фиксации и интерпретации памятника………………396

Пересунчак О. С.
Нові пам’ятки археології в басейні р. Могилянка……………….408

Пилипчук Я. В.
История Золотой Орды в хронике Ульриха Рихенталя………………………………………………………..413

Пиструил И. В.
Изделия с резцовым сколом на эпипалеолитических памятниках Северо-Западного Причерноморья (некоторые предварительные выводы)………………….416

Плешивенко А. Г.
Забытые раритеты……………………………………………..422

Подрєз Ю. В.
Дипломатична діяльність уряду П. Орлика  щодо Франції та Османської імперії в 1710 році…………………………….430

Поліщук Л. Ю., Кіосак Д. В.
Нові матеріали до історії археологічного вивчення Південного Побужжя………………436

Попова Т. Н.
В. Э. Крусман: эпоха и наука под скальпелем историка…………………………………………446

Попович С., Чобану И.
Раскопки кургана № 8, у с. Александру Иоан Куза (Кагульский р-н, республика Молдова)…..453

Прохорова А. Ю.
Французька політика Англії під час північного повстання 1569 р………………………………………………457

Руссев Н. Д.
Белгородский мученик Иоанн Новый и религиозная жизнь Молдавии начала XV в………………………………….463

Рябцева С. С.
О некоторых специфических чертах головных уборов населения балканского региона в X–XIV вв………..470

Савельева Е. С.
Терракотовая статуэтка римского воина из Картала………………481

Самойлова Т. Л.
Контакты Родоса и Тиры в эллинистическое время по данным керамической эпиграфики………………………………….485

Сєкерська О. П.
Тваринництво та полювання в господарстві населення античного часу межиріччя Дунаю та Південного Бугу……487

Сминтина О. В.
Екологічна історія дописемної доби: актуальні питання сучасних досліджень…………………………………………494

Cнитко І. О. , Гаркуша Н. М. , Снитко О. В.
Про історію однієї лапідарної пам’ятки, знайденої біля Ольвії………………………….500

Снитко И. А.
Проблемы архитектурной идентификации фрагментарно исследованных архитектурно-археологических памятников…………………………………..505

Сурду В. В.
Особенности погребальных сооружений ямной культуры Карпато-Поднестровья…………………………………………512

Тарасенко Н. А.
Фрагменты древнеегипетской Книги мертвых в Украине……………………………………………………………..517

Тоцький П. М.
Становий статус церкви в королівській Франції напередодні Революції……………………………….524

Тощев А. Г.
Крымско-русские торговые отношения в XV в.   ……………531

Туровский Е. Я.
Государственное устройство античного Херсонеса………………534

Федченко Є. Е.
Функції та місце сексуальності у римському зображальному мистецтві………………………………………….539

Фомин М. В.
Трансформация обряда крещения и ее отражение в архитектуре Херсонеса-Херсона…………………………….547

Khalvashi M., Aslanishvili L., Kakhidze E.
Garrisons on the edge of Imperium Romanum…………………………………………………..553

Харламова А. О.
Результати картографування середньовічних кам’яних статуй в басейні середньої течії Сіверського Дінця………….558

Хахеу В.
К вопросу о погребальном обряде позднегальштатского времени днестровско-карпатского региона (конец VII–V вв. до Р.Х.)………………………………………………….566

Циватый В. Г.
Внешнеполитическая и дипломатическая институционализация Европы раннего нового времени глазами современника: Франческо Гвиччардини о концептах «война» и «мир» в исторической памяти…………………….573

Чекунина Н. В.
К истории формирования коллекции древнерусских монет одесского археологического музея НАН Украины……………….580

Черниенко Ю. А.
К вопросу об информативности предметов металлопроизводства для анализа проблем генезиса сабатиновской культуры………………………………………..585

Черных И. Д.
Цивилизации «осевого времени» в научном наследии Ш. Эйзенштадта…………………………………………….592

Шевцов С. П.
Структурные средства изображения Перикла у Фукидида…………………………………………………….596

Шевченко О. Б.
Сарматські «амазонки»: чинники, що спонукали появу історіографічного міфу, та реальність сьогодення…………………603

Янко А. Л. 
Расенна чи Ратуменна?: Дещо про епоніма і самоназву етрусків………………………………………….609

Ярош О. А.
Витоки і розвиток британського орієнталізму у першій половині XVII ст. ……………………………………………………………615

Перелік скорочень…………………………………………………………………………622

Попередній випуск

 

 

4 comments on “Стародавнє Причорномор’я. – Випуск 12 / Голов. ред. І.В. Нємченко. – Одеса, 2018. – 632 с.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s