Харитонова Т. Є. Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VІ ст. н.е. (Систематизація Юстиніана)

28 листопада 2003 р.  о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2 відбувся захист дисертації Харитонової Тетяни Євгенівни «Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VІ ст. н.е. (Систематизація Юстиніана)», предсталеної на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

ХАРИТОНОВА    ТЕТЯНА    ЄВГЕНІВНА

УДК 340.15(37)“05”.001.33

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВА У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
у ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI СТ. Н.Е.
(СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЮСТИНІАНА)

Спеціальність: 12.00.01 –   теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень

А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Одеса – 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент ГЛИНЯНИЙ Володимир Павлович, Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри історії держави і права.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України КОЗЮБРА Микола Іванович, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, професор кафедри міжгалузевих правових наук;

кандидат юридичних наук, професор ТИЩИК Борис Йосипович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри історії та теорії держави і права.

Провідна установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України, кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн (м. Харків).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.

АНОТАЦІЯ

Харитонова Т. Є. Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VІ ст. н.е. (Систематизація Юстиніана). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003.

Дисертація є комплексним дослідженням історико-правових питань систематизації Юстиніана та її впливу на більш пізні правові системи.

Проведено аналіз передумов систематизації Юстиніана, якими визначені специфічні соціально-економічні умови, існування східної гілки християнства, а також суб’єктивний фактор – харизматична особистість Юстиніана І. Зроблено висновок про існування у ІV-VІ ст. ст. трьох джерел формування права Візантії: християнства, класичного римського права, греко-римського або ж візантійського права. Обґрунтовується висновок, що Юстиніан І не ставив на меті створення єдиного законодавчого акту Corpus juris civilis, а прагнув створити Кодекс для практичного ужитку, Дигести – для забезпечення підвалин правосвідомості та правової культури, Інституції – для закладення фундаменту юридичної освіти. Проаналізоване значення систематизації Юстиніана для розвитку права, зокрема, для рецепції римського права у більш пізніх правових системах та як досвіду значної за масштабами і вдалої систематизації права.

Ключові слова: Східна Римська (Візантійська) імперія, греко-римське (візантійське) право, систематизація, Дигести Юстиніана, Кодекс Юстиніана, Інституції Юстиніана, імператор Юстиніан І.

АННОТАЦИЯ

Харитонова Т. Е. Систематизация права в Византийской империи в первой половине VІ в. н.э. (Систематизация Юстиниана). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2003.

Диссертация является комплексным исследованием историко-правовых вопросов систематизации Юстиниана и ее влияния на более поздние правовые системы.

Наиболее основательно отдельные аспекты данной проблемы были рассмотрены российскими и немецкими романистами ХІХ – начала ХХ в., в связи с имевшими в то время место в этих странах кодификаций гражданского права.

Однако при этом недостаточно внимания уделялось определению мировоззренческих предпосылок систематизации права Юстиниана, установлению ее концепции, характеристике особенностей создания отдельных законодательных актов, анализу значения систематизации Юстиниана для развития византийского права и более поздних правовых систем. Вследствие этого исследования в этой области оказались фрагментарными и недостаточно полными.

В связи со сказанным являются целесообразными с учетом современных представлений о римском и византийском праве попытка комплексного исследования историко-правовых вопросов систематизации Юстиниана и определение ее влияния на более поздние правовые системы.

Анализ социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в Восточной Римской (Византийской) империи вначале VІ в., позволяет сделать вывод, что проблемы, возникающие в государстве, требовали, кроме применения других способов, адекватного правового обеспечения.

Поскольку Восточная Римская империя выступала как часть бывшей единой Римской империи и речь шла о бывших землях Римской империи, то таким единым, принятым для всех правом, могло быть только римское право. Вместе с тем, это право должно было отражать смену мировоззренческих принципов, которые для Восточной Римской империи определялись христианством. Поэтому существование восточной ветви христианства следует рассматривать как важную предпосылку систематизации Юстиниана.

Кроме того, предпосылкой проведения систематизации следует признать субъективный фактор. В условиях авторитарной системы управления, существующей в Восточной Римской империи необходима была личность, которая сумела бы организовать систематизацию, и чьи интересы совпали бы с объективными процессами в государстве.

Именно совокупность факторов и создала предпосылки для проведения систематизационных работ в Восточной Римской (Византийской) империи в первой половине VІ в.

Сделан вывод о существовании у ІV-VІ вв. трех источников формирования права Византии. Это: христианство, классическое римское право, греко-римское или византийское право, охватывающие законодательные акты императоров Восточной Римской империи, переделанные и модернизированные нормы римского права, нормы местного, в том числе, провинциального обычного права.

При этом христианство в его восточном варианте должно было служить идеологической основой систематизации Юстиниана, а римское классическое и греко-римское (византийское) право поставляли для нее юридический материал.

Оценка взаимодействия этих факторов в результате дает основания утверждать, что праву отводилось особое место в Византийской империи и византийской культуре, особенно учитывалось то значение, которое придавал ему Юстиниан І. Именно такой поход и был отображен при систематизации права в процессе избрания ее концепции, определения характера отбора и обработки источников.

Проведенные исследования приводят к выводу, что успешному проведению систематизации Юстиниана благоприятствовали удачное определение Юстинианом І заданий, сроков и характера работ. Рационально распределив усилия Комиссии, он сумел решить задачу, которая, в свое время, была непосильной для Феодосия ІІ, и создать три акта, полностью удовлетворявшие потребности Восточной Римской (Византийской) империи в юридической отрасли.

При этом Юстиниан І не ставил перед собою и Комиссией цели создания единого законодательного акта Corpus juris civilis, которую ему часто припысывают более поздние исследователи, а стремился обеспечить три направления: создать Кодекс для практического применения, Дигесты – для обеспечения основ правосознания и правовой культуры, Институции – для закладки фундамента юридического образования.
Значение систематизации Юстиниана может быть оценено, во-первых, с точки зрения ее значения для достижения цели, которую ставил перед собой Юстиниан І: усовершенствование византийского права с последующей реализацией максимы – “Через единое право к единому государству”; во-вторых, с точки зрения оценки ее значения для развития права, в частности, для рецепции римского права в более поздних правовых системах; в-третьих, с точки зрения оценки ее значения как опыта значительной по масштабам и удачной с точки зрения достигнутых юридических результатов (создание комплексных актов) систематизации права.

Анализ указанных направлений свидетельствует о том, что поставленные задания в свое время были надлежаще исполнены, а реализация материалов и опыта систематизации Юстиниана не утратила своего значения и сегодня.

Ключевые слова: Восточная Римская (Византийская) империя, греко-римское (византийское) право, систематизация, Дигесты Юстиниана, Кодекс Юстиниана, Институции Юстиниана, император Юстиниан І.

SUMMARY

Kharitonova T. E. Systematization of the law in the Byzantian empire in the first half VІ c. ad. (Systematization by Justiniane). – Manuscript.

The dissertation stands for a degree of candidate in Law speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2003.

The dissertation is a complex research of history and law problems of systematization by Justiniane and its effect legal systems that appeared later.

The analysis of the reasons of systematization by Justiniane was conducted. The specific social and economic conditions, existence of eastern branch of christianity, and also subjective factor – charismatic person Justiniane are these reasons. The conclusion about existence in ІV-VІ of the three sources the Byzantium law creating is made: christianities, the classical Roman Law, the greek-Roman or byzantian law. The conclusion is justified, that Justiniane did not stake the purpose to frame the uniform legislative act Corpus juris civilis and aspired to provide to frame the Code for practical application, Digests – for support of bases of the legal conscience and legal culture, Institute – for a bookmark of the base of the juridical education. The value of systematization by Justiniane for development of the law, in particular, for the reception of the Roman Law in more serotinal legal systems and its large scale value experience and successful systematization of the law.

Key words: East Roman (Byzantian) empire, the Greek-Roman (Byzantian) law, systematization, Digests by Justiniane, Codex by Justiniane, Institutiones by Justiniane, emperor Justiniane І.

СПИСОК ПРАЦЬ ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Матвєєнко Т. Є. “Yus” як джерела шлюбно-сімейного права у Східній Римській імперії у IV-V ст. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Частина ІІ. – Одеса, 1999. – Вип. 6. – С. 138-142.

2. Матвєєнко Т. Є., Форманюк В. І. Правове регулювання стосунків між подружжям під час формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса, 1999. – Вип. 5. – С. 236-239.

3. Матвєєнко Т. Є., Ємельянова Л. В. Система договорів пізнього римського права // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса, 2000. – Вип. 9. – С. 268-271.

4. Матвєєнко Т. Є. Греко-римське право доби Юстиніана // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса, 2000. – Вип. 13. – С. 59-63.

5. Матвєєнко Т. Є. Проблемні питання створення Дігест Юстиніана // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2002. – Вип. 16. – С. 184-187.

Завантажити автореферат

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s