Степовик Д. Візантологія / 2-ге видання, доповнене, ілюстроване. – Жовква: Місіонер, 2013. – 352 с. + 80 вкл.

stepovyk

Після поновлення Незалежности України 1991 року візантологія здобула українську прописку.

В тоталітарному самодержавному Московському царстві та в Советськім Союзі, який замінив це царство, Візантією дозволяли займатися тільки росіянам, бо Росія – не тільки «родіна слонов», але, мовляв, і єдина «спадкоємиця» Візантійської імперії.

Нині цю фальш подолано. І короткий лекційний курс київського професора Дмитра Степовика з візантології, розрахований на студентів вищих духовних та світських навчальних закладів, – став чи не першою ластівкою щодо українського погляду на Візантію та її Церкву. Це природно, адже Київ, Київська Русь-Україна, а не Москва, не Суздаль і не Рязань, мала вікові стосунки з першою християнською імперією світу – з Візантією; Київ же, а не хто інший, хрестився від Константинополя, а вже згодом Київ охрещував язичників-насельників темних країв болотяних Сходу та Півночі Європи.

Перший друк книги професора Дмитра Степовика «Візантологія» побачив світ 2002 року у видавництві Теологічної Академії в Івано-Франківську. Відтоді в Україні надруковані грубіші, фундаментальніші книги з візантології вчених Києва, Харкова, Львова, Чернівців. Але книга Дмитра Степовика продовжує користуватися великою популярністю серед молоді – через гарний виклад, мову, лаконізм, влучну оцінку безлічі історичних фактів тисяча-столітньої історії Візантії. Автор присвячує друге, доповнене та ілюстроване видання книги «Візантологія», спонсорові як першого, так і цього другого друку, – Владиці Єпископу Софрону Мудрому, ЧСВВ – з нагоди знаменної події: 90-річчя від дня народження Владики.

Книга розрахована як на студентів, так і на всіх читачів, хто хоче знати, що ж це за країна Візантія, від якої Україна 1025 років тому прийняла спасенну віру в Господа нашого Ісуса Христа?

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА………………………………….17
ВСТУПНІ ЗАУВАГИ………………………………….23

РОЗДІЛ 1.
ПРЕДМЕТ ВІЗАНТОЛОГИ ЯК НАУКИ
Синоніми терміну «візантологія»………………………………….27
Предмети, які вивчає візантологія………………………………….28
Суміжні науки, які входять до візантології
або перетинаються з нею………………………………….29

РОЗДІЛ 2.
УТВОРЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ДЖЕРЕЛА її КУЛЬТУРИ
Період існування Візантії. СтворенИя Візантією
окремої християнської цивілізації………………………………….30
Обставини утворення Візантійської держави………………………………….31
Періодизація історії Візантії………………………………….34
Етнічний склад населення Візантії………………………………….35
Три основні джерела візантійської культури………………………………….38

РОЗДІЛ З.
ІСТОРІОГРАФІЯ ВІЗАНТІЇ В УКРАЇНІ ТА В ІНШИХ КРАЇНАХ
Початок вивчення в Україні візантійської
проблематики: писемні джерела князівської доби………………………………….40
Основні українські джерела з візантології доби
Пізнього Середньовіччя. XIII-XV cт. ………………………………….42
Основні українські джерела з візантології
Козацько-Гетьманської доби XVІ-XVIII cт. ………………………………….44
Причини занепаду досліджень в Україні
візантійської проблематики у XIX і XX cт. ………………………………….45
Зарубіжні країни, в яких розвивається
візантологія як наука………………………………….46

РОЗДІЛ 4.
ВІЗАНТІЯ ПІД ЧАС ЦАРЮВАННЯ ТЕОДОСІЯ І ВЕЛИКОГО (379-395 pp.)
Імператори Східної і Західної частин Римської
імперії в IV cт. ………………………………….47
Основні політичні і релігійні події у Візантії
в період між царюваннями Константина І Великого і Теодосія І Великого………………………………….50
Основні здобутки правління Теодосія І Великого (379-395 pp.)………………………………….51

РОЗДІЛ 5.
ҐОТИ Й ГУНИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ ВІЗАНТІЇ
Вторгнення чужих народів у кордони Східної Римської імперії………………………………….53
Відносини Західної Римської імперії з вестґотами………………………………….53
Які кочові племена загрожували обом Римським імперіям і від яких потерпали навіть ґоти?………………………………….54

РОЗДІЛ 6.
ЦАРЮВАННЯ ІМПЕРАТОРА АРКАДІЯ
(395-408 pp.) У ВІЗАНТІЇ І ЗАГОСТРЕННЯ ГОТСЬКОГО ПИТАННЯ
Обставини, за яких відбувся новий поділ Римської імперії після Теодосія І Великого………………………………….56
Перипетії вторгнення вестґотів і остґотів в Італію………………………………….57

РОЗДІЛ 7.
ІМПЕРАТОР ТЕОДОСІЙ II (408-450 pp.). РОЛЬ ЙОГО СЕСТРИ ПУЛЬХЕРІЇ ТА ДРУЖИНИ ЄВДОКІЇ У БОРОТЬБІ ЗА ВЛАДУ І В ПРИДВОРНИХ ІНТРИГАХ
Вихід на авансцену політичного, релігійного та культурного життя Візантії жінок………………………………….60
Політика Теодосія II стосовно персів на Сході і гунів на Балканах. Аттіла проти Візантії………………………………….62
Релігійні суперечки в часи Теодосія II. Третій і Четвертий Вселенські собори………………………………….63

РОЗДІЛ 8.
ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ І ВІЗАНТІЯ: 410-476 pp.
Як виникли Рим і Римська імперія………………………………….65
Ставлення римлян до євреїв………………………………….68
Релігія римлян і релігія християн………………………………….69
Блаженний Августин: «Про місто Боже»………………………………….72
Драма падіння Західної Римської імперії 476 року………………………………….74
Причини падіння Західної Римської імперії наприкінці V cт. ………………………………….75

РОЗДІЛ 9.
ВІЗАНТІЯ ПРИ ІМПЕРАТОРАХ МАРКІЯНІ [450-457 pp.), ЛЕВІ І ФРАКІЙЦЕВІ (457-474 pp.) ТА ЗИНОНІ (474-491 pp.). ЧЕТВЕРТИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР
Віровизнавчі питання в державній політиці імператора Маркіяна………………………………….76
Чотири методи боротьби імперії з варварами………………………………….77
Імператор Зинон і початок династії Ісаврів………………………………….79

РОЗДІЛ 10.
ВІЗАНТІЯ ПРИ ІМПЕРАТОРІ АНАСТАСІЇ (491-518 pp.):   ВІЙНА З ПЕРСІЄЮ, ПОВСТАННЯ ВІТАЛІЯНА, ВІДНОСИНИ З ОСТГОТСЬКИМ КОРОЛЕМ ТЕОДОРИХОМ І З РИМОМ
Вирішення Анастасієм проблеми зміцнення східного кордону Візантії………………………………….81
Збунтування стратега Віталіяна і події на Балканах………………………………….83
Тяжкі проблеми імператора Анастасія на церковній ниві всередині країни і у відносинах зі святим престолом у Римі………………………………….84

РОЗДІЛ 11.
ВІЗАНТІЯ ПРИ ІМПЕРАТОРАХ ЮСТИНІ І (518-527 pp.) ТА ЮСТИНІЯНІ І (527-565 pp.): ВІДНОВЛЕННЯ ЄДНОСТІ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПІД ЕГІДОЮ КОНСТАНТИНОПОЛЯ; ЗНИЩЕННЯ ОСТГОТІВ В ІТАЛІЇ ТА ВАНДАЛІВ У АФРИЦІ; КОДИФІКАЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА; РЕПРЕСІЇ ПРОТИ АРІЯН І МОНОФІЗИТІВ; ПОВСТАННЯ «НІКА»
Найважливіші підсумки царювання Юстина І (518-527 pp.). Спустошення Сирії………………………………….86
Методи відновлення єдності Римсько-Візантійської імперії Юстиніяном І………………………………….86
Причини і наслідки повстання константинопольської бідноти проти уряду Юстиніяна «Ніка» (січень 532 р.)………………………………….89
Побудова собору св. Софії в Константинополі у 532-537 pp. ………………………………….90
Пріоритети зовнішньої політики уряду Юстиніяна І. Твір Козьми Індикоплова «Християнська топографія»………………………………….98

РОЗДІЛ 12.
ВІЗАНТІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ VI СТ.: НАТИСК НА ІМПЕРІЮ З БАЛКАНСЬКОГО ПІВОСТРОВА АВАРІВ ТА СЛОВ’ЯН. ІМПЕРАТОРИ ЮСТИН II (565-578 ррЛ ТИВЕРІЙ II (578-582 pp.), МАВРИКІЙ (582-602 pp.) І ФОКА (602-610 pp.). ПРОГОЛОШЕННЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ ПАТРІАРХАТОМ (587 р.)
Стан Візантійської імперії після 38-річного правління Юстиніяна І………………………………….101
Тиранічне правління імператора Фоки (602-610 pp.)………………………………….104

РОЗДІЛ 13.
ІМПЕРАТОР ІРАКЛІЙ (610-641 pp.) І ЗЛАМАННЯ МОГУТНОСТІ ПЕРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Політика Іраклія стосовно слов’ян, що заселяли Балканський півострів………………………………….106
Господарська розруха у Візантії після війни з Персією………………………………….110

РОЗДІЛ 14.
НАСТУПНИКИ ІРАКЛІЯ НА КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОМУ ТРОНІ: КОНСТАНТ II, ВІН ЖЕ КОНСТАНТИНIII (642-668 pp.) I КОНСТАНТИН IV ПАГОНАТ (668-685 pp.)
Інтриги Іраклієвої дружини Мартини і їх сумний кінець………………………………….111
Церковна політика Константа II (Константина III). Відпадіння Сирії, Палестини і Єгипту від Візантії………………………………….112
Розв’язання Константином IV Пагонатом релігійних суперечок з монофелітами на Шостому Вселенському соборі (680-681 pp.)………………………………….113

РОЗДІЛ 15.
ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ ІСЛАМУ В АРАВІЇ І ПЕРШІ ПОГРОЗИ ВІЗАНТІЇ ВІД АРАБІВ
Особа і життєпис пророка Магомета (572-632 pp.)………………………………….118
Створення священної книги Коран з шістьма принципами і п’ятьма вимогами ісламу………………………………….119
Арабська експансія халіфів Омара і Османа………………………………….121
Блокада арабським флотом Константинополя у 672-678 роках. Грецький вогонь………………………………….124

РОЗДІЛ 16.
ІМПЕРАТОР ЮСТИНІЯН II (685-695 та 705-711 pp.), ЙОГО КРИМСЬКЕ УВ’ЯЗНЕННЯ (695-705 pp.), КРИМСЬКА АВАНТЮРА (710-711 pp.). ВОРОГИ ЮСТИНІЯНА – ЛЕОНТІЙ, ТИВЕРІЙ III ТА ВАРДАН-ПИЛИПИК
Успіхи і невдачі першого періоду царювання Юстиніяна II (685-695 pp.)………………………………….128
Десятилітнє вигнання Юстиніяна II в Криму (695-705 pp.) і його повернення до влади в Константинополь………………………………….129
Каральна експедиція Юстиніяна II проти Криму і трагічний кінець імператора………………………………….131

РОЗДІЛ 17.
ВІЗАНТІЯ В ТЕМРЯВІ АНАРХІЇ І АВАНТЮР НА ПЕРЕЛОМІ VIIІVIII СТОЛІТЬ. «ПЕРЕХІДНІ» ІМПЕРАТОРИ АНАСТАСІЙ II (713-716 pp.) І ТЕОДОСІЙ III (716-717 pp.). ВОЦАРІННЯ ЛЕВА III ІСАВРА (717-741 pp.)
Фактори нестабільності політичної монархічної системи у Візантії при наступниках царя Юстиніяна II………………………………….133
Занепад моралі у Візантії на початку VIII століття………………………………….134
Спрямованість політики Лева III Ісавра до видання ним іконоборського декрету………………………………….136

РОЗДІЛ 18.
ПОЧАТОК ІКОНОБОРСТВА У ВІЗАНТІЇ. ЕДИКТИ ЛЕВА III ICABPA ПРОТИ ІКОН ВІД 626 І 630 pp. ЗБІРНИКИ ЗАКОНІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА «ЕКЛОГИ» І «СЕЛЯНСЬКИЙ СТАТУТ»
Внутрішня і зовнішня політика Лева III Ісавра перед початком іконоборства………………………………….138
Обставини, що спонукали Лева III видати едикти проти ікон………………………………….140
Законодавчі ініціативи Лева III. Громадянський статут «Еклоги» і «Селянський статут»………………………………….156

РОЗДІЛ 19.
ІМПЕРАТОР КОНСТАНТИН V КОПРОНИМ (741-775 pp.): ПРИДУШЕННЯ БУНТУ АРТАВАЗДА; ВІЙНИ З АРАБАМИ Й БОЛГАРАМИ; ЕПІДЕМІЯ ЧУМИ; СКЛИКАННЯ ІКОНОБОРСЬКОГО «БЕЗГОЛОВОГО» СОБОРУ; ЗВІРСТВА ПРОТИ МОНАХІВ-ІКОНОШАНУВАЛЬНИКІВ; ПОКРОВИТЕЛЬСТВО СЕКТІ ПАВЛИКІЯН; ВТРАТА ГРЕЦЬКОГО ЕКЗАРХАТУ В ІТАЛІЇ
Обставини приходу Константина V до влади………………………………….158
Спонуки імператора щодо переселення єретиків-сектантів павликіян з Сирії й Вірменії на Балкани – у Фракію………………………………….159
Відносини Візантії з Болгарією за царювання Константина V………………………………….160

РОЗДІЛ 20.
ЦАРІ ЛЕВ IV ХАЗАР (775-780 pp.), ІРИНА (780-792 ТА 797-802 pp.), КОНСТАНТИН VI (780-797 pp.): БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ І БОРОТЬБА НАВКОЛО ІКОН
Розв’язання проблеми престолонаступництва між сімома дітьми Константина V Копронима………………………………….177
Регентство Ірини і патріаршество Тарасія: дві спроби скликання Сьомого Вселенського собору і відновлення пошанування ікон………………………………….180

РОЗДІЛ 21.
ЦАРЮВАННЯ НИКИФОРА І (802-811 pp.): СУПЕРНИЦТВО З ФРАНКСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ ЗА АДРІАТИКУ І ВЕНЕЦІЮ; ПОДАТКОВА І МИТНА ПОЛІТИКА; ВІДНОВЛЕННЯ ІКОНОБОРСТВА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕНЦЯ ТЕОДОРА СТУДИТА
Обставини воцаріння Никифора І. Грім із Заходу: новопостала імперія франків………………………………….192
Суть конфлікту між урядом імператора Никифора І і популярним ченцем-богословом Теодором Студитом………………………………….195

РОЗДІЛ 22.
ЦЕРКОВНІ І СВІТСЬКІ СУПЕРЕЧКИ ПРО ІКОНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ IX СТ. ВТОРГНЕННЯ АРАБІВ НА ОСТРОВИ КРИТ І СИЦИЛІЮ
Причина нетривалого – лише неповних два роки – царювання Михаїла І Рангаве………………………………….198
Як «поліпшив» справи в імперії цар Лев V Вірменин, відновивши цькування шанувальників ікон………………………………….199
Кара на уряд і владу імператора Михаїла II Заїки (820-829 pp.) за те, що він продовжував толерувати іконоборців………………………………….210

РОЗДІЛ 23.
ОСТАННІЙ ЦАР-ІКОНОБОРЕЦЬ ТЕОФІЛЬ (829-842 pp.), ЙОГО ТЯЖКІ ПОРАЗКИ ВІД БАГДАДСЬКОГО ХАЛІФАТУ ВІРМЕНИ ПРИ ЦАРСЬКОМУ ДВОРІ. ТАЄМНИЙ ГУРТОК ІКОНОШАНУВАЛЬНИКІВ, ОЧОЛЕНИЙ ЦАРИЦЕЮ ТЕОДОРОЮ. ІВАН ГРАМАТИК – ОСТАННІЙ ІКОНОБОРЕЦЬ НА ПАТРІАРШОМУ ТРОНІ. КІНЕЦЬ ІКОНОБОРСТВА І ВСТАНОВЛЕННЯ 843 р. СВЯТА «ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВ’Я»
Особа Теофіля. Занедбання державних справ, підозріле ставлення до питань віри, ігнорування арабської загрози………………………………….211
Рішучий злам в іконоборській політиці уряду Теофіля. Роль у цьому зламі його дружини Теодори і патріархів Івана VII Граматика і Методія………………………………….214

РОЗДІЛ 24.
РЕГЕНТСТВО ТЕОДОРИ (842-856 pp.), ЦАРЮВАННЯ її СИНА МИХАЇЛА ІІІ ВИПИВАКИ (856-867 pp.). ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВЧЕННЯ ПРО ІКОНИ І ВСТАНОВЛЕННЯ КАНОНУ ІКОНОМАЛЯРСТВА
Значення неділі «торжества православ’я» (843 р.)
в консолідації візантійського суспільства і в історії Вселенської Церкви………………………………….216
Драма усунення з посади константинопольського патріарха-іконоборця Івана VII Граматика………………………………….217
Моральна хисткість імператора-випиваки Михаїла III. Кривава сутичка його дорадників Варди і Василя………………………………….221

РОЗДІЛ 25.
ЗАСНУВАННЯ У ВІЗАНТІЇ МАКЕДОНСЬКОЇ ДИНАСТІЇ (867 p.). ОСОБА ІМПЕРАТОРА ВАСИЛЯ І (867-886 pp.). ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ – КИЇВСЬКОЇ РУСИ (852 p.). БОРОТЬБА ЗА ЦЕРКОВНУ ВЛАДУ МІЖ ПАТРІАРХАМИ ІГНАТІЄМ І ФОТІЄМ
Новий етап піднесення Візантії за правління царів Македонської династії, які правили 190 років (867-1057 pp.)………………………………….223
Корінна зміна у зовнішній політиці Візантії за першого царя Македонської династії Василя………………………………….225
Церковна політика імператора Василя І, його стосунки з патріархами Ігнатієм і Фотієм………………………………….227

РОЗДІЛ 26.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ ПАТРІАРХ ФОТІЙ (857-868 pp.) І ХРИСТИЯНСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬ КА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЛУНСЬКИХ БРАТІВ КИРИЛА І МЕТОДІЯ В КРИМУ І В МОРАВІЇ
Початок місіонерської діяльності Кирила і Методія в Криму (858-861 pp.)………………………………….231
Причина подорожі й особливості місії Кирила і Методія в Моравії (863-867 pp.)………………………………….234

РОЗДІЛ 27.
ПАТРІАРХ ФОТІЙ І ХРЕЩЕННЯ БОЛГАРІЇ (865-870 pp.)
Протистояння Константинополя й Рима у питаннях хрещення Болгарського князівства………………………………….237
Болгарський князь Борис-Михаїл одвертається від Константинополя й апелює до Рима………………………………….239
Обставини остаточного повернення Болгарії до візантійського православ’я………………………………….241

РОЗДІЛ 28.
ДІЯЛЬНІСТЬ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПРОСВІТИТЕЛЯ АРХІЄПИСКОПА МЕТОДІЯ (ПІСЛЯ СМЕРТІ ЙОГО БРАТА КИРИЛА) В КОНТЕКСТІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ НА БАЛКАНАХ (869-885 pp.)
Причини затримки архієпископа Методія в Римі………………………………….244
Труднощі, що постали перед Методієм, коли він прибув до Паноніїв сані архієпископа Моравського іПанонського………………………………….246
Зусилля імператора Василя І Македонця з метою утримати візантійські колонії в Південній Італії та на Сицилії………………………………….247

РОЗДІЛ 29.
ДОБА РОЗКВІТУ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПРИ ДИНАСТІЇ МАКЕДОНЦІВ (867-1057 pp.)
Сімнадцять царів Македонської династії і основні причини досягнення імперією вершин своєї могутності………………………………….248
Пріоритети зовнішньої політики Візантії в епоху правління царів Македонської династії………………………………….250

РОЗДІЛ 30.
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ Х-ХІ СТОЛІТЬ
Українсько-візантійські відносини від князя Олега до княгині Ольги………………………………….253
Суперництво Київського князя Святослава (969-972 pp.) та візантійського імператора Івана І Цимисхія (969-976 pp.) за впливи у придунайській Болгарії………………………………….257
Візантійський фактор у процесі хрещення Київської Руси-України………………………………….260

РОЗДІЛ 31.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ У ВІЗАНТІЇ ПРИ МАКЕДОНСЬКІЙ ДИНАСТІЇ. ЦЕРКВА І КУЛЬТУРА
Система розподілу влади, запроваджена царями Македонської династії………………………………….264
Основні досягнення науки, культури, літератури і мистецтва у Візантії при Македонській династії………………………………….266
Перебіг церковного життя при династії Македонців………………………………….267

РОЗДІЛ 32.
ОСЛАБЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ, АНАРХІЯ У ВІЗАНТІЇ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ВІД ДИНАСТІЇ МАКЕДОНЦІВ ДО ДИНАСТІЇ КОМНІНІВ (1025-1081 pp.)
Причини занепаду Візантійської імперії в середині XI століття………………………………….269
Особливості норманської і турецької загроз для Візантії у порівнянні з минулими нападами готів, гунів, арабів і слов’ян………………………………….271

РОЗДІЛ 33.
ВІЗАНТІЯ ПРИ ДИНАСТІЯХ ДУКІВ І КОМНІНІВ. ПОЧАТОК ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ. РОЗРИВ ВІЗАНТІЇ З ЛАТИНСЬКИМ ЗАХОДОМ (1081-1185 pp.)
Клани Дуків і Комнінів – багаті землевласники й аристократи-військовики. 37-річне правління Олексія і Комніна………………………………….274
Олексій і Комнін і норманський герцог Боемунд під час Першого Хрестового походу 1096-1097 років………………………………….275
Причини й наслідки Другого Хрестового походу 1147 року. Меценатство Мануїла І Комніна………………………………….276

РОЗДІЛ 34.
ДИНАСТІЯ АНГЕЛІВ (1185-1204 pp.). ТРЕТІЙ І ЧЕТВЕРТИЙ ХРЕСТОВІ ПОХОДИ. ПОДІЛ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ДВІ ЧАСТИНИ
Перехід від династії Комнінів до династії Ангелів………………………………….279
Третій Хрестовий похід (1189-1192 pp.) та причини його невдачі………………………………….280
Каральний для Візантії Четвертий Хрестовий похід (1203-1204 pp.) і поділ Візантійської імперії………………………………….282

РОЗДІЛ 35.
ЛАТИНСЬКИЙ СЕКТОР ВІЗАНТІЇ ЗІ СТОЛИЦЕЮ В КОНСТАНТИНОПОЛІ (1204-1261 pp.)
Здача Константинополя 12 квітня 1204 р. латинцям. Погром і грабіж………………………………….284
Адміністративна реформа в Латинській Візантії. Створення герцогств, королівств, князівств, сеньйорій………………………………….286
Чотири основні причини поразки Латинської Візантії………………………………….289

РОЗДІЛ 36.
ГРЕЦЬКИЙ СЕКТОР ВІЗАНТІЇ ЗІ СТОЛИЦЕЮ В НІКЕЇ (1204-1261 pp.)
Від потрясіння – до патріотизму. Грецька заповзятість після катастрофи 1204 року………………………………….291
Болгарія як мінливий фактор у латино-грецьких змаганнях і війнах XIII століття………………………………….293
Генуя та Іконійський султанат турків-сельджуків – союзники Нікеїв боротьбі проти латинців………………………………….296

РОЗДІЛ 37.
ВІДНОВЛЕННЯ ЄДНОСТІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПРИ ОСТАННІЙ ЦАРСЬКІЙ ДИНАСТІЇ ПАЛЕОЛОГІВ (1261-1453 pp.)
Рід Палеологів. Перший представник династії Михаїл VIII і його старання зберегти та зміцнити Візантійську імперію………………………………….298
Династична лінія Палеологів упродовж двох століть: одинадцять царів у вирі інтриг, узурпації влади, підкупів і кривавих сутичок………………………………….300

РОЗДІЛ 38.
СТАН ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРИ ДИНАСТІЇ ПАЛЕОЛОГІВ (XIII-XV СТОЛІТТЯ)
Характер відносин Церкви і держави в останні два століття існування Візантії: від цезаропапизму до папоцезаризму………………………………….303
Причини і наслідки церковної унії Константинополя і Рима 1439 року на соборі у Флоренції………………………………….305

РОЗДІЛ 39.
РОЗКВІТ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І БОГОСЛОВІЇ ПРИ ДИНАСТІЇ ПАЛЕОЛОГІВ У XIII-XV СТОЛІТТІ
Причини піднесення культури і богословії та тлі занепаду й розпаду Візантії………………………………….308
Співвідношення розвитку візантійської культури в Палеологівську епоху між столицею й регіонами………………………………….310

РОЗДІЛ 40.
ПАДІННЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ 1453 РОКУ І КІНЕЦЬ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Причини катастрофічного занепаду Візантії у XV столітті………………………………….313
Драма здобуття Константинополя турками-османами Магомета II………………………………….316

ДОДАТКИ
Список візантійських імператорів………………………………….320
Хронологічна таблиця важливих подій історії Візантійської імперії………………………………….323
Бібліографія………………………………….328
Про автора………………………………….344
Книжкові публікації професора Дмитра Степовика………………………………….348

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s