Гордієнко Д. С. Візантійсько-руські відносини за Константина VII Порфирогенета в зовнішній політиці Візантії (912–959 рр.)

28 березня 2013 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 відбувся захист дисертації Гордієнка Дмитра Сергійовича «Візантійсько-руські відносини за Константина VII Порфирогенета в зовнішній політиці Візантії (912–959 рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Гордієнко Дмитро Сергійович

УДК 930.85″9/10″:947.7″653″

ВІЗАНТІЙСЬКО-РУСЬКІ ВІДНОСИНИ
ЗА КОНСТАНТИНА VII ПОРФИРОГЕНЕТА (912–959 рр.)
В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВІЗАНТІЇ

07.00.02 – всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Київ – 2013

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Маврін Олександр Олександрович,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, заступник директора.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор Болгов Микола Миколайович,

Білгородський державний національний дослідницький університет Міністерства освіти і науки РФ, кафедра загальної історії та зарубіжного регіонознавства, завідувач кафедри;

кандидат історичних наук, доцент Домановський Андрій Миколайович,

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків,  доцент.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

АНОТАЦІЇ

Гордієнко Д. С. Візантійсько-руські відносини за Константина VII Порфирогенета в зовнішній політиці Візантії (912–959 рр.). — На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія. — Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2013.

У дисертації здійснено дослідження візантійсько-руських відносин за правління Константина Порфирогенета. Встановлено, що відносини між двома державами з позицій Візантії на сьогодні розглядались лише частково. У дослідженні спростовано погляд на Константина VII як слабкого політичного діяча. Визначено принципи й складові зовнішньої політики імперії ромеїв першої половини Х ст. Проаналізовано зовнішньополітичну ситуацію Візантії першої половини Х ст. та визначено місце в ній Русі. Простежено становлення Київської держави як суб’єкта і об’єкта зовнішньої політики. З погляду економічної безпеки проаналізовані і зовнішньоторговельні зв’язки Візантії з Руссю.
Вперше в історіографії встановлена точна дата хрещення княгині Ольги — в ніч з 17 на 18 жовтня 957 р. у Константинополі. Результатом цього візиту стала активізація Києва в південно-східному напрямку з метою підкорення східнослов’янських територій Києву та налагодження контактів з Германією Оттона I. Ці кроки Києва проаналізовано з точки зору візантійської політики.

Ключові слова: Візантія, Русь, Північне Причорномор’я, Константин VII Порфирогенет, княгиня Ольга, візантійсько-руські договори, зовнішня політика.

Гордиенко Д. С. Византийско-русские отношения во время правления Константина VII Порфирогенета во внешней политике Византии (912–959 гг.). — На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — всемирная история. — Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, Киев, 2013.

В диссертации проведено исследование византийско-русских отношений во времена Константина VII. Установлено, что этот вопрос в историографии рассмотрен только частично. В исследовании опровергнуто мнение о Константине VII как слабом политике. Определены принципы и составляющие внешней политики Византии и место Руси в ней. Прослежено становление Киевского государства как субъекта и объекта внешней политики. С позиций экономической безопасности проанализированы и внешнеторговые связи Византии и Руси.
Впервые в науке предложена точная дата крещения княгини Ольги — в ночь с 17 на 18 октября 957 г. в Константинополе. Результатом визита была активизация Киева в восточно-южном направлении с целью подчинения восточнославянских территорий Киеву и установление контактов с Германией Оттона I. Эти шаги Киева анализируются в контексте византийской политики.

Ключевые слова: Византия, Русь, Северное Надчерноморье, Константин VII, княгиня Ольга, византийско-русские договора, внешняя политика.

Gordiyenko D. S. The Byzantium-Rus’ Relations during Constantine VII Porphyrogenitus’ Ruling in the Context of the Byzantium Foreign Policy (912–959). — Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Historical sciences on specialty 07.00.02 — World history. — M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Кyiv, 2013.

The research of the Byzantium-Rus’ relations during Constantine Porphyrogenitus’ ruling is revealed in the dissertation. Basing on the results of the historiography of the problem it is discovered that the relations between the two states from the Byzantine point of view were investigated only fragmentary. In order to explore the Byzantium-Rus’ relations in this key the wide range of sources, first of all Greek and Latin, are described in the dissertation.

The image of Constantine VII as a weak political leader is invalidated in the research. The domestic policy components which influenced deeply the imperial foreign policy are identified. The Byzantium as a Medieval world state produced a corresponding foreign policy doctrine, which had its greatest development in the times of Constantine VII. The Empire was considered as the only “true” state, and its emperor — the ruler of the world. The Byzantine religious mission, which had started to operate since the times of Photios in the Northern Black Sea region, assisted to the fulfillment of this aim.

The general foreign policy situation of Byzantium in the first half of the X century is analyzed in order to determine the place of the Kyivan state in the foreign policy system. Despite the fact that traditionally the relations with the Arab countries were prioritized for the Empire, the great attention of the Constantinople’s government is drawn to the Northern region, first of all to the opposition with Simeon, in the first half of the X century.

The formation of the Kyivan state as a subject and an object of the foreign policy is determined. It is discovered that in the very first half of the X century the roses from the distinct military gangs formations of varangians, who controlled this or that territory, came to the state formations, which had its special development in the times of Princess Ol’ga’s ruling. This process was actively supported by the relations with the Byzantium, which was specially expressed in the conclusion of interstate treaties in 911 and 944. Starting form the formation of early Rus’ — Kyivan state the Byzantium starts to orientate on Rus’ as a potential associate in the Northern Black Sea Region. Actually the texts of the treaties and the data of the 9th chapter of the Constantine Porphyrogenitus’ treatise “De Administrando imperio” show that Rus’ became the important factor of the foreign policy and foreign safety of the state. The foreign trade relations between Byzantium and Rus’ are also analized from the point of view of the economical safety.

At the times of Constantine VII the unique visit to the Constantinople of the ruler of Rus’ Princess Ol’ga took place. Constantine Pophyrogenitus Ex silentio argument about the baptizing of Ol’ga in the Constantinople is invalidated in the dissertation. Thus for the first time in the historiography the exact date of the baptizing of the Kyivan Princess is ascertained, which was in the night from 17 to 18 of October AD 957. According to this the very baptizing took place in the Constantinople. The result of this visit was the activization of Rus’ in the Southern Eastern direction in order to conquer the Kyiv’s East Slavic territories and the establishing the contacts with the Germany of Otto I, where for the first time the Polish factor of the foreign policy of Rus’ was introduced in the middle of the X century. These steps of Kyiv are analyzed from the point of view of the Byzantium policy which determined the common interest of Ol’ga and Otto.

Key words: Byzantium, Rus’, Northern Black Sea Region, Constantine VII Porphyrogenitus, Princess Ol’ga, Byzantium-Rus’ treaties, foreign policies.

Наукові праці, в яких опубліковані
основні наукові результати дисертації

1. Гордієнко Д. С. Хрещення княгині Ольги: історіографічна традиція в контексті реалій Х ст. / Д. С. Гордієнко // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Зб. наук. праць / Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. — К., 2005. — Вип. 14. — С. 5–17.

2. Гордієнко Д. С. Візит княгині Ольги в Константинополь в мініатюрах Радзивілівського літопису / Д. С. Гордієнко // Праці Центру пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. — К., 2007. — Вип. 12. — С. 181–192.

3. Gordiyenko D. The Mission of Kyivan Princess Ol’ga to the King Otto I in the Context of Rus’ and Germany Foreign Policies / D. Gordiyenko // Byzantinoslavica. — 2008. — Vol. 66. — № 1/2. — P. 107–118.

4. Гордієнко Д. Візантійський фактор зближення Русі і Германії за княгині Ольги та Оттона I / Д. С. Гордієнко // Просемінарій: медієвістика, історія церкви, науки і культури / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. — К., 2008. — Вип. 7. — С. 65–78.

5. Гордієнко Д. Русь у системі зовнішньої політики Візантії першої половини Х ст. / Д. С. Гордієнко // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — К., 2010. — Т. 20. — С. 7–26.

6. Gordiyenko D. The Byzantine-Bulgarian Confrontation in the First Half of the 10th Century and Kyivan Rus’ / D. Gordiyenko // Byzantinoslavica. — 2012. — Vol. 70. — № 1/2. — P. 156–166.

Праці апробаційного характеру

7. Гордієнко Д. Образ “Іншого” в трактаті Константина VII Порфирогенета “De administrando imperio” / Д. С. Гордієнко // Середньовічні старожитності Центрально-східної Європи: Матеріали IX Міжнар. студ. наук. археол. конф., Чернігів, 16–18 квітня 2010 р. / Ін-т археол. НАН України ; Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка : Ін-т археол. та стародавньої історії Північного Лівобережжя. — Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2010. — С. 71–73.

8. Гордиенко Д. С. Образ “чужого” в трактате Константина VII Багрянородного “De administrando imperio” / Д. С. Гордиенко // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Междунар. науч. конф., 28–29 октября 2010 г. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. — Харьков : ООО “НТМТ”, 2010. — С. 84.

9. Гордиенко Д. С. Внешняя политика Константина VII Порфирогенета / Д. С. Гордиенко // Кондаковские чтения III. Человек и эпоха: Античность — Византия — Древняя Русь. Материалы III Междунар. науч. конф. / Отв. ред.-сост. д. и. н. Н. Н. Болгов ; Белгородский гос. ун-т. — Белгород : Изд-во БГУ, 2010. — С. 219–226.

10. Гордиенко Д. С. К дискуссии о времени крещения княгини Ольги / Д. С. Гордиенко // Российское византиноведение. Традиции и перспективы: Тезисы докладов XIX Всерос. науч. сессии византинистов / Нац. комитет византинистов Российской Федерации ; Ист. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова ; РАН, Ин-т всеобщей истории ; Центр истории Византии и восточнохристианской культуры. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. — С. 71–74.

11. Гордієнко Д. С. Відносини Візантії, Русі та Болгарії в першій половині Х ст. / Д. С. Гордієнко // Древнее Причерноморье / Глав. ред. И. В. Немченко / Одесский национальный ун-т им. И. И. Мечникова ; Одесский археол. музей НАН Украины ; Отдел археологии Северо-западного Причерноморья НАН Украины ; ОННБ им. М. Горького. — О. : ФЛП “Фридман А. С.”, 2011. — Вып. IX. — С. 106–112.

12. Гордієнко Д. С. Психологічний портрет імператора Константина VII Порфирогенета / Д. С. Гордієнко // Матеріали II Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка, 19–20 квіт. 2010 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; Т-во психологів України ; Центр практичної філософії. — Т. II. — К. : Інф.-аналіт. агентство, 2010. — С. 43–44.

13. Гордієнко Д. Поширення християнства на руських землях у другій половині IX — першій половині Х ст. / Д. С. Гордієнко // Історія релігій в Україні / Ін-т релігієзнавства — філія Львівського музею історії релігії ; Львівське відділення Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Відділення релігієзнавства Ін-ту філос. ім. Г. Сковороди НАН України. — Львів : Логос, 2011. — Кн. І. — С. 19–28.

14. Gordiyenko D. The Features of Foreign Policy of Constantine VII Porphyrogenitus / D. Gordiyenko // Proceedings of the 22nd International Congress of the Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011. Abstracts of Free Communication. — Sofia, 2011. — Vol. III. — P. 230.

15. Гордієнко Д. С. Русько-візантійські відносини в працях академіка Геннадія Літавріна / Д. С. Гордієнко // Дриновський збірник / Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова ; Харківське міське товариство болгарської культури ім. Марина Дринова ; Болгарська академія наук, Ін-т іст. досліджень ; Комісія істориків Україна–Болгарія. — Софія : Академично издателство “проф. Марин Дринов”, 2011. — Т. V. — C. 312–338.

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

16. Гордієнко Д. Хрещення княгині Ольги в контексті обрядової практики візантійської церкви / Д. С. Гордієнко // RUTHENICA / Інститут історії України НАН України. — K., 2006. — T. V. — C. 12–18.

17. Гордієнко Д. Княгиня Ольга: дискусія навколо хрещення / Д. С. Гордієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань ; упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Національний заповідник “Софія Київська”. — К., 2011. — С. 30–47.

Завантажити автореферат

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s