Кузь А. І. Генуезька Газарія у другій половині ХІІІ – XV ст.: військовий аспект розвитку

19 жовтня 2012 р. о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18 відбувся захист дисертації Кузя Анатолія Івановича «Генуезька Газарія у другій половині ХІІІ – XV ст.: військовий аспект розвитку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кузь Анатолій Іванович

 УДК: 94(=131.1:477.75)“12/4”:355

ГЕНУЕЗЬКА ГАЗАРІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ

ХІІІ – XV СТ.: ВІЙСЬКИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ

 Спеціальність 07.00.02 – історія України

 

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Чернівці – 2012

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий керівник:

доктор історичних наук, професор Добржанський Олекссандр Володимирович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри історії України

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, доцент Русєв Микола Дмитрович, Університет «Вища Антропологічна Школа» (м. Кишинів, Республіка Молдова), доцент кафедри антропології і соціальних технологій

кандидат історичних наук. доцент Д’ячков Сергій Володимирович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23

 

АНОТАЦІЯ

Кузь А. І. Генуезька Газарія у другій половині ХІІІ – XV ст.: військовий аспект розвитку. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2012

У дисертації на основі залучення і аналізу широкого кола джерел простежено військовий розвиток генуезької Газарії у другій половині ХІІІ-XV ст. Розкрито обставини формування військової організації Газарії та її взаємозв’язок з ранньою генуезькою колонізацією. На основі детальної реконструкції принципів комплектування, управління, внутрішньої структури та забезпечення визначено основні напрямки й характерні риси еволюції військових формувань. Внаслідок залучення статистичних середньовічних джерел, зокрема масарій Кафи, детально проаналізовано чисельність та етносоціальний склад військових колоніальних сил. Охарактеризовано види озброєння, спорядження, військову символіку та музику, з’ясовано особливості тактики ведення бойових дій генуезцями з їхніми супротивниками.

Ключові слова: Газарія, військова організація, гарнізон, Кафа, фортеця, концепція, військове мистецтво, Північне Причорномор’я, колонії, флот, зброя, тактика, генуезці.

 

АННОТАЦИЯ

Кузь А. И. Генуэзская Газария во второй половине ХІІІ-XV вв.: военный аспект развития. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2012.

В диссертации на основе привлечения и анализа широкого круга письменных и археологических источников прослеживается военное развитие генуэзской Газарии во второй половине ХІІІ-XV вв. Раскрыты обстоятельства формирования военной организации Газарии и ее взаимосвязь с ранней генуэзской колонизацией, прослежены направления эволюции на протяжении всего существования этого территориального образования. Выяснено, что функционирование военной организации генуэзской Газарии на протяжении существования было тесно связано с процессом колонизации и торговой экспансии. Историческим ядром в этом процессе была первая и самая большая колония лигурийцев – Каффа, в дальнейшем она стала плацдармом для захвата новых территорий. Исследовано. Что в период с 80-х гг. XIV в. до 1453 г. окончательно было закончено формирование и расшширение Газарии в Северном Причерноморье. Оформились политические институты, фискальный и военно-административный аппараты. Значительно возросла роль наемных (профессиональных) подразделений, которые сформировали гарнизоны на постоянной основе.

В диссертации подчеркнуто, что на последнем этапе существования генуэзской Газарии на протяжении 1453-1475 гг. военная организация развивалась в ракурсе изменений геополитической ситуации, обусловленной турецкими завоеваниями, претензиями княжества Феодоро и Крымского ханства на гегемонию в регионе.

На основе детальной реконструкции принципов комплектования, управления, внутренней структуры и обеспечения определены основные и характерные особенности эволюции военных контингентов на службе в гарнизонах самых больших генуэзских городов и замков Северного Причерноморья. Вследствие привлечения статистических средневековых источников, в частности масарий Каффы, детально проанализирована численность и этносоциальный состав военных колониальных сил. Выяснено, что войска, которые служили в городах Газарии на протяжении XIV-XV вв., включали подразделения, набранные по контракту, и городское ополчение. Пехотные части комплектовались из социев и баллистариев, а конные – из оргузиев и казаков. Среди наемников особое место в военной иерархии занимали арбалетчики. Это была основная составляющая гарнизонов крепостей в Каффе, Солдайе, Чембало и Алустоне. Отмечено, что командование в колониях осуществляли консулы и каштеляны, непосредственно на местах командовали капитаны и субкаштеляны. Командный состав в основном формировался из представителей генуэзской аристократии. Простые наемники были более разнородными по этническому признаку.

На основании использования различных источников детально охарактеризованы виды вооружения, снаряжение, военная символика и музыка, а также выяснены особенности тактики ведения боевых действий генуэзцами с их противниками. Оружие и военное снаряжение, которое использовали генуэзцы в колониях, было типично западноевропейским, хотя иногда использовалось также оружие местного производства. В тактическом плане лигурийцы всегда придерживались оборонительных действий, прежде всего защищая свои торговые интересы в этом регионе. Очевидно то, что к наступательным действиям на суше они прибегали крайне редко. Расположение всех генуэзских факторий непосредственно на берегу моря существенно повышало значение флота в организации их обороны. Защита крепостей в основном базировалась на двух элементах – стрелковой обороне и вылазках. Наиболее прогрессивным в этот период стало включение огнестрельной артиллерии в общую диспозицию осад и штурмов укрепленных пунктов. В колониях генуэзцы активно внедряли новейшую модель, при которой наемники играли руководящую роль и широко использовались в обороне крепостей и замков, как в мирное время, так и в период войн. Однако во время конфликтов с Золотой Ордой и Османской империей, которые часто сопровождались осадами и соответственно угрозой существования генуэзских владений, на первое место всегда выступало ополчение. В Северном Причерноморье созданная генуэзцами военная организация, при которой важная роль отводилась как наемникам, так и городскому ополчению, представляла собой особый случай в истории региона. В колониях Крыма наблюдалась чрезвычайно большая подвижность и мобильность местных гарнизонов.

Ключевые слова: Газария, военная организация, гарнизон, Каффа, крепость концепция, военное искусство, Северное Причерноморье, торговля, колонии, флот, оружие, тактика, военные подразделения, генуэзцы.

 

SUMMARY

Kuz’ A. I. Genoese Gazaria in the second half of 13th – 15th centuries: military development. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of candidate of historical sciences in specialty 07.00.01 – History of Ukraine. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, 2012.

In this dissertation, based on analysis of a wide involvement and written and archaeological sources, traced the development of military Genoese Gazaria the second half of 13th – 15th centuries. Disclosed the circumstances of the formation of a military organization Gazaria and its relationship with the early colonization of Genoese. The key characteristics and evolution of military contingents were identified on the basis of a detailed reconstruction of the principles of acquisition, management, internal structure. Due to the statistical attraction of medieval sources, particularly of Caffa, the author made detailed analysis of the structure of ethno-social composition of the military colonial forces. We characterized the types of weapons, munitions, military symbols and music, as well as features of found tactics of warfare by Genoese with their rivals.

Key words: Gazaria, military organization, the garrison, Caffa, a fortress, a concept art of war, the Northern Black Sea Littoral, colonies, fleet, weapons, tactics, the Genoese.

Основні положення дисертаційного дослідження

викладено у таких публікаціях автора:

Статті у фазових виданнях:

 1. Кузь А. Гарнізонна служба у генуєзьких колоніях Криму (перша половина XV ст.): економічна складова / А. Кузь // Питаня історії України: зб. наукових праць. – Чернівці: Технодрук, 2009. – Т. 12. – С. 221-227.
 2. Кузь А. И. Огнестрельная артиллерия в Северном Причерноморье во второй половине XIV-XV вв. (по данным письменных и археологических источников) / А. И. Кузь // Древности-2010: Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: ООО «НТМТ», 2010. – С. 69-84.
 3. Кузь А. Корсиканські кондотьєри на службі в Кафі (50-ті рр. XV ст.) / А. Кузь // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. Праць: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецьки нац. ун-т, 2011. – Вип. 583-584. – С. 91-95.
 4. Кузь А. Древкова зброя військових підрозділів генуезьких колоній Криму XIV-XV ст. / А. Кузь // питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: зб. наук. праць. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Т. 1 (31). – С. 287-296.
 5. Кузь А. Garnisones servientium в генуэзьких колоніях Криму: військові атрибути, символіка і нагороди / А. Кузь // Питання стародавньої та середньовічної історії. Археології й етнології: зб. наук. праць. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Т. 2 (32). – С. 240-250.
 6. Кузь А. Статут Кафи 1290 р. як джерело з ранньої історії генуезьких торговельних колоній у Криму / А. Кузь // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (4). – С. 14-19.
 7. Кузь А. «Inuentarium rerum armorum et munitionum…» (Опис військового озброєння Кафи 1474 р.) / А. Кузь // Питання історії України: збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Т. 14. – С. 204-212.
 8. Кузь А. Етносоціальний склад генуезьких військових частин в Криму у XIV-XV ст. / А. Кузь // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – Львів: Вид-во НУ «Львівська Політехніка», 2012. – № 724. – С. 55-60.

Матеріали наукових конференцій:

 1. Кузь А. Роль міського ополчення в обороні Кафи (XIV-XV ст.) / А. Кузь // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська Бесіда» (Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): тези. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 60-61.
 2. Кузь А. І. Італійські найманці на службі в Тані (1431-1433 рр.) / А. І. Кузь // Проблемы истории и археологии Украины: материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула (Харьков, 10-11 октября 2008 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2008. – С. 85.
 3. Кузь А. И. Итальянская торговля оружием в Северном Причерноморье в XIV-XV вв. / А. И. Кузь // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Танненберге): материалы международной научной конференции. – СПб.: Любавич, 2010. – С. 154-157.
 4. Кузь А. И. О внутренней структуре генуэзских гарнизонов Крыма в первой половине XV в. / А. И. Кузь // Проблемы истории и археологии Украины: материалы VII Международной научной конференции (Харьков, 28-29 октября 2010 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2010. – С. 87.
 5. Кузь А. Середньовічні трибули в Криму (з історії загороджувального озброєння) / А. Кузь // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С.», 2011. – Вып. 9. – С. 234-240.
 6. Кузь А. Бойові сокири на озброєнні генуезьких гарнізонів Криму (XIV-XV ст.) / А. Кузь // Наука і освіта: крок у майбутнє: матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», присвяченої 145-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля (Чернівці, 29 квітня 2011 р.). – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – С. 275-277.
 7. Кузь А. Козаки на службі в генуезьких колоніях Криму (XV ст.) (До проблеми трактування терміну «casachos») / А. Кузь // 390-річчя Хотинської битви 1621 року: матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці-Хотин, 22-23 вересня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 131-138.

Завантажити автореферат

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s