Сугдейський збірник. Вип. 1 (VII). – Київ: видавництво «Горобець», 2018. – 373 c., іл.

Перший (VII) випуск Сугдейського збірника продовжує засновану у 2004 р. серію наукових видань, що ґрунтуються на матеріалах міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»,  що регулярно проводилась Національним заповідником «Софія Київська» на базі його відділу – музею «Судацька фортеця».

Читати далі

Advertisements

«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська. Харків: Майдан, 2018. 332 с.

Збірка містить статті з історії трансляції, рецепції та осмислення візантійського культурно-цивілізаційного спадку на теренах Центрально-Східної Європи від часу загибелі Візантійської імперії до сьогодення.

Видання може бути корисним науковцям – історикам, філософам, культурологам, а також усім, хто цікавиться історією візантійського цивілізаційного спадку в сучасному світі.

Читати далі

Владимир (Швец), архимандрит, Сорочан С. Б. Введение в агиографию: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Харьков: Майдан, 2018. 368 с.

Учебное пособие по агиографии написано как с позиций исторической критики источников, так и с учетом богословских требований. Оно знакомит с основами ее теории и главными вехами исторического развития, причем основное внимание уделено византийской и российской агиографии и агиологии. Хорошим подспорьем для начинающего исследователя могут стать предлагаемый обширный список отечественных изданий агиографических источников, специальной литературы по предмету, справочных изданий, интернет-ресурсов, а также приложения. Пособие предназначено для студентов гуманитарных факультетов вузов, учащихся Духовных семинарий и академий, а также всем, кто интересуется церковной литературой.

Читати далі

Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. В 3 ч. Харьков: Майдан, 2018. Часть 1. 720 с.

Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства – Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного. Третья часть издания содержит справочные приложения, необходимые для начинающего византиниста, в частности, максимально полный список изданий тех византийских источников, которые выходили в переводе на русский или украинский языки, а также пространный толковый словарь и библиографию учебной и специальной литературы.

Для преподавателей и студентов высших учебных заведений гуманитарных направлений, учителей социально-гуманитарных дисциплин, учащихся Духовных академий и семинарий, а также всех, кто интересуется историей Византии и готов продолжать этим самостоятельно заниматься с помощью рекомендуемых в книге литературы и интернет-ресурсов.

Читати далі

Фірігос Антоніс. Вступ до історії патристичної та візантійської філософії (від початків християнства до іконоборства) / перекл. Степан Угрин, наук. ред. Марія Горяча. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2017. 280 с.

Книжка грецького католицького богослова та філософа Антоніса Фірігоса – це курс його лекцій з історії патристичної та візантійської філософії, плід багатолітньої викладацької праці зі студентами-богословами. Автор представляє формування та розвиток філософської думки отців, яка стала основою голошення християнської віри та вираженням її основних правд. Підручник складається з чотирьох частин.

Читати далі

Північне Причорномор’я за античної доби (на пошану С. Д. Крижицького). – К: Стародавній світ, 2017. – 292 с.

Збірка містить статті з проблем античної культури, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам’яток у Північному Причорномор’ї. Збірка складається із п’яти блоків: у першому розміщено фундаментальне дослідження ювіляра Сергія Дмитровича Крижицького та привітання його з нагоди 85-річчя; другий блок присвячено найновішим дослідженням Ольвії і Борисфена; дослідження хори цих міст відображено у третьому блоці; проблеми інших регіонів Північного Причорномор’я розглядаються у четвертому блоці; в останньому блоці йдеться про історію та методику досліджень пам’яток у Північному Причорномор’ї.

Читати далі

Стародавнє Причорномор’я. – Випуск 12 / Голов. ред. І.В. Нємченко. – Одеса, 2018. – 632 с.

Збірка «Стародавнє Причорномор’я» складена на основі матеріалів ХII читань пам’яті професора П. Й. Каришковського, міжнародної конференції, яка відбулась в ОНУ імені І. І. Мечникова 12-13 березня 2018 р. Випуск містить статті з проблем нумізматики, історії та археології Північного Причорномор’я, античної та середньовічної історії, візантинознавства, історії Європи раннього модерного часу, історіографії тощо. І–Х випуски збірки виходили під назвою «Древнее Причерноморье».

Зміст                Содержание               Contents

Читати далі