Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. – Харків: Майдан, 2017. – 158 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографію наукового доробку викладачів, співробітників і випускників Харківського університету в галузі візантиністики від середини ХІХ до початку ХХІ ст.

Читати далі

Кожушний Олег, протоієрей. Святитель Григорій Богослов та його поезія. — Київ: Центр ДЗК, 2017. — 96 с.

Книга знайомить читача з поетичною спадщиною Григорія Богослова, знакової особистості ранньовізантійської доби, вселенського учителя й отця Церкви, найплодовитішого і визначного поета своєї епохи. Окрім загального критичного аналізу поетичної творчості святителя, в запропонованій праці проводиться також метричний і лексико-стилістичний аналіз вибраних творів, а також подається авторський переклад цих творів українською мовою.

Читати далі

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 4. – Харьков: Майдан, 2016. – 270 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 4)

Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций, прочитанных в 2015–2016 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата)).

Читати далі

Нікітенко Надія. Мозаїки Софії Київської. Mosaics of St. Sophia of Kyiv. — К.: Горобець, 2016. – 192 с.

mosaics_cover

Книжка знайомить читача з грандіозним ансамблем славетних мозаїк Софії Київської – найдавнішого християнського храму, спорудженого на початку ХІ ст., що повністю зберігся на східнослов’янських теренах. Цікава і яскрава розповідь про мозаїки побудована на результатах новітніх студій авторки – відомої дослідниці Софії Київської. Читач порине у дивовижний і таємничий світ мозаїк, дізнається про духовно-символічний та церковно-історичний зміст сюжетів, їх зв’язок з київською дійсністю початку ХІ ст.

Видання багато ілюстроване й розраховане на широке читацьке коло.

Читати далі

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. = St. Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine. Вип. V: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження акад. Федора Івановича Успенського (1845–1928) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2016. – 464 с.

sophia_5

Читати далі

Домановский А. Н. Загадки истории. Византия / А. Н. Домановский; худож.-оформитель Е. А. Гугалова. – Харьков: Фолио, 2016. – 379 с. – (Загадки истории)

byzant_zagadki_istorii

Что знает наш современник о Византии? Почему само понятие «византийский» имеет во многих европейских языках отрицательную коннотацию и справедливо ли это?

Читати далі

Сорочан С. Б. История культуры Европы. Средние века: Курс лекций / С. Б. Сорочан. – Харьков: Майдан, 2017. – 396 с.

sorochan_medieval_culture

Лекции представляют материалы к специальному курсу по истории западноевропейской культуры и охватывает главным образом период V–XV вв., когда сформировались основные ценности и идеалы европейской цивилизации. Они знакомят с концепциями средневековой культуры, ее особенностями в эпоху Раннего Средневековья, состоянием образования, науки и литературы на Западе, формами зрелищ, архитектурными стилями, искусством и основными чертами Ренессанса, сформировавшегося в XIII–XVI вв. Материалы снабжены списками основной и дополнительной, вспомогательной специальной литературы, указанием на интернет-ресурсы и образцами тестовых заданий к некоторым темам.

Читати далі