Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства / Ред. Харви, Сьюзан Эшбрук, Хантер, Дэв Г.; пер. с англ. В. В. Швец; гл. ред. С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михалицын, А. А. Роменский, О. А. Ручинская. Харьков: Майдан, 2020. 960 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Том 6)

Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства, подготовленное плеядой лучших специалистов мирового уровня во главе с ответственными редакторами Сьюзан Эшбрук Харви и Дэвидом Г. Хантером, отличается уникальной структурой, позволяющей познакомить читателя со всеми сторонами Раннего христианства и историей его изучения.

Издание может быть одинаково полезным как профессиональному исследователю, так и начинающему историку, теологу, искусствоведу, философу, культурологу.

Читати далі

Нікітенко Надія. Ангели Софії Київської. Паломництво до святині. – К : Горобець, 2019, – 304 с.

Книжка, що по-новому розкриває значення Софії Київської як священного осердя Києва, написана у формі путівника для паломника. Вона побудована на відкриттях авторки – відомої дослідниці Софії Київської. Крізь призму православної традиції й канонів богослужіння тут представлено сповнену багатої символіки художню образність собору. Чільне місце в цій образності належить ангелам, які створюють ауру Дому Премудрості Божої. Такого величезного ангельського сонму немає в жодному іншому храмі всього візантійського кола. Цей феномен вперше осмислено автором.

Читати далі

Сугдейський збірник. Вип. 2 (VIII). Київ. 2019. 476 c., іл.

Другий (VIІI) випуск Сугдейського збірника продовжує засновану у 2004 р. серію наукових видань, що ґрунтуються на матеріалах міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі», що регулярно проводилась Національним заповідником «Софія Київська» на базі його відділу – музею «Судацька фортеця».

Читати далі

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 7. – Харьков: Майдан, 2019. – 186 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 7)

Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций прочитанных в 2018–2019 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви).

Читати далі

Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. В 3 ч. Харьков: Майдан, 2020. Часть 3. 1086 с.

 

Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства – Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих развивать у читателей навыки самостоятельного критического исследования. Издание дополнено справочными приложениями, необходимыми для начинающего византиниста, в частности, максимально полным списком изданий тех византийских источников, которые выходили в переводе на русский или украинский языки, а также пространными толковым словарем и библиографией.

Читати далі

Жданович Олеся. Великий Тюркський каганат: кочова імперія євразійських степів. Київ: Темпора, 2019.

Книжка присвячена дослідженню історії Великого Тюркського каганату — першої держави стародавніх тюрків, котра виникла в середині VI ст. в результаті об’єднання багатьох тюркомовних племен. Про цю державу на Південному Алтаї світ уперше дізнався з писемних свідчень візантійського письменника Менандра Протектора. У своїй праці він докладно описав посольство від Каганату до Візантії, під час якого ромеї й дізналися про існування нової північної держави. Дуже цінними та інформативними стали писемні згадки про подорож візантійських послів у ставку тюркського кагана. Окрім інформації про державний устрій, побут, звичаї, спосіб життя, вірування і традиції давніх тюрків, західний світ на початку Середньовіччя дізнався про велику потужну кочову імперію, котра відігравала значну роль у міжнародній торгівлі та політичному житті тогочасного світу.

Читати далі

Кащук Олександр. Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади : монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 344 с.

У монографії вперше в українському історичному та богословському дискурсах здійснено наукову спробу широкого дослідження монотелітства – доктрини про одну волю в Христі, яка не лише привела до догматичної контроверсії, а й спричинила виникнення цілого руху у Візантії VII ст.

Читати далі

Laurea III. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков: ООО «НТМТ», 2019. 164 с.

Профессор В. И. Кадеев (1927–2012) — признанный исследователь истории и археологии античных государств Северного Причерноморья, авторитетный специалист по истории Древней Греции и Рима, отдавший более полувека служению Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина.

В сборнике представлены тезисы докладов научных Чтений, посвященных памяти известного ученого. Специалисты разных стран, среди которых много учеников и коллег В. И. Кадеева, рассматривают широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, историографии, а также истории науки. Большое внимание уделяется изучению разнообразных памятников древней и средневековой археологии.

Читати далі

Сорочан С. Б. Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы : учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / С. Б. Сорочан. Харьков: Майдан, 2019. 242 с.

Учебное пособие представляет собой издание специального курса, предназначенного для начинающих медиевистов – историков, источниковедов Средних веков, а также может быть полезным для всех гуманитариев, занятых научным творчеством. Оно содержит практические советы для написания научно-исследовательской работы, рассматривает ее как аналитический процесс, в сжатом виде знакомит с его психологическими особенностям и помогает разобраться в видах, способах, методике и организационных вопросах такой работы.

Читати далі

Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / О. Б. Головко ; [відп. ред. С. А. Копилов]. 2-е вид., перероб. і доп. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 72 с.

Друге доповнене видання довідника містить данні про іс ториків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчаєть ся історія сере дніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української медієвістики в ХІХ – на початку ХХІ ст. В заключній частині довідника наводяться телефони і електронні адреси найбільших наукових центрів України, де працюють історики-медієвісти.

Читати далі