Сугдейський збірник. Вип. 1 (VII). – Київ: видавництво «Горобець», 2018. – 373 c., іл.

Перший (VII) випуск Сугдейського збірника продовжує засновану у 2004 р. серію наукових видань, що ґрунтуються на матеріалах міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»,  що регулярно проводилась Національним заповідником «Софія Київська» на базі його відділу – музею «Судацька фортеця».

Читати далі

Advertisements

«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська. Харків: Майдан, 2018. 332 с.

Збірка містить статті з історії трансляції, рецепції та осмислення візантійського культурно-цивілізаційного спадку на теренах Центрально-Східної Європи від часу загибелі Візантійської імперії до сьогодення.

Видання може бути корисним науковцям – історикам, філософам, культурологам, а також усім, хто цікавиться історією візантійського цивілізаційного спадку в сучасному світі.

Читати далі

Владимир (Швец), архимандрит, Сорочан С. Б. Введение в агиографию: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Харьков: Майдан, 2018. 368 с.

Учебное пособие по агиографии написано как с позиций исторической критики источников, так и с учетом богословских требований. Оно знакомит с основами ее теории и главными вехами исторического развития, причем основное внимание уделено византийской и российской агиографии и агиологии. Хорошим подспорьем для начинающего исследователя могут стать предлагаемый обширный список отечественных изданий агиографических источников, специальной литературы по предмету, справочных изданий, интернет-ресурсов, а также приложения. Пособие предназначено для студентов гуманитарных факультетов вузов, учащихся Духовных семинарий и академий, а также всем, кто интересуется церковной литературой.

Читати далі

Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. В 3 ч. Харьков: Майдан, 2018. Часть 1. 720 с.

Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства – Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного. Третья часть издания содержит справочные приложения, необходимые для начинающего византиниста, в частности, максимально полный список изданий тех византийских источников, которые выходили в переводе на русский или украинский языки, а также пространный толковый словарь и библиографию учебной и специальной литературы.

Для преподавателей и студентов высших учебных заведений гуманитарных направлений, учителей социально-гуманитарных дисциплин, учащихся Духовных академий и семинарий, а также всех, кто интересуется историей Византии и готов продолжать этим самостоятельно заниматься с помощью рекомендуемых в книге литературы и интернет-ресурсов.

Читати далі

Фірігос Антоніс. Вступ до історії патристичної та візантійської філософії (від початків християнства до іконоборства) / перекл. Степан Угрин, наук. ред. Марія Горяча. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2017. 280 с.

Книжка грецького католицького богослова та філософа Антоніса Фірігоса – це курс його лекцій з історії патристичної та візантійської філософії, плід багатолітньої викладацької праці зі студентами-богословами. Автор представляє формування та розвиток філософської думки отців, яка стала основою голошення християнської віри та вираженням її основних правд. Підручник складається з чотирьох частин.

Читати далі

Північне Причорномор’я за античної доби (на пошану С. Д. Крижицького). – К: Стародавній світ, 2017. – 292 с.

Збірка містить статті з проблем античної культури, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам’яток у Північному Причорномор’ї. Збірка складається із п’яти блоків: у першому розміщено фундаментальне дослідження ювіляра Сергія Дмитровича Крижицького та привітання його з нагоди 85-річчя; другий блок присвячено найновішим дослідженням Ольвії і Борисфена; дослідження хори цих міст відображено у третьому блоці; проблеми інших регіонів Північного Причорномор’я розглядаються у четвертому блоці; в останньому блоці йдеться про історію та методику досліджень пам’яток у Північному Причорномор’ї.

Читати далі

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 5. – Харьков: Майдан, 2017. – 288 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 5)

Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций, прочитанных в 2016–2017 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова.

Читати далі