Калініченко В.А. Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст. (29.11.2017)

29 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18) відбудеться захист дисертації Калініченка Віталія Андрійовича «Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.02 – Всесвітня історія).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць автора за темою дисертації, а також текстом автореферату.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

КАЛІНІЧЕНКО Віталій Андрійович

УДК [94(497.2):35] «08/09»

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ПЕРШОЇ БОЛГАРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
У ІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ Х ст.

07.00.02 – Всесвітня історія

Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня
кандидата історичних наук

Чернівці – 2017

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор Чучко Михайло Костянтинович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства.

Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор Головко Олександр Борисович, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра всесвітньої історії

кандидат історичних наук, доцент Прохненко Ігор Анатолійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра історії стародавнього світу і середніх віків.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).

 

АНОТАЦІЯ

Калініченко В.А. Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017.

У дисертації на основі різних типів джерел та вітчизняної і зарубіжної історіографії здійснено комплексне дослідження військово-політичної історії Першої Болгарської держави в ІХ – першій третині Х ст. Проаналізовано геополітичні зміни, які були пов’язані з експансією дунайських болгар на північні, західні та південні території на північ від р. Дунай, Причорномор’я та Подніпров’я. Охарактеризовано специфіку формування, комплектації та постачання болгарського війська, проаналізовано ієрархічну структуру та формування військово-адміністративної системи Болгарської держави. Увага також акцентується на характеристиці предметів озброєння болгарського війська, тактиці та стратегії болгарських правителів. Дисертантом доведено, що боротьба за слов’янське населення, яке було найбільш багаточисельним, стало ключовим у військовій політиці болгар.

Ключові слова: Перша Болгарська держава, Карпато-Балканський регіон, Аварський каганат, слов’яни, протоболгари, військова справа, озброєння, тактика, стратегія.

 

АННОТАЦИЯ

Калиниченко В.А. Военно-политические аспекты развития Первого Болгарского государства в IX – первой четверти Х в. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Всемирная история. – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 2017.

В диссертации на основе различных типов источников, отечественной и зарубежной историографии осуществлено комплексное исследование военно-политической истории Первого Болгарского государства в IX – первой трети Х в.

В ходе исследования рассмотрены геополитические изменения в Карпато-Балканском регионе, которые были связаны с военной экспансией дунайских болгар на северные, западные и южные территории к северу от р. Дунай, а также в Среднее Подунавье, Причерноморье и Поднепровье в первой половине IX в. Важное место в формировании милитарной организации болгар в то время сыграли войны с Византийской империей и привлечение славянского населения в болгарскую военную организацию. Кроме того, проанализирована военно-политическая деятельность правителей болгар Маламира, Пресиана, Бориса I и Владимира. Ключевое место в формировании болгарской военной культуры в то время сыграло знакомство с военным делом сербов, хорватов, франков, славян, проживавших на территории Паннонии, а также Великой Моравии.

Автор уделяет внимание религиозному вопросу, который с 50-60-х гг. IX в. влиял на геополитическую ситуацию в Карпато-Балканском регионе в целом. Особое внимание уделено освещению военно-политической деятельности царя Симеона, в период правления которого Болгарское государство значительно расширило свои границы на юге, юго-западе и западе Балканского полуострова.

Диссертантом рассматриваются также проблемы формирования военно-административной системы Болгарского государства, принципов комплектования, численности, этносоциального состава болгарского войска и структуры управления вооруженными подразделениями.

В диссертации раскрывается специфика формирования и комплектации болгарских вооруженных формирований. Установлено, что военная дисциплинированность стала результатом создания многочисленного, разноэтнического хорошо экипированного, вооруженного и мотивированного войска. Проанализирована иерархическая структура и формирование военно-административной системы Болгарского государства, которая была создана в результате завоеваний новых территорий, ознакомления с местной управленческой системой и проведением административных реформ.

Диссертант акцентирует внимание на проблемах степени распространения и ознакомления болгарских воинов с различными типами оружия и другой продукции, которой обеспечивались болгарские военные контингенты. Археологические материалы позволяют утверждать, что с начала IX в. славянское население, которое проживало в Тисско-Днестровском междуречье массово военизировалось, что было связано с распространением болгарской военной культуры в среде местных славян. В работе подробно проанализированы предметы вооружения болгарского войска, которое делится на оружие дальнего и ближнего боя, защитное вооружение, снаряжение всадника и коня, огнеметальное оружие и осадные машины для штурма укреплений. На основе письменных источников проанализирована тактика в ведении военных действий болгарами в Центрально- и Юго-Восточной Европе в исследованную эпоху. Установлено, что она была аналогичной тактическим приемам других кочевников – авар, хазар, венгров и печенегов. Основными тактическими приемами у болгар в ходе военных противостояний было окружение противника, организация засад и маневрирование, поскольку основной ударной силой дунайских болгар была конница. Кроме того, внимание акцентируется на проблемах, связанных с освещением болгарской милитарной стратегии в IX – первой трети Х в. Она зависела от военного опыта, который приобретало государство в войнах с аварами, хазарами, Византией, Сербией, Хорватией, Великой Моравией, Франкской империей, уграми и печенегами. Концепции военной стратегии войск болгарских правителей четко прослеживаются в военных действиях с Византийской империей. Экономические ресурсы, политические и территориальные уступки со стороны Византии были основными стратегическими приоритетами правителей болгар. В течение IX-Х вв. Болгарское государство пыталось завоевать территории в Карпато-Балканском регионе и военизировать значительное количество населения. Именно борьба за местное славянское население, которое было наиболее многочисленным, стало здесь ключевым в военной политике болгарских правителей.

Ключевые слова: Первое Болгарское государство, Карпато-Балканский регион, Аварский каганат, славяне, праболгары, военное дело, вооружение, тактика, стратегия.

SUMMARY

Kalinichenko V.A. Military-political aspects of the development of the First Bulgarian Empire in IX – the first quarter of the X-th century. – Manuscript.

Thesis for the scholarly degree of the Candidate of Science in Historical Science, Specialty 07.00.02 – World History. Yurii Fedkovych Chernivnsi National University. — Chernivtsi, 2017.

In dissertation on the basis of various types of sources and domestic and foreign historiography, a comprehensive study of the military-political history of the First Bulgarian Empire in IX – the first quarter of the X-th century was carried out. The geopolitical changes that were associated with the expansion of the Danube Bulgarians to the northern, western and southern territories north of the Danube, the Black Sea and the Dnieper region were analyzed. The specifics of the formation, assembly and supply of the Bulgarian troops were characterized, the hierarchical structure and the formation of the military-administrative system of the Bulgarian state were analyzed. Attention also focuses on the characterization of the Bulgarian armaments, the tactics and strategy of the Bulgarian rulers. The dissertation proved that the struggle for the Slavic population, which was the most numerous, became the key to the military policy of the Bulgarians.

Keywords: First Bulgarian Empire, Carpatho-Balkan region, Avar kaganate, slavs, probulgarians, military affairs, armament, tactics, strategy.

Основні положення дисертації викладено у публікаціях:

І. Статті у фахових виданнях

 1. Калініченко В. Військові кампанії хана Омуртага у 814-831 рр.: до постановки проблеми / В. Калініченко // Карпатика. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – Вип. 43. – С. 174-192.
 2. Калініченко В. Візантійсько-болгарська війна кінця ІХ ст.: структурний аналіз / В. Калініченко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Вижниця: Черемош, 2015. – Т. 1(39). – С. 130-144.
 3. Калініченко В. Βουλγαρίασ-Σερβίασ πολέμου: воєнна експансія дунайських болгар на терени Західних Балкан у 836-889 рр. / В. Калініченко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2015. – Т. 2(40). – С. 141-174.
 4. Калініченко В. Σπαθίον, μάχαιρα, παραμήριον: до проблеми болгарського озброєння в період повстання Фоми Слов’янина у Візантії / В. Калініченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – Вип. 1 (34). – С. 68-74.
 5. Калініченко В. Комплекс озброєння дунайських болгар першої половини ІХ ст.: хазарський слід / В. Калініченко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Вижниця: Черемош, 2016. – Т. 1(41). – С. 69-92.
 6. Калініченко В. Клинкова зброя з Середнього Подністров’я і військова справа Болгарської держави в ІХ – першій половині Х ст. / В. Калініченко // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2017. – № 1. – С. 68-75.

ІІ. Матеріали наукових конференцій

 1. Калініченко В. «Аварське питання» у військовій політиці болгарського хана Крума (800-814 рр.): до постановки проблеми / В. Калініченко // 68 міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: історичні науки». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 60-61.
 2. Калініченко В. «Σχλαβηνίας» на службі болгарського хана Крума під час війни з Візантією (809-814 рр.) / В. Калініченко // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 31-34.
 3. Калініченко В. Болгарське військо у битві при Булгарофігоні 896 р.: структурний аналіз / В. Калініченко // Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 118-121.
 4. Калініченко В.А. Шаблі VIII-IX cт. з прямим клинком з Північно-Західного Передкавказзя та Карпато-Дунайського регіону: аспекти взаємовпливів / С. Пивоваров, В. Калініченко // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Археологія & Фортифікація України». – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. – С. 101-105 (у співавт. з С.В. Пивоваровим, особистий внесок автора 50 %).

ІІІ. Інші публікації

 1. Калиниченко В. «Σχλαβηνίασ» и военная политика Болгарского государства в первой половине IX века / В. Калиниченко // Studia Humanitatis. – 2017. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://st-hum.ru/content/kalinichenko-va-shlavinias-ivoennaya-politika-bolgarskogo-gosudarstva-v-pervoy-polovine-ix (ERIH PLUS, Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory – 2308-8079)
 2. Калиниченко В. Предметы средневекового вооружения из Рухотинского городища (уроч. Корнешты) и военное дело Болгарского государства в IX в. / В. Калиниченко // Эпохи. – Велико Тырново: Великотърновски университет «Св. Кирил и Методий», 2017. – Т. 25 (Брой 1). – С. 78-91.

Завантажити автореферат

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s