Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття (7.03.2017)

7 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4) відбудеться захист дисертації Козачок Ольги Богданівни «Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.01 — історія України).

map

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць авторки за темою дисертації, а також текстом автореферату.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА

Козачок Ольга Богданівна

УДК 94:327(477.83/.86:930.85(100)«0395/1453»

ВІДНОСИНИ ГАЛИЦЬКОГО КНЯЗІВСТВА З ВІЗАНТІЄЮ
У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІІ СТОЛІТТЯ

Спеціальність 07.00.01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Львів – 2017

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі історії Середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Науковий керівник:
доктор історичних наук Александрович Володимир Степанович, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, завідувач відділу історії Середніх віків.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук Федака Сергій Дмитрович Ужгородський національний університет, професор кафедри історії України;

кандидат історичних наук Миська Роман Григорович Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», доцент кафедри менеджменту та соціальних наук.

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).

Автореферат розісланий 7 лютого 2017 р.

АНОТАЦІЯ

Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2017.

У дисертаційній роботі розглянуто особливості формування політичних зв’язків Галицької держави з Візантією у комплексі міжнародних відносин, окреслено основні тенденції міжнародної співпраці. Увагу зосереджено на проблемах візантійсько-галицького кордону, укладенні антиполовецького союзу, політичної залежності князівства від імперії, ролі галицьких володарів у візантійсько-угорському протистоянні та повстанні Асенів у Болгарії. На основі опрацьованих джерел зроблено висновки, що Візантійську імперію та Галицьке князівство поєднували союзні договірні відносини. Домовленості Константинополя з Галичем полягали більше у взаємній підтримці на міжнародній арені, зокрема проти Угорщини. Антиполовецький союз Галицького князівства з Візантією укладено на межі ХІІ–ХІІІ ст. і реалізовано через успішні походи проти куманів князя Романа Мстиславовича. Причетність галицького князя до подій у Болгарії 80-х років за наявними джерелами підтвердити не можна, проте, участь у подіях «бродників» засвідчують спільні походи з болгарами на початку ХІІІ ст.

Ключові слова: Галицьке князівство, Візантійська імперія, Угорське королівство, Нижнє Подунав’я, половці, повстання болгар.

АННОТАЦИЯ

Козачок О. Б. Отношения Галицкого княжества с Византией в контексте международных связей середины – второй половины XII века. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01. – история Украины. – Институт украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины и Институт народоведения НАН Украины. – Львов, 2017.

В диссертационной работе рассмотрены особенности формирования политических связей Галицкого государства с Византией в комплексе международных отношений, определены основные тенденции международного сотрудничества. Внимание сосредоточено на проблемах византийско-галицкой границы, заключении антиполовецкого союза, политической зависимости княжества от империи, роли галицких правителей в византийско-венгерском противостоянии и восстании Асеней в Болгарии. На основе работы с источниками сделаны выводы, что Византийскую империю и Галицкое княжество объединяли союзные договорные отношения. Договоренности Константинополя с Галичем заключались больше во взаимной поддержке на международной арене, в частности против Венгрии. Антиполовецкий союз Галицкого княжества с Византией заключен на рубеже XII–XIII вв. и реализован через успешные походы против куманов князя Романа Мстиславича. Причастность галицкого князя к событиям в Болгарии 80-х годов по имеющимся источникам подтвердить нельзя, однако, об участии в событиях «бродников» свидетельствуют их совместные походы с болгарами в начале XIII в.

Ключевые слова: Галицкое княжество, Византийская империя, Венгерское королевство, Нижнее Подунавье, половцы, восстание болгар.

SUMMARY

Kozachok O. B. Relationships of Galician Principality and Byzantium in the Context of International Relations in the Middle – Second Half of the XII Century. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the candidate’s degree on History, specialty 07.00.01 – History of Ukraine. – I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Lviv, 2017.

Features of formation of political relations of Galician State with Byzantine Empire in the context of international relations are analyzed in the thesis; major characteristics of their international cooperation are defined. Attention is focused on political and military problems of the Byzantine-Galician border, the making of anti-Cuman union, political dependence of the Principality on the Empire, the role of Galician rulers in Byzantine-Hungarian confrontation, and the rebellion of Asen and Peter in Bulgaria.

It was concluded on the basis of analyzed sources that de jure the territories of Galician Principality and Byzantium had a common border in the lower reaches of the Danube, though de facto both states bordered with undercontrolled territories, and the authority over the Lower Danube territories on both sides was unstable throughout the 12th century.

The Byzantine Empire and the Galician Principality developed allied contractual relations. The telling of Ioannis Cinnamus about the causes and the passing of the embassy in 1165 to the Rusian princes confirms this. Agreements of Constantinople with Galych laid more in the mutual support on the international arena, particularly against Hungary. Although the policy of the Empire towards the Galician State depended on foreign policy circumstances, Rhomaios were trying to balance between Kyiv and Galych, and therefore, sent diplomatic missions to the both princes. Bewaring of formation of hоstile coalitions, Byzantium got closer to Galych as a more probable political partner.

Anti-Cuman union of the Galician Principality with Byzantium was concluded on the verge of the 12th and 13th centuries and was implemented via successful campaigns of Prince Roman Mstyslavovych against the Cumans.

Despite territorial proximity and the presence of political motivation, the involvement of Galician Prince Yaroslav Osmomysl in the events in Bulgaria in 1180s cannot be confirmed basing on available sources. However, participation of the «Brodnics» with Bulgarians in war campaigns in the early 13th century is certain.

Key words: Galician Principality, Byzantine Empire, Hungarian Kingdom, the Lower Danube, Cumans, uprising of the Bulgarians, international relations.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ ст. / О. Б. Козачок // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 7–14.
  2. Козачок О. Б. Половецький фактор у відносинах Візантії та Галицького князівства середини – другої половини ХІІ ст. / О. Б. Козачок // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 24. – C. 11–18.
  3. Козачок О. Б. Економічні відносини Візантії та Галицького князівства у другій половині ХІІ ст. / О. Б. Козачок // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2015. – № 1 (11). – С. 66–75.
  4. Kozachok O. Factor of Galician Principality in the Relations of Hungary and Byzantium in the Second Half of the 12thCentury / O. Kozachok // Spheres of Culture. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University, 2016. – Vol. 13. – P. 318–324.
  5. Козачок О. Б. Дипломатические контакты Византии и Галицкого княжества во второй половине ХІІ в. / О. Б. Козачок // Вестник БГУ. Серия 3. История. Экономика. Право. – Минск : Белорусский государственный университет, 2016. – С. 67–70.

Публікації, які додатково відображають результати дисертаційної роботи:

  1. Козачок О. Б. Нижнє Подунав’я в політиці Візантії та Галицького князівства у ХІІ столітті / О. Б. Козачок // З історії західноукраїнських земель. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 3–12.

Завантажити автореферат

One comment on “Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття (7.03.2017)

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s