Бондар С. В. Візантійська філософія: фактори становлення проблеми

Бондар С. В. Візантійська філософія: фактори становлення проблеми // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2012. Спецвипуск. – с. 89-101.

Візантійська філософія залишається недостатньо вивченою. Внесок візантійських філософів у світову історико-філософську думку гідним чином не оцінений, їх праці розглядаються переважно як богословські, а не як філософські. Розрізнення богословської і філософської проблематики є досить складним через їх органічний синтез у межах візантійської культури і особливий зміст, який вкладають у дані поняття візантійські інтелектуали. У цій статті зроблена спроба виявити самобутні риси візантійської філософії, специфіку інтерпретації проблеми співвідношення богослов’я й філософії; проаналізувати особливості тлумачення понять «філософія» і «богослов’я» візантійськими авторами; простежити становлення філософії Візантії, обґрунтувати необхідність подальшого дослідження історико-філософської спадщини Візантії.

Ключові слова: богослов’я, візантійська філософія, гуманізм, містицизм, неоплатонізм, раціоналізм, християнство.

Бондарь С. В.
Византийская философия: факторы становления проблематики

Византийская философия остается недостаточно изученной. Вклад византийских философов в мировую историко-философскую мысль достойно не оценен, их работы рассматриваются главным образом как богословские, а не философские. Отделение философской тематики от богословской усложняется их органичным единством в контексте византийской культуры и особым содержанием, которое вкладывают в данные понятия византийские интеллектуалы. В этой статье предпринята попытка выявить самобытные черты византийской философии, специфику интерпретации проблемы соотношения богословия и философии; проанализировать особенности трактовки понятий «богословие» и «философия» византийскими авторами; проследить становление философии Византии; обосновать необходимость дальнейшего изучения историко-философского наследия Византии.

Ключевые слова: богословие, византийская философия, гуманизм, мистицизм, неоплатонизм, рационализм, христианство.

Bondar S.
Byzantine philosophy: factors of problems’ formation

Byzantine philosophy is not sufficiently understood. The contribution of Byzantine philosophers in historical and philosophical thought is not adequately appreciated, their works is examined as a theological mainly, not philosophical. Separating philosophical topics from theology is complicated their organic unity in the context of Byzantine culture and special contents which Byzantine intellectuals put into these concepts. The aim of the article is to identify distinctive features of Byzantine philosophy, specific of the alignment theology and philosophy, and analysis of Byzantine authors’ interpretation concepts of «theology» and «philosophy», tracing the formation of the Byzantine philosophy, rationale for further study of the philosophical legacy of Byzantium.

Key words: Byzantine philosophy, Christianity, humanism, mysticism, Neoplatonism, rationality, theology.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті – 2

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s