Сімонова А. В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (12.02.2016)

12 лютого 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 у Харківській державній академії дизайну і мистецтв за адресою 61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8 відбувся захист дисертації Сімонової Альони Вікторівни «Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

СІМОНОВА Альона Вікторівна

УДК 75.052:7.033.2:27(477)

 

ВІЗАНТІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНИХ РОЗПИСАХ
ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ УКРАЇНИ
(кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства

Харків – 2015

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник:

кандидат мистецтвознавства, доцент Котляр Євген Олександрович, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, професор кафедри монументального мистецтва.

Офіційні опоненти:

доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, Київський національний університет культури і мистецтв, завідувач кафедри дизайну середовища;

кандидат мистецтвознавства Паньок Тетяна Володимирівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної академії дизайну і мистецтв за адресою: 61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8.

Завантажити автореферат

АНОТАЦІЯ

Сімонова А. В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. – Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2015.

У дисертації досліджуються використання візантійської образотворчої системи в сучасних розписах православних храмів України з часів отримання державної незалежності по сьогодення (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). У результаті роботи уточнено поняття “іконології”, “іконографії” та “стилістики” у відношенні до візантійської образотворчої системи та простежено еволюцію її розвитку. Окреслено вплив візантійських традицій монументального живопису на середньовічні церковні розписи православних країн, включаючи Україну, відзначені характерні національні особливості кожної з них. Проаналізовано шляхи відродження церковного живопису в сучасній Україні, визначено основні напрямки, школи, артілі, майстри. Розглянуто домінування певних течій та тенденцій в окремих українських регіонах. Визначено вплив зарубіжних майстрів на розвиток візантійського напрямку в церковних розписах та сформульовано, у чому саме полягають ці традиції та подальші перспективи розвитку.

Ключові слова: церковні розписи, візантійська образотворча система, православні храми України, канонічне мистецтво, іконологія, іконографія, стилістика, сучасні іконописці, традиції, новації.

АННОТАЦИЯ

Симонова А. В. Византийские традиции в современных росписях православных храмов Украины (конец ХХ – начало ХХІ вв.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.05 – изобразительное искусство. – Харьковская государственная академия дизайна и искусств. – Харьков, 2015.

Диссертация посвящена исследованию византийской изобразительной системы в современных росписях православных храмов Украины со времен обретения государственной независмости по настоящее время (1990-е – 2010-е гг.). В работе на основе изучения научного дискурса и современной практики церковных росписей уточнены и расширены понятия “иконологии”, “иконографии” и “стилистики” в отношении византийской изобразительной системы, прослежена эволюция ее развития. Определено влияние византийских традиций монументальной живописи на средневековые церковные росписи православных стран, включая украинские земли, отмечены национальные особенности их развития.

Проанализированы пути возрождения церковной живописи в современной Украине, определены основные направления, школы, артели, мастера. Установлено, что в церковных росписях Украины доминируют три направления: стиль барокко с присущими ему национальными чертами, стиль академической живописи и византийско-балканский стиль. Их развитие связано с художественными ориентирами в образовании и возрождением местных иконописных традиций.

Стиль украинского барокко распространен главным образом в центральном регионе, и он олицетворяет “дух свободы нации”, поскольку вобрал в себя черты “эры казачества”. возрождение этого направления связано с основанной в 1995 г. в НАИИА мастерской живописи и храмовой культуры, где обучение строится на освоении традиций Византии, Киево-Печерской школы XVII – XVIII вв., барокко, а также новаций украинского искусства 1920 – 1930-х гг. Рассмотрено творчество адептов академизма, который сейчас также переживает возрождение. Показано, что ряд приверженцев этого стиля позднее переходят к византийско-балканскому направлению. Лучшие представители академизма – выпускники художественных академий, ориентирующиеся на В. Васнецова, И. Репина, А. Иванова, М. Нестерова.

Показано, что иконописание во всех учебных заведениях Украины, включая художественные академии, иконописные школы и мастерские, развивается в духе византийской традиции. Популярность данного стиля связана с достижениями реставрации и открытием новых памятников. Появление в начале ХХ в. новой научной дисциплины – византологии расширило знания об истории и культуре этой тысячелетней традиции. Общим для всех современных росписей византийско-балканского круга является следование канонической средневизантийской системе росписи с ее регламентированной иерархичностью, иконографическим схемам при создании отдельных композиций, ориентация на образцы византийского искусства и стран византийского круга с IV по XV вв. Подчеркнуто, что, несмотря на разнообразие направлений внутри византийского искусства, в его рамках сохраняются единые художественные принципы.

На Западной Украине мощный иконописный центр сформировался на базе кафедры сакрального искусства ЛНАИ. В иконописи львовян нашли отражения поиски художников начала ХХ в., таких, как М. Бойчук и П. Холодный, Г. Нарбут, заметны влияния достижений в гравюре и народном искусстве с его своеобразной орнаментикой. Такой сплав художественных приемов сделал живопись этого региона яркой и запоминающейся. Выявлено, что на юго-востоке Украины действуют несколько центров иконописания, с которыми связано распространение академизма и византийско-балканского стиля. Это Криворожская иконописная школа, Харьковская иконописная школа при епархии, Запорожская мастерская “Ассист”, иконописное отделение в Днепропетровском государственном театрально-художественном колледже. Особое значение имеет кафедра монументальной живописи ХГАДИ, выпускники которой в течении десяти лет расписали более десятка храмов Украины в византийком стиле ХІІ в., и эта артель сейчас является ведущей.

Рассмотрено творчество приглашенных зарубежных иконописцев из России и Беларуси, которые также работают в византийско-балканском ключе. Обозначены современные технико-технологические аспекты, проблемы и новации в церковной живописи, выявлены авторские методики и подходы в ведении росписей, обращение к старым и современным техникам и материалам. Актуализированы проблемы взаимодействия художников с церковно-богословскими институциями в контексте идей соборности церковного искусства и развития византийской изобразительной системы.

Исследование и систематизация собранного фактического иллюстративного материала, его теоретическое осмысление поможет скоординировать пути развития иконописания и значение византийского наследия в их возрождении.

Ключевые слова: церковные росписи, византийская изобразительная система, православные храмы Украины, каноническое искусство, иконология, иконография, стилистика, современные иконописцы, традиции, новации.

ABSTRACT

Simonova A. V. Byzantine tradition in the modern paintings of Orthodox Churches of Ukraine (the end of the XXth – the beginning of the XXIst centuries). – Manuscript.

The thesis for Candidate’s degree of Arts, in specialty 17.00.05 – Fine Arts. – Kharkiv State Academy of Design and Arts, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2015.

The thesis investigates the use of Byzantine pictorial system in the modern Orthodox churches of Ukraine since obtaining of the state independence up to nowadays (the end of the XXth – the beginning of XXIst centuries).

As a result the concept of the notions “iconologe”, “iconography” and “style” in relation to the Byzantine pictorial system have been defined as well as the evolution of its development have been traced. The influence of Byzantine pictorial painting traditions in the medieval Orthodox countries has been outlined with marking of the typical national characteristics in each of them. The ways of church painting renaissance in the modern Ukraine have been analyzed, the main tendencies, schools, artels, masters have been determined, The dominance of certain tendencies and trends in the selected Ukrainian regions has been considered. The influence of foreign artists on the development of the Byzantine church painting trend has been defined as well as the exact meaning of these traditions and future perspectives.

Keywords: church painting, Byzantine pictorial system, Orthodox churches of Ukraine, canonical art, iconology, iconography, style, contemporary painters, traditions, innovations.

Список публікацій за темою дисертації:

 1. Рудич А. В. Росписи часовни мемориала Собора Новомучеников и Исповедников (г. Ялта) / А. Рудич // Вісник ХДАДМ: Зб. наук. пр. / за ред. В. Я. Даниленка. – Х.: ХДАДМ, 2015. – № 5. – С. 36-43.
 2. Рудич А. В. стилевіе особенности росписей русских иконописцев в православных храмах Украины / А. Рудич // Вестник Православного Свято-тихоновского гуманитарного университета. Вопросы теории и истории христианского искусства / под ред. протоиеря Владимира (Воробьева). – М.: ПСТГУ, 2015. – № 4 (20). – С. 174-190.
 3. Рудич А. В. Работы минских иконописцев в правславных храмах Украины (2000-2015 гг.) / А. Рудич // Искусство и культура. Научно-практический журнал / под. ред. Т. В. Котович. – Витебск: Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, 2015. – № 3 (19). – с. 24-28.
 4. Рудич А. В. Церковні розписи випускників Львівської національної академії мистецтв / А. Рудич // Вісник ЛНАМ: наук. вид. / за ред. А. Бокотея. – Вип. 27. – Львів: ЛНАМ, 2015. – С. 181-190.
 5. Рудич А. В. Стилістика ранньохристиянських катакомб в сучасних розписах нижніх храмів: порівняльний аспект творчості іконописців / А. Рудич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / за ред. О. Смоляка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – № 33. – С. 172-177.
 6. Рудич А. В. Розписи нижнього храму Свято-Іллінського чоловічого монастиря м. Одеси на честь Святих Преподобних Паїсія Величковського і Гавриїла Афонського / А. Рудич // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-тету. – Вип. 19., Т. 1 / упор. В. Г. Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 136-140.
 7. Рудич А. В. Современные церковные росписи артели монументалистов, выпускников Харьковской государственной академии дизайна и искусств / А. Рудич // Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр. / за ред. В. Я. Даниленка. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 13. – С. 108-112.
 8. Рудич А. В. Досвід розробки системи розписів для храму Всіх Преподобних в Свято-Успенській Святогірській лаврі / А. Рудич // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матер. всеукр. наук.-теорет. конф. мол. учених, 18-19 квітня 2013 р. / за ред. В. М. Шейка та ін. – Х.: ХДАК, 2013. – С. 24.
 9. Рудич А. В. Росписи монастыря святого Михаила на Зверинецкой горе в Киеве (Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь) / А. В. Рудич // Християнська сакральна традиція: історія і сьогодення. Матер. міжнар. наук. конф., м. Львів, 6-7 грудня 2013 р. – Львів. 2013. – С. 242-246.
 10. Рудич А. В. Луцький собор Всіх Святих Землі Волинської: дослідження аналогів / А. Рудич // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матер. ХХ Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серпня 2013 р. – Луцьк: Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, 2013. – С. 260-267.
 11. Рудич А. В. Виховання іконописців в вищих навчальних закладах, школах та майстернях в сучасній Україні / А. Рудич // Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку // Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу і мол. учених в рамках VII Міжнар. форуму “Дизайн-освіта 2014”, Харків, 16-18 жовтня 2013 р. / за ред. В. Я. Даниленка. – Харків: ХДАДМ, 2013. – С. 159-161.
 12. Рудич А. В. Росписи крипты бывшего подворья афонского Свято-ильинского скита в Одессе (места обретения мощей Преподобного Гавриила Афонского) / А. Рудич // Афонское наследие: Научный альманах. Вып. 1-2: Матерл. межд. науч. конф. “Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей”, Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – Киев-Чернигов: Международный институт афонского наследия в Украине, 2015. – С. 492-499.

Завантажити автореферат

На сторінці спеціалізованої вченої ради К 64.109.01
у Харківській державній академії дизайну і мистецтв
є змога також ознайомитися
з повним текстом дисертації та відгуками офіційних опонентів

СІМОНОВА Альона Вікторівна
ВІЗАНТІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНИХ РОЗПИСАХ
ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XX – ПОЧАТОК XXI СТ.),
спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF).
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF).
Відгук офіційного опонента М.Р. Селівачова (PDF).
Відгук офіційного опонента Т.В. Паньок (PDF).

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s