Мелещук А. А. Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів

Мелещук А. А. Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2015. – Вип. 102. – С. 299–302.

Досліджено відмінності між панславізмом в історіософії Миколи Данилевського і візантизмом історіософії Костянтина Леонтьева. Обидва мислителі є представниками пізнішого слов’янофільства. Творчість Миколи Данилевського докладно вивчена і його панславістична історіософська концепція стала визначальною для характеристики пізнішого слов’янофільства. Але, К. Леонтьєв, творчість якого майже не досліджена, створив оригінальну концепцію візантизму, що була протиставлена ним панславізму Данилевського. Проте дослідники часто припускаються великої помилки, відносячи історіософію Леонтьєва до панславізму. Тож, метою статті став аналіз сутності двох концепцій, виявлення їх істотних складових і порівняння між собою задля встановлення їх справжнього співвідношення. Без докладного аналізу співвідношення панславізму і візантизму не можливо дати об’єктивну оцінку пізнішому слов’янофільству. В ході дослідження були застосовані компаративний і діалектичний методи, що дозволило вивчити співвідношення і взаємодію понять панславізму і візантизму.

Ключові слова: історіософія, історія, Захід, Схід, Європа, Росія, панславізм, візантизм, слов’янофільство.

Meleschuk A. А.
Correlation Pan–Slavism and Byzantinism in the historiosophy of later Slavophiles

Are investigated the differences between the Pan–Slavism in historiosophy of Nikolai Danilevsky and the Byzantinism in historiosophy of Konstantin Leontiev. Both thinkers are representative of late Slavophilism. Ideas of Nikolai Danilevsky studied in detail and Pan–Slavism his historiosophy defined the essence of late Slavophilism. But Leontiev, whose creativity hardly studied, created the original conception of Byzantinism, which was opposed by Pan–Slavism of Danilevsky. However, researchers often make the mistake of relating the historiosophy Leontiev to Pan–Slavism. Therefore, the purpose of the article was to analyze the essence of the two concepts, revealing of their essential components and compare them to determine their true relations. Without detailed analysis of the relationship Pan–Slavism and Byzantinism is impossible to give an objective assessment of late Slavophilism. The study used comparative and dialectical method, which allowed us to study the relationship and interaction concepts Pan–Slavism and Byzantinism.

Keywords: historiosophy, history, West, East, Europe, Russia, Pan–Slavism, Byzantinism, Slavophilism.

Мелещук А. А.
Соотношение панславизма и византизма в историософии поздних славянофилов

Исследованы различия между панславизмом в историософии Николая Данилевского и византизмом историософии Константина Леонтьева. Оба мыслителя являются представителями позднего славянофильства. Творчество Николая Данилевского подробно изучено и его панславистическая историософская концепция стала определяющей для характеристики позднего славянофильства. Но, К. Леонтьев, творчество которого почти не исследовано, создал оригинальную концепцию византизма, которая была противопоставлена им панславизму Данилевского. Однако исследователи часто допускают большую ошибку, относя историософию Леонтьева к панславизму. Поэтому, целью статьи стал анализ сущности двух концепций, выявление их существенных составляющих и сравнение между собой для определения их истинного соотношения. Без подробного анализа соотношения панславизма и византизма невозможно дать объективную оценку позднему славянофильству. В ходе исследования были применены компаративный и диалектический методы, что позволило изучить соотношение и взаимодействие понятий панславизма и византизма.

Ключевые слова: историософия, история, Запад, Восток, Европа, Россия, панславизм, византизм, славянофильство.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Advertisements

2 comments on “Мелещук А. А. Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів

  1. Костянтин коментує:

    Стаття залишає сумні враження: праця суто описова, а автор, судячи з посилань, зовсім незнайомий з сучасною російською, польською, українською ісоріографією питання.

  2. Константин коментує:

    Откровенно слабая, исключительно описательная работа, полное незнание современной историографии!

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s