Корнієнко В.В. Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела

30 квітня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 відбудеться захист дисертації Корнієнка Вячеслава Васильовича «Графіті Софії Київської XI – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського

КОРНІЄНКО Вячеслав Васильович

УДК 930.2:003.071]:27-523.4(477-25)”10/17″

ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ХІ – ПОЧАТКУ XVIII ст.:
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛА

07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук

Київ – 2015

Дисертацією є монографія.

Робота виконана у відділі “Актової археографії” Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України.

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор НІКІТЕНКО Надія Миколаївна.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор ВОЙЦЕХІВСЬКА Ірина Нінелівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, професор;

доктор історичних наук, професор МАТЯШ Ірина Борисівна, Вища рада юстиції, відділ документального забезпечення, контролю та архівної роботи, начальник;

доктор історичних наук ОДНОРОЖЕНКО Олег Анатолійович, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, відділ “Теорії і методики археографії та джерелознавчих наук”, старший науковий співробітник.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительска, 4).

Завантажити автореферат

АНОТАЦІЯ

Корнієнко В.В. Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела. – Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ, 2015.

У дисертації вперше здійснено комплексний аналіз потенційних джерелознавчих можливостей графіті Софійського собору. Епіграфічні дослідження 2006–2012 рр., дозволили виявити понад 7000 графіті ХІ – початку XVIII ст., що й стали об’єктом наукового пошуку. Запропоновано авторську методику комплексного вивчення епіграфічних пам’яток, що передбачає ретельний аналіз їх форми прорізів. Врахування цього аспекту, спільно з аналізом матеріалу, на якому виконано графіті, та форми леза інструмента, яким його виконано, дозволило реконструювати багато текстів або їх елементів, які вважались дослідниками повністю знищеними. Було отримано значну кількість автентичних джерел доби середньовіччя та раннього модерного часу, цінність яких полягає у здатності бути джерелом для історичних студій. Потенційні можливості та напрямки такої праці, що спирається на міждисциплінарний підхід, проаналізовано та викладено у дисертації.

Ключові слова: епіграфіка, джерелознавство, графіті, середньовіччя, ранній модерн, Софія Київська.

АННОТАЦИЯ

Корниенко В.В. Граффити Софии Киевской ХІ – начала XVIII вв.: информационный потенциал источника. – Монография.

Диссертация на соискание научной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины – Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины, Киев, 2015.

В диссертации впервые проведен комплексный анализ потенциальных источниковедческих возможностей граффити Софийского собора. Эпиграфические исследования 2006–2012 гг., позволили выявить более 7000 граффити ХІ – начала XVIII вв., которые и стали об’єктом научного поиска. Предложена вторская методика комплексного изучения эпиграфических памятников, предусматривающая тщательный анализ формы их прорезей. Учитывая этот аспект, вместе с анализом материала, на котором выполнены граффити, и формы лезвия инструментов, которыми они выполнены, появилась возможность реконструировать много текстов или их элементов, которые считались исследователями полностью утраченными. Было получено большое количество аутентичных памятников эпохи средневековья и раннего модерного времени, ценность которых заключается в их возможности быть источником для исторических исследований. Потенциальные возможности и направления такой работы, опирающейся на междисциплинарный подход, проанализированы и рассмотрены в диссертационной работе.

Ключевые слова: эпиграфика, источниковедение, граффити, средневековье, ранний модерн, София Киевская.

ANNOTATION

Kornienko V.V. Graffiti of the St. Sophia in Kyiv of the 11th – the Beginning of the 18th Century: an Information Potential of the Source. – A monograph.

The dissertation is for the degree of a doctor of historical sciences, specialty 07.00.06 – Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines – M.S. Hrushevs’ky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the NAS of Ukraine, Kyiv, 2015.

For the first time in the dissertation a comprehensive analysis of potential source studies opportunities of graffiti of the Sophia Cathedral in Kyiv has been made. Epigraphic studies that had made by the author during 2006–2012, it was possible to revealed and to register more than 7,000 graffiti of the 11th –the beginning of the 18th century, and they were the object of scientific research. It was proposed an author’s own method of comprehensive study of epigraphic monuments, which provides a careful analysis of the graffiti notch’s forms. Considering this aspect, together with an analysis of the material, on which graffiti was made, and form of the instrument blade which it made possible to reconstruct a large number of texts or elements that were considered by researchers completely destroyed. It made possible to get a large number of the authentic monuments of the medieval and early modern times, the value of which is the ability to be an important source for historical studies. The potential possibility and direction of such work, based on a multidisciplinary approach are analyzed and presented in the dissertation research.

It is proved that graffiti is very important source for the research a history of an architectural monument where they have been made. On the basis of the Sophia graffiti have been shown the effectiveness of this practice, offered the most effective methods of attracting graffiti to determine the time of the construction of the St. Sophia Cathedral, the history of its restructuring and changes of the functional purpose of separate premises, for founding the characteristics of the wall paintings program due to the definition of images of the saints. There been analyzed and shown a high potential of graffiti for research a wide range of topics related to the political, church, social and economic history of Ukraine of the medieval and early modern times. It has been proved the role of graffiti as an important source for the study of the history of the written language of the medieval and early modern history of Ukraine, for the study of the mentality of its population during this period. It has been proved the using of graffiti as a source for the genealogical, biographical, sphragistic, heraldic, historical and geographical researches.

Keywords: the epigraphy, the source studies, graffiti, the medieval age, the early modern, the St. Sophia in Kyiv.

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНО
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ:

Монографії

 1. Корнієнко В.В. Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела / В.В. Корнієнко; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2014. – 320 с., іл.
 2. Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина І: Приділ св. Георгія Великомученика / В.В. Корнієнко. – К.: “Горобець”, 2010. – 464 с., іл.
 3. Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина ІІ: Приділ свв. апостолів Петра і Павла / В.В. Корнієнко. – К.: “Горобець”, 2010. – 272 с., іл.
 4. Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина III: Центральна нава / В.В. Корнієнко. – К.: “Горобець”, 2011. – 400 с., іл.
 5. Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). – Частина IV: Приділ свв. Іоакима та Анни (північна сторона) / В.В. Корнієнко; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2014. – 656 с., іл.
 6. Корнієнко В.В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина ХІ – перша третина XVIII ст.) / В.В. Корнієнко; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2013. – 304 с., іл.
 7. Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания / Н. Никитенко, В. Корниенко; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2012. – 232 с., илл.
 8. Корниенко В.В. Собор святых Софии Киевской / Н. Никитенко, В. Корниенко; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2014. – 336 с., илл.
 9. Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009–2011 рр.). / [Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В., Марголіна І.Є., Куковальска Н.М., Михайличенко Б.В.]; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2103. – 174 с., ілл.

 

Статті

 1. Корнієнко В.В. Графіті Георгіївського приділу Софії Київської із записом про смерть Ростислава Всеволодовича в світлі нових досліджень / В.В. Корнієнко // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – К., 2008. – Вип. 22. – С. 36–41.
 2. Корнієнко В.В. Графіті з Софії Київської про дату поставлення митрополитом Іларіона / В.В. Корнієнко // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 235–240.
 3. Корнієнко В.В. “Господи, допоможи, Боже, Йосифові, бо він обмовив Варлама даремно”: графіті № 362 й дата спорудження церкви Спаса на Берестові / В.В. Корнієнко // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 5–9.
 4. Корнієнко В.В. Молитовний напис Брячислава Святополковича з Софії Київської / В.В. Корнієнко // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2010. – Випуск 18. – С. 211–217.
 5. Корнієнко В.В. Фрагменти “Літопису Софійського собору”: три графіті у приділі свв. апостолів Петра і Павла зі згадками митрополитів ХІ–ХІІ ст. / В.В. Корнієнко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Т. 20. – К., 2010. – С. 27–38.
 6. Корнієнко В.В. Нова знахідка графіті зі згадкою Всеволода Ярославича у Софії Київській / В.В. Корнієнко // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 330–334.
 7. Корнієнко В.В. Графіті про крадія Кузьму в західній внутрішній галереї Софії Київської: молитва-покаяння, іронічний напис чи прокляття? / В.В. Корнієнко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 2011. – Т. 23. – С. 18–24.
 8. Корнієнко В.В. До історії давньоруського пасхального інструментарію: “рука Іоанна Богослова” в графіті Софії Київської / В.В. Корнієнко // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2012. – Вип. 21. – С.267–273.
 9. Корнієнко В.В. До питання атрибуції княжого знаку з приділа свв. Іоакима та Анни Софії Київської / В.В. Корнієнко // Праці центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2012. – Вип. 22. – С. 236–240.
 10. Корнієнко В.В. Методика дослідження графіті на мармурових плитах головного вівтаря Софії Київської / В.В. Корнієнко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 24. – С. 19–25.
 11. Корнієнко В.В. Вірменська каплиця XVI–XVII ст. у Софії Київській / В.В. Корнієнко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 25. – С. 51–61.
 12. Корнієнко В.В. Рунічний напис-графіті на “саркофазі Володимира Мономаха” з Софії Київської / В.В. Корнієнко // Праці центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2013. – Вип. 24. – С. 279–284.
 13. Корнієнко В.В. Топоніми у графіті Софії Київської ХІ–XVII століть / В.В. Корнієнко // Український археографічний щорічник / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 155–168.
 14. Корнієнко В.В. Софійське графіті XI ст. зі згадкою князя Бориса В’ячеславича / В.В. Корнієнко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Т. 26. – К., 2013. – С. 7–13.
 15. Корнієнко В.В. Написи-графіті XVI–XVII століть центральної нави Софії Київської як джерело до біографістики та генеалогії / В.В. Корнієнко, Н.О. Сінкевич // Український археографічний щорічник. Нова серія. Випуск 15 / Український археографічний збірник. – Т. 18. – К., 2010. – С. 117–128.
 16. Корнієнко В.В. Найдавніші датовані графіті Софії Київської / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 244–260.
 17. Корнієнко В.В. Графіті “групи Олісави” на північних хорах Софії Київської / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Пам’ятки України: історія та культура. – 2008. – № 1 (158). – С. 19–29.
 18. Корнієнко В.В. Найдавніші графіті Софії Київської та її датування / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – К., 2008. – Вип. 7. – С. 365–399.
 19. Корнієнко В.В. Есхатологічні дати в графіті Софії Київської на фресках Софії Київської як історичне джерело / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Архіви України. –2009. – Вип. 6 (266). – С. 43–63.
 20. Корнієнко В.В. Атрибуція княжого знаку-графіті в північній внутрішній галереї Софії Київської / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. збірка наукових праць. – К., 2011. – Число 19. – С. 136–145.
 21. Корнієнко В.В. Ще про натурні дослідження Софії Київської / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Український археографічний щорічник. Нова серія / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – 2012. – Вип. 16–17. – С. 129–150.
 22. Корниенко В.В. Памятники эпиграфики юго-восточного фасада северной лестничной башни Софии Киевской в контексте ее сооружения / В.В. Корниенко // Архитектурное наследство. – Москва, 2009. – Вып. 50. – С. 102–106.
 23. Корниенко В.В. К вопросу о времени создания, перестроек и реконструкции первоначального вида декора нижнего яруса главного алтаря Софии Киевской в свете новых эпиграфических исследований / В.В. Корниенко // Архитектурное наследство. – Москва, 2010. – Вып. 53. – С. 5–24.
 24. Корниенко В.В. Граффити и дата постройки церкви Спаса на Берестове в Киеве / В.В. Корниенко // Архитектурное наследство. – Москва, 2012. – Вып.56. – С. 30–37.
 25. Корниенко В.В. Древнейшие датированные граффити Софии Киевской / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко // Архитектурное наследство. – Москва, 2009. – Вып. 51. – С. 5–13.
 26. Корниенко В.В. Древнейшие граффити Софийского собора в Киеве и его датировка / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко // Byzantinoslavica: Revue internationaledes etudes byzantines / Milko P., Havlikova L. – Prague, 2010. – Tome LXVIII (2010), 1–2. – P. 205–240.
 27. Корниенко В.В. Датировка Киевской Кирилловской церкви в свете современных исследований ее монументальной живописи и граффити / И.Е. Марголина, В.В. Корниенко // Архитектурное наследство.– Москва, 2012. – Вып. 57. –С. 33–44.
 28. Korniienko V. Nowe źródła do historii Kościola unickiego w Kijowe: graffiti w absydzie głównego ołtarza katedry św. Zofii / N.O. Sinkyevich, V.V. Korniienko // Studia Źródłoznawcze. –2012. – T. L. – S. 75–80.

 

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ АПРОБАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

 1. Корнієнко В.В. Датовані графіті 30-х рр. ХІ ст. в Софії Київській як вияв есхатологічних очікувань давньоруської людини / В.В. Корнієнко // Религия в жизни человека и общества: Тезисы докладов и сообщений Х Международной Крымской конференции по религиоведению, Севастополь, 12–16 мая 2008. – Севастополь, 2008. – С. 43–44.
 2. Корнієнко В.В. Графіті та визначення образів святих у святительському чині Георгіївського олтаря Софії Київської / В.В. Корнієнко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів, 2008. – Кн. ІІ. – С. 521–529.
 3. Корнієнко В.В. Два графіті із записами “Херувимської пісні” з Софії Київської: до питання еволюції християнських літургійних текстів / В.В.Корнієнко // Могилянські читання 2007 року: Музейники ХХ століття – дослідники української сакральної культури. – К., 2008. – С. 293–298.
 4. Корнієнко В.В. Дослідження графіті на фресці “Святий Анфім” в хрещальні Софії Київської / В.В. Корнієнко // Чернігівські старожитності. Науковий збірник. За матеріалами VII наукової конференції “Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині”. – Чернігів, 2008. – С. 148–156.
 5. Корнієнко В.В. Відображення подій 1147 р. в епіграфіці Софії Київської: графіті із записом про смерть Ігоря Ольговича / В.В. Корнієнко // Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря: Матеріали науково-практичної конференції “Михайлівський Золотоверхий монастир: історія і сьогодення”. – К., 2008.– С. 145–149.
 6. Корнієнко В.В. Датовані графіті 30-х рр. ХІ ст. із Софії Київської в контексті давньоруської есхатології / В.В. Корнієнко // “1020-ліття хрещення Русі-України – із Києва по всій Русі”: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2008 р.). – К., 2008. – С. 208–216.
 7. Корниенко В.В. Граффити – молитвы к Сорока святым мученикам в крещальне Софийского собора: к проблеме изучения культов святых в Киевской Руси / В.В. Корниенко // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25–26 жовтня 2007 р. – К., 2009. – С. 218–242.
 8. Корнієнко В.В. Графіті – малюнки вояків як зразки середньовічної пародії (за матеріалами епіграфіки Софії Київської та церкви Спаса на Берестовім) / В.В. Корнієнко // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів, 2009. – Кн. ІІ. – С. 515–520.
 9. Корнієнко В.В. Нововиявлені пам’ятки давньоруської літератури на фресках Георгіївського приділу Софії Київської / В.В. Корнієнко // Могилянські читання 2008 року: Збірник наукових праць: Церква і музеї: втрати ХХ століття. – К., 2009. – С. 325–330.
 10. Корнієнко В.В. Кирилично-глаголичне графіті ХІ ст. на південних хорах Софії Київської / В.В. Корнієнко // Чернігівські старожитності. Вип. ІІ. Науковий збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції “Християнські старожитності Київської Русі”. – Чернігів, 2009. – С. 173–177.
 11. Корнієнко В.В. Графіті в арках другого ярусу центральної апсиди Софії Київської: деякі підсумки дослідження / В.В. Корнієнко // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25–26 жовтня 2007 р. – К., 2009. – С. 387–396.
 12. Корнієнко В.В. Найдавніше датоване кириличне графіті Софії Київської: нова знахідка / В.В. Корнієнко // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25–26 жовтня 2007 р. – К., 2009. – С. 444–445.
 13. Корнієнко В.В. Графіті – записи лічби з Софії Київської: нове джерело для дослідження розвитку ідей “малої есхатології” Давньої Русі / В.В. Корнієнко // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ давньоруських історико-філософських читань “Філософські ідеї в культурі Київської Русі” (Полтава, 10 червня 2009 р.). – Полтава, 2009.– С. 93–104.
 14. Корнієнко В.В. Графіті зі згадкою Всеволода Ярославича в світлі нових епіграфічних досліджень в Софії Київській / В.В. Корнієнко // Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки. Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубицького монастиря (Київ, 17 вересня 2010 р.). – К., 2010. – С. 364–371.
 15. Корнієнко В.В. До питання про час виконання фресок з образами мучениць у вімі центральної нави Софії Київської / В.В. Корнієнко // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28–29 травня 2009 р.) – К., 2010. – С. 111–115.
 16. Корнієнко В.В. Автограф князя Брячислава в Софії Київській / В.В. Корнієнко // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28–29 травня 2009 р.) – К., 2010. – С. 275–281.
 17. Корнієнко В.В. Нове свідчення русько-палестинських контактів ХІІ–ХІІІст. / В.В. Корнієнко // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів, 2010. – Кн. І. – С. 481–485.
 18. Корниенко В.В. “Малая эсхатология” Древней Руси в свете эпиграфических исследований в Софии Киевской / В.В. Корниенко // Сугдейский сборник. – Выпуск IV. – К.; Судак, 2010. – С. 412–419.
 19. Корнієнко В.В. “Двовір’я” дяків церкви Спаса на Берестові: до проблеми прочитання й інтерпретації запису на стародавньому фасаді храму / В.В.Корнієнко // Несторівські студії: Святість та святині Давньої Русі. – К., 2010 – С. 102–107.
 20. Корнієнко В.В. Графіті на фресках XVII ст. церкви Спаса на Берестові: деякі попередні підсумки дослідження / В.В. Корнієнко // Могилянські читання 2009 року: Збірник наукових праць: Мазепинська доба в культурі України. – К., 2010. – С. 202–209.
 21. Корнієнко В.В. Київський священик ХІІ ст. Мартін та його автографи-графіті в Софійському соборі та Кирилівській церкві / В.В. Корнієнко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів, 2011. – С. 28–37.
 22. Корнієнко В.В. Родина київського священика ХІІ ст. за матеріалами епіграфіки / В.В. Корнієнко // Несторівські студії: Єфросинія Полоцька в історії Православ’я: Доповіді науковців VIII Несторівських студій. – К., 2011. – С. 64–70.
 23. Корнієнко В.В. До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (з результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкві Спаса на Берестові) / В.В. Корнієнко // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції (25–27 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 102.
 24. Корнієнко В.В. Вірменські графіті на стінах Софії Київської та деякі питання розташування й часу функціонування “вірменської каплиці” / В.В. Корнієнко // Культура і мистецтво вірменської діаспори в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–20 листопада 2011). – Львів, 2012. – С. 53–63.
 25. Корниенко В.В. Новое свидетельство русско-финских контактов XI в. // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной научной конференции (Харьков, 9–10 ноября 2012 г.) / В.В. Корниенко. – Харьков, 2012. – С. 69.
 26. Корнієнко В.В. Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образа / В.В. Корнієнко // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29–31 травня 2013 р.). – К., 2013. – С. 99–100.
 27. Корнієнко В.В. Маловідомі та невідомі святі на фресках Софії Київської (за даними епіграфічних досліджень) / В.В. Корнієнко // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції / [під. ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епифанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К., 2013. – Ч. 2. – С. 76–82.
 28. Корнієнко В.В. Нове свідчення русько-кіпрських торгівельних контактів ХІІІ–XIV ст. / В.В. Корнієнко // Древнее Причерноморье. – Выпуск Х. – Одесса, 2013. – С. 333–339.
 29. Корниенко В.В. Армянская часовня XVI – XVII веков в Киевском Софийском соборе / В.В. Корниенко // Художественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой: Материалы Международной научной конференции (Минск, 9–11 октября 2012) / сост. И.Н. Скворцова. – Минск, 2012. – С. 144–152.
 30. Корниенко В.В. Армянская часовня XVI–XVII в Софийском соборе Киева по новым данным эпиграфики / В.В. Корниенко // Анна Порфирородная. Материалы международной научной конференции, посвященной 1025-летию крещения Руси. 29–30 октября 2013 г. – Ереван, 2014. – С. 37–47.
 31. Korniienko V.V. The latest studies of graffiti of St. Sophia of Kyiv / V.V. Korniienko // Proceeding of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22–27 august 2011). – Volume III. Abstracts of free communications. – Sofia, 2011. – P. 404.
 32. Корнієнко В.В. До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській / В.В. Корнієнко, Л.Б. Колодницький // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – К., 2012. – С. 175–176.
 33. Корнієнко В.В. Комплекс графіті центральної апсиди Софії Київської та деякі питання перебудови декоративного фриза над синтроном у ХІІ–ХІІІ, XVII–XVIII та ХІХ ст. / В.В. Корнієнко, Н.О. Сінкевич // Труди Київської Духовної Академії. – 2009. – Число 6 (6): Спеціальний випуск, присвячений 300-літтю з дня упокоєння святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського: Матеріали науково-практичної конференції “Святитель Димитрій, митрополит Ростовський та його доба” (8–9 листопада 2009 р., м. Київ). – С. 60–72.
 34. Корниенко В.В. Эсхатологический календарь в граффити на фресках Софии Киевской / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко // Труды Государственного Эрмитажа: [T.] 51: Византия в контексте мировой культуры: материалы конференции, посвященной памяти Алисы Владимировны Банк (1906–1984) / Государственный Эрмитаж. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 18–34.
 35. Корниенко В.В. Новые данные по генеалогии Рюриковичей в свете современных исследований эпиграфики Софии Киевской / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко // Изборск и его округа. Материалы международной научно-практической конференции 2007–2008 гг. – Изборск, 2009. – С. 84–85.
 36. Корниенко В.В. Новые эпиграфические исследования и вопросы персонификации однофигурных женских фресок в северо-западной части Софии Киевской / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко // Кондаковские чтения ІІІ. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород, 2010. – С. 339–358.
 37. Корниенко В.В. Святая Варвара в стенописи Софии Киевской: новые исследования граффити, атрибуция и святокультовый статус образа / Н. Никитенко, В. Корниенко // Российское византиноведение: Традиции и перспективы. Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. – Москва, 2011. – С. 167–170.
 38. Корнієнко В.В. Латиничні графіті XVI–XVII ст. Софії Київської: до питання класифікації та атрибуції написів / Н.О. Сінкевич, В.В. Корнієнко // Труди Київської Духовної Академії. – 2009. – Число 5: Спеціальний випуск, присвячений 300-літтю з дня упокоєння гетьмана Івана Мазепи. Матеріали науково-практичної конференції “Гетьман Іван Мазепа – будівничий Української Православної Церкви” (22–23 вересня 2009 р., м.Київ). – С. 165–171.
 39. Корниенко В.В. Святительский чин алтаря Георгиевского придела Софии Киевской по данным эпиграфики / В.В. Корниенко // Кондаковские чтения IV: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород, 2013. – С. 92–100.
 40. Корнієнко В.В. Анна Ярославна та її автографи на стіні Софії Київської / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – К.; Глухів, 2010. – Вип. 3. – С. 93–98.
 41. Корнієнко В.В. Свята Варвара в стінопису Софії Київської: нові дослідження графіті, атрибуція та святокультовий статус образу / Н.М.Нікітенко, В.В. Корнієнко // Могилянські читання 2010 року: Зб. наук. пр.: Проблеми збереження та вивчення музейних пам’яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – К., 2011. – С. 264–272.

 

Опубліковані праці, які додатково відображають результати дослідження

 1. Корнієнко В.В. Нова знахідка графіті 1022 р. на південних хорах Софії Київської / В.В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. Наук, проф. Н.М. Нікітенко. – К., 2011. – С.57–62.
 2. Корнієнко В.В. Графіті на уламках фрескового тиньку з розкопок 2002 року на подвір’ї Софії Київської / В.В. Корнієнко // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” / Збірник наукових статей. – Випуск 5 (7). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 355–361.
 3. Корнієнко В.В. Об’єктивна критика чи химери кривого дзеркала? (з приводу “епіграфічних нотаток” Т. Бобровського) / В.В. Корнієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. збірка наукових праць. – К., 2011. – Число 19. – С. 280–299.
 4. Корнієнко В.В. Нове джерело до історії київського Софійського монастиря ХІ ст. / В.В. Корнієнко // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – К., 2012 – № 9. – С. 37–40.
 5. Корнієнко В.В. Ще раз про дату поставлення Іларіона митрополитом в світлі даних софійської епіграфіки / В.В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). – К., 2012. – С. 236–248.
 6. Корниенко В.В. Детские граффити в Софии Киевской / В.В. Корнієнко // Детство в христианской традиции и современной культуре / Сост. К.Б.Сигов. – К., 2012. – С. 396–405.
 7. Корнієнко В.В. Чи існували в Давній Русі “раби пекла і диявола” (до питання правильності прочитання й інтерпретації графіті № 166/167 з Софії Київською) / В.В. Корнієнко // З любов’ю до народів: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка з нагоди 80-річчя від дня народження. – К., 2013. – С.161–166.
 8. Корниенко В.В. История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской / В.В. Корниенко, А.Н. Остапчук, Л.Б. Колодницкий // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939рр.). – К., 2012. – С. 208–235.
 9. Корнієнко В.В. Щодо матеріалів круглого столу “Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань (7 квітня 2010 р., м. Київ)”. Відповіді на критичні виступи учасників круглого столу / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Час заснування Софії Київської / Пристрасті довкола мілленіума. – К., 2010. – С. 39–118.
 10. Корниенко В.В. Эсхатологические даты в древнейших граффити Софии Киевской / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко // Память и надежда: горизонты и пути осмысления / Сост. К.Б. Сигов. – К., 2010. – С. 484–507.
 11. Корниенко В.В. Праздник в иконографии Софии Киевской / Н.Н.Никитенко, В.В. Корниенко // Праздник: благодарение, освобождение, единение / Сост. К.Б. Сигов. – К., 2011. – С. 191–216.
 12. Корнієнко В.В. Персоніфікація образів святих жон у північно-західній частині Софії / Н.М.Нікітенко, В.В. Корнієнко // Пам’ятки України: історія та культура. – 2011. – № 3–4 (167–168), липень–грудень. – С. 30–43.
 13. Корнієнко В.В. Нововиявлені ранні датовані графіті на фресках Софії Київської та їхній історичний контекст (записи № 1684, № 2126 та № 2204) / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2011. – Т. 19, кн. І. – С. 90–99.
 14. Корнієнко В.В. Нові джерела до історії унії в Києві: графіті апсиди головного вівтаря Софії Київської / Н.О. Сінкевич, В.В. Корнієнко // Архів Української Церкви. Серія 1. Дослідження. Випуск 1. Історія унії на Київщині 1596–1839 років. – Львів, 2001. – С. 67–78.

Завантажити автореферат

Повідомлення про захист
на сайті Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського

Автореферат
на сайті Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s