Сахно І. Л. Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі: співвідношення усної та письмової традицій (5.03.2013)

5 березня 2013 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.871.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 11/13 відбувся захист дисертації Сахна Ігоря Леонідовича «Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі: співвідношення усної та письмової традицій», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Харківський національний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського

САХНО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

УДК 783:282(37)”312”

 

Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі:
співвідношення усної та письмової традицій

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства

Харків – 2013

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

Науковий керівник:

доктор мистецтвознавства, професор Драч Ірина Степанівна, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, проректор з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

доктор мистецтвознавства, професор Черкашина-Губаренко Марина Романівна, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, завідувач кафедри історії зарубіжної музики;

кандидат мистецтвознавства, професор Болгарський Дмитро Анатолійович, Національний педагогічний університет імені Н. П. Драгоманова, професор кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 11/13.

АНОТАЦІЇ

Сахно І. Л. Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі: співвідношення усної та письмової традицій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013.

В процесі дослідження було систематизовано практичні особливості візантійського богослужебного співу, що не фіксуються в невменому тексті, зокрема випадкові альтерації ступенів ладу в кожному гласі (іхосі) та принципи мелізматичного прикрашення мелодичної канви, яке найбільш репрезентативне для системи богослужіння візантійського обряду і має певний інформативний потенціал. Також були охарактеризовані принципи ритмічної та звуковисотної організації візантійських піснеспівів, сучасні способи їх письмової фіксації. Крім того висвітлені особливості ладових систем у візантійських піснеспівах з властивою їм «м’якою» діатонікою й хроматикою та «мікро-рухливістю» ступенів.

В дисертації було уточнено та введено у науковий обіг термінологічний апарат візантійської музики, що використовується у церковно-співочій дидактичній літературі.

Визначені історичні етапи взаємодії візантійської та руської традицій богослужебного співу та специфіка актуалізації давньої монодії візантійського зразку в Україні на сучасному етапі.

Ключові слова: Візантійська музика, богослужебний спів, мистецтво православної церкви, типи мелодичного викладення, невмене письмо, екфрасія.

Сахно И. Л. Византийское богослужебное пение на современном этапе: соотношение устной и письменной традиций. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.03 – музыкальное искусство. – Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского. – Харьков, 2013.

Главная идея исследования родилась из желания преодоления очевидного разрыва между исполнением песнопений уставной (то есть распевной) традиции самих носителей традиции и тех певцов, которые желают быть причастными ей исключительно через теорию. То есть по сути – преодоления разрыва между невменным певческим документом и его прочтением исполнителем-аутентиком. Наиболее важными моментами в идее возвращения в богослужение исконных его форм является не столько восприятие распева, сколько правильное, естественное для него исполнение. Именно вопросу особенностей его практического воплощения (при его очевидной важности) в науке уделяется минимум внимания. Признаками правильного исполнения распева являются: особое звукообразование, плавное голосоведение (имеются в виду сглаженные переходы со ступени на ступень даже в скачках, фрагментарное применение «регулируемого» вибрато и пр.), разная степень жёсткости метрической пульсации при пении соло и хора, гибкость темпа, традиционный способ исполнения мелизматики и адаптация слуха и голоса к ладовым тяготениям, которые проявляются в высотно-интонационных микроизменениях (повышение или понижение) ступеней. В процессе исследования систематизированы практические особенности византийского богослужебного пения, не фиксируемые в невменном тексте, такие, как «случайные» альтерации ступеней лада в каждом гласе и принципы расцвечивания мелодической канвы. Также были охарактеризованы принципы ритмической организации ладовых систем византийских песнопений и способы их письменной фиксации.

Впервые были в подробности исследованы и охарактеризованы свойственные ладовым системам византийских песнопений «мягкие» диатоника и хроматика, а также высотная «микроподвижность» ступеней, реагирующих на систему тяготений.

Любое песнопение мелизматического изложения богослужебной византийской (то есть греческой, болгарской, румынской, сербской, сирийской и др.) традиции являет собой удивительный образец высокого богословия, выраженного в мелодии, а также замечательный пример для исследования неотмечаемых в невменном тексте выразительных особенностей расцвечивания мелодической канвы и высотной «микроподвижности» ступеней в ладу. Раскрытию роли мелизматического изложения, как наиболее богатому и показательному в системе богослужения византийского обряда, посвящены два подраздела исследования.

В диссертации был уточнён и введён в научный обиход терминологический апарат византийской музыки, который используется в церковно-певческой дидактической литературе.

Историко-догматический контекст освящается в необходимом объёме лишь только для того, чтобы выявить главную проблему исследования. Исторические этапы взаимодействия византийской и русской традиций богослужебного пения во многом определили специфику актуализации монодии византийского образца в Украине на современном этапе.

Ключевые слова: Византийская музыка, богослужебное пение, искусство православной церкви, типы мелодического изложения, невменное письмо, экфрасия.

Sakhno I. L. Byzantine liturgical chant in it’s current state: correspondence of oral and written traditions

Thesis for the degree of candidate’s of Arts according to 17.00.03 – musical art. – Kharkiv national university of arts in the name of I. P. Kotljarevsky. – Kharkiv, 2013.

During the process of research the practical characteristics of byzantine liturgical chant have been systemized. These features are not to be found in neumatic texts, especially if we speak of random alterations of mode(ichos) tones as well as the principles of melismatic melody decoration which represents byzantine church service in the most colourfull way and contains it’s own informational potential. It’s been also given the principles of rhythmical and sound-leveling byzantine chants organization, contemporary ways of their written notation. Also it’s been clarified the specifics of mode systems in byzantine hymns and their “mild” diatonic and chromatic with “micro-movement” of tones. In this thesis the terminological apparatus of byzantine music has been clarified and put into scientific usage and it’s widely used in the church-singing didactic literature. The historical stages of byzantine and Russian liturgical traditions interaction have been determined, as well as the specifics of ancient byzantine monophony example actualization in the Ukraine nowadays.

Key words: Byzantine music, liturgical chant, art of Orthodox Church, types of melodic notation, neumatic writing, emphasis.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Сахно И. Л. Практика и теория византийской богослужебно-певческой традиции / И. Л. Сахно // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / К. : Науковий світ, 2001., – Вип. 7. – С. 93-99.
  2. Сахно И. Л. Иоанн Кукузель – мелодический богослов / И. Л. Сахно // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т. мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2008. – Вип. 21. – С. 52-62.
  3. Сахно И. Л. О возрождении канонического (распевного) богослужебного пения в Харькове / И. Л. Сахно // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Постать митця у художньому просторі міста : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т. мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2009. – Вип. 24. – С. 257-266.
  4. Сахно И. Л. Традиция и обычай в богослужебном пении / И. Л. Сахно // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т. мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2009. – Вип. 25. – С. 176-186.
  5. Сахно И. Осмысление самогласна и судьба подобна в отечественном богослужении / И. Л. Сахно // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т. мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2011. – Вип. 32. – С. 30-40.
  6. Сахно И. Л. Идея протопсалта в православной певческой традиции /И.Л.Сахно//  Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози: зб. наук. ст. / Харк. держ. ун-т. мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2012. – Вип. 35. – С. 313-320.
  7. Катавасии канона Рождеству Христову напева Элладской церкви (болгарский превод) [ноты] / Сост. И. Сахно. – М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1997. – 5 с.
  8. Богослужебно-певческий обиход-минимум) [ноты] / Сост. И.Сахно. – К.: Издание Свято-Троицкого Ионинского монастыря, 2004. – 100 с.
  9. Псалмодия. Песнопения богослужебного обихода византийской и русской традиций) [ноты] / Сост. И. Сахно. – К.: Издание Свято-Троицкого Ионинского монастыря, 2005. – 314 с.

Завантажити автореферат

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s