Міжнародна конференція “Візантійська спадщина Русi-України (Х–XVII ст.)” (19-20 червня 2014 р., Київ)

Національна академія наук України
Інститут історії України
Центр візантійської історії та цивілізації в Парижi (UMR 8167 Схід та Середземномор’я / Візантія)
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Санкт-Петербург)
Académie nationale des sciences d’Ukraine
Institut d’histoire d’Ukraine
Centre d’histoire et civilisation de Byzance, UMR 8167 Orient et Méditerranée / Monde byzantin
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Saint-Pétersbourg)
Национальная академия наук Украины
Институт истории Украины
Центр византийской истории и цивилизации в Париже (UMR 8167 Восток и Средиземноморье / Византия)
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Санкт-Петербург)

Affiche Kiev logo Ambassade

Візантійська спадщина Русi-України (Х–XVII ст.)

L’héritage byzantin en Rus’-Ukraine (Хe– XVIIe siècle)

Византийское наследие Руси-Украины (Х–XVII в.)

19 червня. Ранкове засідання.

(Зала засідань Інституту історії України НАНУ, Київ, вул. Грушевського, 4, 6 поверх).

19 juin. Session du matin.

(Salle de réunion de l’Institut d’histoire d’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, Kiev, 4 rue Hrushevsky, 6e étage).

19 июня. Утреннее заседание.

(Зал заседаний Института истории Украины НАНУ, Киев, ул. Грушевского, д. 4, 6 этаж).

09.00-09.30.

Реєстрація учасників / Accueil des participants / Регистрация участников.

Відкриття конференції. Виступи директора Інституту історії України НАНУ акад. В. А. Смолiя, представників НАНУ, Посольства Франції в Україні, Центру візантійської історії та цивілізації Коллеж де Франс.

Discours d’ouverture. Interventions du directeur de l’Institut d’histoire d’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, acad. V. A. Smoliy, des représentants de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, de l’Ambassade de France en Ukraine, du Centre d’histoire et de Civilisation de Byzance – Collège de France.

Открытие конференции. Выступления директора Института истории Украины НАНУ акад. В. А. Смолия, представителей НАН Украины, Посольства Франции в Украине, Центра византийской истории и цивилизации Коллеж де Франс.

10.00-11.00. Пленарне засiдання / Session plénière / Пленарное заседание

 

ІВАКІН Гліб Юрійович (Київ, Ін-т археології НАНУ), ІОАННІСЯН Олег Михайлович (Санкт-Петербург, Держ. Ермітаж), ЧЕРНЕНКО Олена Євгенівна (Чернігів, Чернiгiвський нац. пед. ун-т iм. Т. Г. Шевченка). Початок кам’яного будівництва на Русі (за результатами досліджень найдавніших пам’яток: Десятинної церкви в Києві і Спасо-Преображенського собору в Чернігові).

IVAKINE Hlib Y. (Kiev, Institut d’archéologie, Académie nationale des sciences d’Ukraine), ІOANNISIAN Oleg M. (Saint-Pétersbourg, l’Ermitage), TCHERNENKO Olena E. (Tchernihiv, Université national pédagogique T. Chevtchenko de Tchernihiv). Les débuts de l’architecture en pierre en Rus’ d’après les plus anciens monuments: l’Église de la Dîme de Kiev et l’église du Saint-Sauveur de Tchernihiv.

ИВАКИН Глеб Юрьевич (Киев, Институт археологии НАНУ), ИОАННИСЯН Олег Михайлович (Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж), ЧЕРНЕНКО Елена Евгеньевна (Чернигов, Черниговский нац. пед. ун-т им. Т. Г. Шевченко). Начало каменного строительства на Руси (по результатам исследований древнейших памятников: Десятинной церкви в Киеве и Спасо-Преображенского собора в Чернигове).

 

АЙБАБІН Олександр Ілліч (Сімферополь, Інститут сходознавства). Кримська Готія в другій половині IX-XII століттях.

AIBABIN Alexandre Il. (Simferopol, Institut des études orientales). La Gothie en Crimée de la seconde moitié du IXe siècle au XIIe siècle.

АЙБАБИН Александр Ильич (Симферополь, Институт востоковедения). Крымская Готия во второй половине IX – XII веках.

Дискусія / Discussion / Дискуссия.

11.00-11.30. Кава-брейк. Pause-café. Кофе-брейк.

 

11.30-13.00. Пленарне засiдання / Session plénière / Пленарное заседание

 

АРХИПОВА Єлизавета Іванівна (Київ, Нац. заповідник «Софія Київська»). Візантійські джерела київських рельєфів зі світськими сюжетами.

ARKHIPOVA Elizaveta I. (Kiev, Musée national « Sainte-Sophie de Kiev »). Les modèles byzantins des représentations profanes dans les bas-reliefs kiéviens.

АРХИПОВА Елизавета Ивановна (Киев, Нац. заповедник «София Киевская»). Византийские источники киевских рельефов со светскими сюжетами.

 

IСOAГO Марi (Гельсiнки, Гельсiнський ун-т). Уявлення про «останнього імператора» в «Повісті временних літ».

ISOAHO Mari (Helsinki, Université de Helsinki). L’idée du dernier empereur dans la Chronique des temps passés.

ИСОАХО Мари (Хельсинки, Хельсинский ун-т). Представления о «последнем императоре» в «Повести временных лет».

 

БАРМІН Олексій Вадимович (Москва, Інститут всесвітньої історії РАН). Невиданий «Твір проти франків» у Mosq. gr. 240 – пам’ятка другої половини XI – початку XII століття?

BARMINE Alexeï V. (Moscou, Centre d’histoire de Byzance et de la culture des Chrétientés orientales, Institut d’histoire universelle de l’Académie des sciences de Russie). Le « Discours contre les Francs » inédit du manuscrit Mosq. gr. 240 peut-il être un témoignage de la deuxième moitié du XIe – début du XIIe siècle ?

БАРМИН Алексей Вадимович (Москва, Институт всеобщей истории РАН). Неизданное «Сочинение против франков» в Mosq. gr. 240 – памятник второй половины XI – начала XII века?

 

Дискусія / Discussion / Дискуссия.

13.00-15.00. Перерва на обід / Pause. Repas / Перерыв на обед.

19 червня. Вечірнє засідання.

19 juin. Session de l’après-midi.

19 июня. Вечернее заседание.

 

15.00-16.00. Інститут історії України НАНУ, Зала засідань, 6 поверх / Salle de réunion de l’Institut d’histoire d’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine / Институт истории Украины НАНУ, Зал заседаний, 6 этаж.

 

Секція 1. Уявлення про владу в Давній Русі у світлі візантійських традицій.

Section 1. Les représentations du pouvoir dans la Rus’ de Kiev et leurs racines byzantines.

Секция 1. Представления о власти в Древней Руси в свете византийских традиций.

 

ХРАПУНОВ Микита Сергійович (Севастополь, Національний заповідник «Херсонес Таврійський»). Про деякі особливості управління візантійським Херсоном у VIII-XI ст.

KHRAPOUNOV Nikita S. (Sebastopol, parc archéologique national « Chersonèse taurique »).  A propos de quelques particularités de l’administration de la Chersonèse byzantine du VIIIe au XIe siècle.

ХРАПУНОВ Никита Сергеевич (Севастополь, Национальный заповедник «Херсонес Таврический»). О некоторых особенностях управления византийским Херсоном в VIII-XI в.

 

АЛФЬОРОВ Олекандр Анатолiйович (Київ, Iнститут iсторiï Украïни НАНУ). Печатка Неофiта Чернiгiвського, митрополита Новоï Русi.

ALFYOROV Olexandre A. (Kiev, Institut d’histoire d’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine). Le sceau de Néophyte de Tchernihiv, métropolite de la Nouvelle Rus’.

АЛФЕРОВ Александр Анатольевич (Киев, Институт истории Украины НАНУ). Печать Неофита Черниговского, митрополита Новой Руси.

 

МУРЕШАН Дан Іоан (Руан, Ун-т Нормандiї). Симеон Олелькович, «цар київський», та його зв’язки з молдавським господарем Стефаном Великим.

MURESAN Dan Ioan (Rouen, GRHis – Normandie Université). Syméon Olelkovych, « tsar de Kiev », et ses liens avec Étienne le Grand de Moldavie.

МУРЕШАН Дан Иоан (Руан, Ун-т Нормандии). Симеон Олелькович, «царь киевский», и его связи с молдавским господарем Стефаном Великим.

 

Дискусія / Discussion / Дискуссия.

16.00-16.30. Кава-брейк. Pause-café. Кофе-брейк.

 

15.00-16.00. Інститут історії України НАНУ, бiблiотека, 5 поверх / Institut d’histoire d’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, Bibliothèque au 5e étage / ИнститутисторииУкраины НАНУ, библиотека, 5-й этаж.

 

Секція 2. Інтерпретація візантійських сакральних текстів у Давній Русі.

Section 2. L’interprétation des textes religieux byzantins en Rus’ de Kiev.

Секция 2. Интерпретация византийских сакральных текстов в Древней Руси.

 

СИРЦОВА Олена Миколаївна (Київ, Центр археології Києва НАНУ). Візантійські апокаліпсиси та ідея припинення пекельних мук в рукописах Русі-України.

SYRTSOVA Olena M. (Kiev, Centre d’archéologie de Kiev, Académie nationale des sciences d’Ukraine). Les Apocalypses byzantines et l’idée de l’abolition des supplices d’enfer dans les manuscrits de Rus’-Ukraine.

СЫРЦОВА Елена Николаевна (Киев, Центр археологии Киева НАНУ). Византийские апокалипсисы и идея прекращения адских мук в рукописях Руси-Украины.

 

СЛУЦЬКИЙ Андрій Семенович (Санкт-Петербург, Товариство вiзантiйсько-слов’янських досліджень). Слов’янські списки візантійської літургії св. апостола Петра.

SLOUTSKY Andrei S. (Saint-Pétersbourg, Société d’études byzantino-slaves). Les copies slavonnes de la liturgie byzantine de saint Pierre l’Apôtre.

СЛУЦКИЙ Андрей Семенович (Санкт-Петербург, Общество византино-славянских исследований). Славянские списки византийской литургии св. апостола Петра.

 

ШУМИЛО Свiтлана Михайлівна (Чернiгiв / Санкт-Петербург, Інститут російської літератури РАН). Богослужбові співи в «Слові про розслабленого» Кирила Туровського.

SHOUMILO Svetlana M. (Tchernihiv / Saint-Pétersbourg, Institut de littérature russe de l’Académie des sciences de Russie). Les chants liturgiques dans le Sermon du Paralytique de Cyrille de Turov.

ШУМИЛО Светлана Михайловна (Чернигов / Санкт-Петербург, Институт русской литературы РАН). Богослужебные песнопения в «Слове о расслабленном» Кирилла Туровского.

 

Дискусія / Discussion / Дискуссия.

16.00-16.30. Кава-брейк. Pause-café. Кофе-брейк.

 

16.30-18.00. Інститут історії України НАНУ, Зала засідань, 6 поверх / Salle de réunion de l’Institut d’histoire d’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, 6e étage / ИнститутисторииУкраины НАНУ, Зал заседаний, 6 этаж.

 

Секція 1. Візантійська спадщина і матеріальна культура Давньої Русі.

Section 1. L’héritage byzantin et la culture matérielle de la Rus’ de Kiev.

Секция 1. Византийское наследие и материальная культура Древней Руси.

 

ХАМАЙКО Наталiя Віталіïвна (Київ, Інститут археології НАНУ). «Словом і образом»: магія у давньоруській медицині.

KHAMAYKO NATALIA V. (Kiev, Institut d’archéologie, Académie nationale des sciences d’Ukraine). « Par le verbe et l’image » : pratique magique dans l’art médical de la Rus’ de Kiev.

ХАМАЙКО Наталия Витальевна (Киев, Институт археологии НАНУ). «Словом и образом»: магия в древнерусской медицине.

 

КОМАР Олексій Вікторович (Київ, Інститут археології НАНУ). «Рубль» Церковного устава Ярослава.

KOMAR Oleksiï V. (Kiev, Institut d’archéologie, Académie nationale des sciences d’Ukraine). Le terme « Rouble » dans le Statut ecclésiastique de Yaroslav.

КОМАР Алексей Викторович (Киев, Институт археологии НАНУ). «Рубль» Церковного устава Ярослава.

 

БОБРОВСЬКИЙ Тимур Анатолійович (Київ, Музей історії міста Києва), МУСІН Олександр Євгенович (Санкт-Петербург, Інститут історії матеріальної культури РАН). Чернечі пояси і аналави студійської традиції у Східній Європі та їх еволюція в XI-XV ст.

BOBROVSKY Timur A. (Kiev, Musée d’histoire de la ville de Kiev), MOUSINE Alexandre E. (Saint-Pétersbourg, Institut pour l’histoire de la culture matérielle, Académie des sciences de Russie). Ceintures et paramandeia monastiques de tradition stoudite en Europe de l’Est : l’évolution au XIe-XVe siècle.

БОБРОВСКИЙ Тимур Анатольевич (Киев, Музей истории города Киева), МУСИН Александр Евгеньевич (Санкт-Петербург, Институт истории материальной культуры РАН). Монашеские пояса и аналавы студийской традиции в Восточной Европе и их эволюция в XI-XV в.

 

Дискусія / Discussion / Дискуссия.

 

16.30-18.00. Інститут історії України НАНУ, бiблiотека, 5 поверх / Institut d’histoire d’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, Bibliothèque au 5e étage / ИнститутисторииУкраины НАНУ, библиотека, 5-й этаж.

 

Секція 2. Конфесійні проблеми в Київській митрополії та історія книгодрукування.

Section 2. Problématiques confessionnelles et naissance de la typographie dans le diocèse de

Секция 2. Конфессиональные проблемы в Киевской митрополии и история книгопечатания.

 

ЯСІНОВСЬКИЙ Андрій Юрійович (Львiв, Український католицький ун-т). Візантійське письменство у книжній традиції острозького наукового осередку (кінець XVI – початок XVII століття).

YASINOVSKY Andriï Yu. (Lviv, Université Catholique d’Ukraine). La place des textes byzantins dans l’activité éditoriale des cercles intellectuels d’Ostroh (fin XVIe – début du XVIIe siècle).

ЯСИНОВСКИЙ Андрей Юрьевич (Львов, Украинский католический ун-т). Византийская литература в книжной традиции острожского круга интеллектуалов (конец XVI – начало XVII века).

 

ЧЕНЦОВА Віра Георгiïвна, ПРIЖАН Вiв’єн (Париж, Центр візантійської історії та цивілізації – UMR 8167). Віросповідні уподобання константинопольського патріарха Кирила Лукаріса і Київська митрополія.

TCHENTSOVA Vera, PRIGENT Vivien (Paris, Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance – UMR 8167). Le diocèse de Kiev et les choix confessionnels du patriarche de Constantinople Cyrille Loukarès.

ЧЕНЦОВА Вера Георгиевна, ПРИЖАН Вивьен (Париж, Центр византийской истории и цивилизации – UMR 8167). Вероисповедные предпочтения константинопольского патриарха Кирилла Лукариса и Киевская митрополия.

 

КОЗАК Назар Богданович (Львiв, Iнститут народознавства НАНУ). Іконографія Акафіста Богородиці у стародруках Києво-Печерської лаври.

KOZAK NAZAR B. (Lviv, Institut d’ethnologie, Académie nationale des sciences d’Ukraine). L’iconographie de l’Akathiste à la Vierge dans les anciens imprimés de la Laure des Grottes de Kiev.

КОЗАК Назар Богданович (Львов, Институт этнографии НАНУ). Иконография Акафиста Богородицы в старопечатных книгах Киево-Печерской лавры.

 

Дискусія / Discussion / Дискуссия.

19.30. Коктейль. Cocktail.

Програма (.pdf)

 

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s