Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – 464 с.

sofia_2

Збірку присвячено 150-й річниці від дня народження видатного вітчизняного вченого-візантиніста і русиста, блискучого історика мистецтва та культуролога,  професора Д.В. Айналова  (1862–1939). Низку  статей  і  публікацій присвячено життю та творчості вченого. Значний цикл матеріалів збірки відображує результати новітніх досліджень Софії Київської та інших київських храмів. Низка статей присвячена висвітленню окремих питань історії та культури Візантії, Русі й України, а також історіографії Русі та Візантії.

Книга призначена для істориків, археологів, мистецтвознавців, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історико-культурною спадщиною Візантії, Русі й України.

УДК 947.7:726
ББК
С681
Затверджено до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (протокол № 4 від 03 липня 2012 р.).

Редакційна колегія:
д. іст. н., проф., член-кор. НАН України П.С. Сохань – голова; к. іст. н. О.О.Маврін – заступник голови; д. іст. н. В.С. Александрович; д. іст. н., проф. М.М. Болгов (Білгород); д.  іст. н., проф. М.Ф. Дмитрієнко;  д. іст. н., проф. Ю.А. Мицик; д. іст.  н., проф. Н.М. Нікітенко; д. іст.  н., проф. В.І. Ульяновський; д. мист. А.О. Пучков; д. мист., проф. Д.В. Степовик; д. філол. н., проф. О.В. Александров; д.  філ.  н.,  проф.  Ю.В.  Пелешенко; к. іст.  н. Д.В. Бурім; к. іст. н. А.М. Домановський; к. іст. н. В.В. Корнієнко; к. іст. н. О.М. Луговий; к. іст. н. І.Є.Марголіна; к. іст. н. О.В. Файда; к. філол. н. Н.О. Колянко (Дрезден); к. філос. н. С.В. Бондар; Д.С. Гордієнко – відповідальний секретар.

Упорядники: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко

ЗМІСТ

Гордієнко Д., Корнієнко В. Дмитро Айналов і “Софія Київська”  ………..3

До 150-ліття з дня народження Д.В. Айналова

Ульяновский В. Украинские сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова  ………………………………………………………..5

Пуцко В. Дмитрий Власьевич Айналов: методы изучения раннехристианских и византийских древностей на рубеже
ХІХ–ХХ вв.  ……………………………………………………………………………………..35

Файда О. Листи Дмитра Айналова до Миколи Петрова  ……………………42

Гордієнко Д. З листування Дмитра Айналова з українськими діячами (листи до В. Антоновича, В. Ляскоронського,
К. Широцького, В. та Н. Лазурських та В. Маслова)  ………………………..65

Гордієнко Д. Curriculum vitae Demetrii Ainalov  …………………………………96

Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви………………………………………115

Айналов Д. Доля київського художнього спадку  ……………………………..124

Список опублікованих праць Дмитра Власовича Айналова  …………………………………………….140

Статті. Замітки. Публікації

Алферов О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції
Олексія Шереметьєва)  ……………………………………………………………………..159

Болгов Н., Болгов К. Корипп и латинский эпос ранней Византии  ……………………………………..165

Верещагина Н. Вышгородский меморий святых страстотерпцев Бориса и Глеба в системе сакральных топосов древнего Киева  …………170

Вильчинская И. Тема теофании в стенописи Софии Киевской ХІ–ХІХ вв.  ………………………………………179

Домановська М., Штан Г. Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці видання “Пам’ятки Християнського Херсонеса”) ………………………………..195

Киричок О. Давньоруське письмо як символічна презентація влади………………………………………………..203

Корниенко В., Остапчук О., Колодницкий Л. История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской  ………………………….208

Корнієнко В. Ще раз про дату поставлення Іларіона митрополитом у світлі даних софійської епіграфіки  …………………236

Коростильов Т. Питання реформи календаря у візантологічному доробку Івана Турцевича (неопублікована стаття до “Візантологічного збірника”)  …………………………………………………………..249

Марголіна І., Корнієнко В. Датування київської Кирилівської церкви у світлі сучасних досліджень її монументального живопису та графіті  ……………………………………………………………………………………………..257

Никитенко Мих. Итоги археологических исследований Софии Киевской и ее подворья в 2002–2011 гг .  …………………………………………….276

Нікітенко М. Сотеріологічна парадигма “Слова про створення Великої Печерської церкви” Києво-Печерського патерика  …………………289

Никитенко Н. Фрески “Ритуальное убийство медведицы” и “Готские игры” в северной башне Софии Киевской: новое осмысление сюжетов  ………………………………………………………………………..301

Преловская И. Открытие купольных мозаик и фресок Софийского собора в г . Киеве (По воспоминаниям профессора Адриана Викторовича Прахова. Сообщение художника Николая Адриановича Прахова)  ………………………………….326

Пучков А. “Язык трибуна с сердцем лани”. Два письма Юлиана Кулаковского Иннокентию Анненскому  ……………………………………………361

Рясная Т. Дневники работ Павла Ивановича Юкина по реставрации фресок Софии Киевской в 1935–1936 гг .  ……………………………………………372

Сінкевич Н. Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи: кілька рис до індивідуальної побожності особистості  ………………………………………..439

Рецензії. Огляди

Кенанов Д. Книга о небесных покровителях Киевской Руси [Рец.: Верещагина Н.В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси. Одесса: Астропринт, 2011, 160 с.]  ……………………………..446

Маврін О. Епоха Володимира – Ярослава у світлі даних графіті Софії Київської [Рец.: Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. К., 2012, 232 с., ил.]  ………………….448

Список скорочень …………………………………………………………………………………459

CONTENTS

Gordiyenko D., Korniyenko V. Dmytro Ainalov and “Sophia of Kyiv” ……..3

150th Anniversary sice the Birth of Dmytro Ainalov

Ulianovskyj V. The Ukrainian Stories of Dmitrij Vlas’jevich Ainalov Life and Heritage ……………………………………………..5

Putsko V. Dmitrij Vlas’jevich Ainalov:  the Research Methods of Early Christian and Byzantine Antiquities at the Turn
of ХІХ–ХХ Centuries ……………………………………………………………………….35

Fayda O. The Letters by Dmytro Ainalov to Mykola Petrov ………………….42

Gordiyenko D. From the DmytroAinalov Correspondence with Prominent Ukrainian Personalities (the Letters to V.Antonovych, V. Liaskoronsky, C. Shyrotsky, V. and N. Lazursky and V.Maslov) …………………………………….65

Gordiyenko D. Curriculum vitae Demetrii Ainalov  ………………………………96

Ainalov D. The Marbles and Incrustations of the St. Sophia in Kyiv and the Desyatynna Church ……………………………….115

Ainalov D. Destiny of Kyivan Antiquities  ………………………………………….124

The List of Published Works of Dmytro Ainalov ………………………………..140

Articles. Notes. Publications

Alfiorov O. Rus’-Byzantine Relations in Sphragistic Reflections (on the Material of Olexiy Sheremet’yev Sphragistic Collection) ………….159

Bolgov N., Bolgov C. Corippus and Latin Epos of Early Byzantium ……..165

Vereschagina N. The Vyshgorod Memorial of Saint Martyrs Borys and Gleb in the System of Sacral Places of Ancient Kyiv   …………………..170

Vilchinska I. The Topic of Theophany on the Wall-Painting of the St. Sophia in Kyiv in ХІ–ХІХ centuries ……………………………………179

Domanovska M., Shtan G. E. K. Redin – the First Kharkiv Researcher of the Chersonesos Taurian (to the Issue of Contribution to the Publication “Antiqiuties of the Christian Chersonesos”)  …………….195

Kyrychok O. Antient Rus’ Writing as a Symbolic Presentation of Power ………………………………………………….203

Korniyenko V., Ostapchuk O., Kolodnitcky L. A History of Restorations, Rebuildings and Functional Changes of the Eastern Part of the South Interior Gallery of the St. Sophia in Kyiv ………………………..208

Korniyenko V. Once more on the Date of Ilarion Metropolitan Ordainment on the Light of Epigraphy of the St. Sophia in Kyiv ………….236

Korostylov T. The Calendar Reformation Issue in Byzantinological Studies of I.Turcevych (Unpublished Article to the “Byzantinological Collection”) …249

Margolina I., Korniyenko V. The Dating of the St. Cyril Church in Kyiv in the Light of Contemporary Studies of its Monumental Painting and Graffiti  …………………………………………………………………………………….257

Nikitenko Mich. Results of Archaeological Researches of the St. Sophia in Kyiv and the Conventual Church in 2002–2011 ……..276

Nikitenko M. Soteriological Paradigm of “The Treatise on the Creation of the Big Pecherska Church” of the Kyiv Pechersk Lavra Paterikon …….289

Nikitenko N. The Fresco “The Ritual Killing of Female Bear” and “Gothic Games” in the North Tower of the St. Sophia in Kyiv: New Interpretation of the Subjects …………………………………………………….301

Prelovska I. Discovery of Domical Mosaics and Frescos of the St. Sophia in Kyiv (On the Memories of Adrian Viktorovich Prachov, Reported by the Painter Nikolay Adrianovich Prachov) ……………………….326

Puchkov A. “The Tribune’s Language with the Deer Heart”: Two letters by Yulian Kulakovsky to Innokentiy Annensky …………………361

Ryasnaya T. The Journal of Restoration Works on the Frescos of the St. Sophia in Kyiv in 1935–1936 by Pavlo Svanovich Yukin ………….372

Sinkevich N. Personal Patron of the Hetman Ivan Mazepa: Some Considerations on Personal Piety …………………………439

Reviews

Kenanov D. The Book about Heavenly Patrons of the Kyivan Rus’ [Review of Верещагина Н.В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси. Одесса: Астропринт, 2011, 160 с.] …………………………446

Mavriv O. The Age of Volodymyr and Yaroslav in the Light of Graffiti of the St. Sophia in Kyiv [Review of Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. К., 2012, 232 с., ил.]………………………………………448

List of Abbreviations ………………………………………………………………………549

4 comments on “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – 464 с.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s