Неня Г.О. Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)

23 березня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 для захисту дисертацій на здобуття  наукового ступеня доктора (кандидата) наук в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 відбувся захист дисертації Нені Ганни Олександрівни «Містичні досвід і практика в концепції обоження  (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

Неня Ганна Олександрівна

 

УДК 1(09)+140.8:21

 

МІСТИЧНІ ДОСВІД І ПРАКТИКА В КОНЦЕПЦІЇ ОБОЖЕННЯ

(ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ)

 

Спеціальність 09.00.05 – історія філософії

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук

 

Київ – 2007

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Слов’янському державному педагогічному  університеті, МОН України, на кафедрі філософії, соціології та права.

Науковий керівник: кандидат  філософських наук, доцент Мозговий Леонід Іванович, Слов’янський державний педагогічний університет МОН України, завідувач кафедри філософії, соціології та права.

Офіційні опоненти:

доктор філософських наук, доцент Марченко Олексій Васильович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України, завідувач кафедри філософії;

кандидат філософських наук, Вдовина Олена Ярославівна, Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, молодший науковий співробітник відділу історії  філософії  України.

Провідна установа: Донецький національний університет МОН України, кафедра філософії, м. Донецьк.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

 

Анотація

Неня Г. О. Містичні досвід і практика в концепції обоження  (історико-філософський аналіз традиції ісихазму). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена історико-філософській реконструкції ісихастського вчення про обоження людської істоти, яке завдяки унікальному характеру імплантації духовно-містичного досвіду та практики синтезувало прадавні містичні традиції з ранньохристиянським та середньовічним містицизмом і перетворилось на теоретико-богословське підґрунтя подальшого історичного розвитку греко-візантійської традиції православ’я та вітчизняної “філософії серця”.

В результаті дослідження з’ясовано, що ісихазм  є  напрямком греко-візантійського християнства, унікальність якого полягає в залученні містичного досвіду до духовно-релігійної практики, яка втілює в собі синтез рефлексивно-пізнавальної та ритуально-практичної діяльності подвижника-аскетика, світоглядна концепція якого засновується на ідеї обоження людської істоти через пізнання містичних смислів. Стрижневим загально-світоглядним принципом ісихазм обрав принцип “необхідності обоження”, який  визначав головну церковну ісихастську ідею щодо поведінки індивіда в суспільстві, створюючи ідеал синтезу індивідуального світорозуміння та світоглядної системи суспільства. В історико-філософському аспекті “необхідність обоження”  постає в якості підґрунтя для  створення світоглядної концепції, яку можна порівняти з українською версією “філософії серця”, оскільки вона орієнтувалася на пошук трансцендентних, відносно раціональності, основ гармонізації індивідуального буття людини.

Ключові слова: греко-візантійське православ’я, ісихазм, обоження, духовно-містичний досвід, містична практика, містичний стан, магія, містика, містицизм, окультні науки, герметизм, містична філософія, містичне богослів’я, екзегетика, містагогія, езотерика.

 

Annotation

Nenya H. O. The mystic experience and practice in the concept of goddening (the historic and philosophical analysis of the Hesychasm tradition). – The Manuscript.

The dissertation on the receiving of the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences, Specialty 09.00.05 – History of Philosophy.-The Institute of Philosophy named after H.S.Skovoroda of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2006.

The dissertation is devoted to the historic and philosophic reconstruction of Hesychast studying of goddening the human being. This studying thanks to the unique character of the implantation of spiritual and mystic experience and practice synthesized the ancient mystic traditions together with the Early Christian and Middle Age mystics and turned into the theoretical theological basis of the following historic development of the Greek-Byzantine traditions of orthodoxy and native “philosophy of heart”.

Key words: Greek-Byzantine orthodoxy, Hesychasm, goddening, spiritual and mystic experience, mystic practice, mystic state, magic, mystics, mysticism, occult sciences, hermetism, mystic philosophy, mystic orthodoxy, exegesis, mystagogics, esotericism.

 

Аннотация

Неня А. А. Мистический опыт и практика в концепции обожения  (историко-философский анализ традиции исихазма). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Институт философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины. – Киев, 2007.

Диссертация посвящена историко-философской реконструкции исихастского учения об обожении человеческого существа, которое благодаря уникальному характеру имплантации духовно-мистического опыта и практики синтезировало мистические традиции древнего мира с раннехристианским и средневековым мистицизмом и стало теоретическим основанием для дальнейшего исторического развития греко-византийской традиции православия и отечественной “философии сердца”.

В диссертации анализируются основные теоретические проблемы историко-философского исследования феноменов духовно-мистического опыта и духовно-мистической практики, спектр их особенностей, структура и значимость, специфика концептуализации философско-мировоззренческих представлений в исихазме. В качестве причины разночтений в понимании и интерпретации сущности основных понятий мистической философии анализируются различия в методолого-теоретических принципах, историко-культурологических и мировоззренческих традициях, заложенных в основания тех или иных исследовательских концепций.

В результате исследований установлено, что исихастская духовно-мистическая практика образует двухуровневую систему духовного восхождения индивида к его антропологической целостности. Аскетика и мистика, являются составляющими одного процесса, связанного с разными уровнями иерархических смысловых систем, которые характеризуют отношение человека к Богу, природы к трансцендентному миру. Постижение мистической символики божественных энергий в учении обожения представлено в качестве процесса формирования и восстановления целостности духовного, физического и социального бытия человеческой личности, ее антропо-синергийного синтеза, перекликающегося с практиками монистических и дуалистических типов мистико-религиозных концепций, древневедийских, буддистских, даосских и зороастрийских традиций, точно также направленных на осознание и освоение состояний целостности бытия, телесно-душевного синтеза с Абсолютом и энергетической синкретичности природного и духовного, вечного и скоропроходящего существования.

Достижение абсолютной онтологической моногенности в качестве цели и определенного смысла монистических мистических учений древнего мира, буддийское понятие “нирваны” в сравнительном анализе представляется в качестве аналогов исихастских принципов “очищения сознания”, “самособирания духа”, “энергетической целостности”.

Понятие духовно-мистического опыта в исихастском учении обожения рассматривается как синкретичный и поливариантный феномен, который формируется не только из опыта трансформации подвижниками своего внутреннего духовного, физического и психоэмоционального состояния, но и включает в себя в качестве основной составляющей опыт уникальной интеллектуальной интерпретации религиозно-философской символической системы и мировоззренческо-богословских принципов видения и понимания мира.

Ключевые слова: греко-византийское православие, исихазм, обожение, духовно-мистический опыт, мистическая практика, мистические состояния, магия, мистика, мистицизм, оккультные науки, герметизм, мистическая философия, мистическое богословие, экзегетика, мистагогия, эзотерика.

 

Основні теоретичні положення і висновки дисертації представлені у публікаціях автора:

1. Неня Г.О. Містичний шлях у парадигмі сучасного символізму // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 41. – К.: Український Центр духовної культури, 2004 р. – С.144 -155.

2. Неня Г.О. Духовно-містичний досвід та практика в традиції ісихазму // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С.Сковороди та Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Вип.14. – Київ-Полтава, 2005. – С.161 – 171.

3. Неня Г.О. Ісихазм як специфічна православна світоглядно-богословська концепція містичної філософії християнства // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 53. – К.: Український центр духовної культури, 2006 р. – С.88 -97.

4. Неня Г.О. “Філософія серця” Григорія Палами як джерело історико-культурологічних витоків духовної культури України // Духовна культура як домінанта українського життєтворення. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ч.1. – К.: ДАКККіМ, 2005. – С.82 – 84.

5. Неня Г.О. Методологічні проблеми дослідження містичної філософії // Дні науки філософського факультету – 2006: Міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – Ч.III. – С.149 – 150.

6. Неня Г.О. Специфіка формування концептуальних основ і зміст філософського вчення Григорія Палами. Містичний досвід в інтерпретації та переосмисленні релігійних догматів. // Дійсність – думка – дослід. Матеріали 3-ї загальноуніверситетської наукової конференції молодих учених (30-31 березня 2006 року). – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – Вип. 3. – 182 с.

 

Завантажити автореферат

 

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s