Филипчук О. М. Руси серед «військ народів» у Візантії ІХ-ХІ ст.: найманці та союзники

17 вересня 2010 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2. корп. 14, ауд. 18) відбувся захист дисертації Филипчука Олександра Михайловича «Руси серед «військ народів» у Візантії ІХ-ХІ ст.: найманці та союзники», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

 

Филипчук Олександр Михайлович

 

УДК 94 (477) “08/10”: 327

 

РУСИ СЕРЕД «ВІЙСЬК НАРОДІВ» У ВІЗАНТІЇ ІХ-ХІ ст.:

НАЙМАНЦІ ТА СОЮЗНИКИ

 

07.00.01 – історія України

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

 

Чернівці-2010

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:

доктор історичних наук, професор Добржанський Олександр Володимирович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри історії України.

Офіційні опоненти:

член-кореспондент НАН України доктор історичних наук Толочко Олексій Петрович завідувач Центру дослідження Київської Русі Інституту історії України НАН;

доктор історичних наук, старший науковий співробітник Мельникова Олена Олександрівна завідувач Центру «Східна Європа в давній час та середньовіччі» Інституту загальної історії Російської Академії Наук.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).

 

АНОТАЦІЯ

Филипчук О. М. Руси серед “військ народів” у Візантії ІХ-ХІ ст.: найманці та союзники. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми груп руських найманців та союзників серед “військ народів” у Візантії. Особлива увага приділяється комплексному дослідженню участі загонів русів у кампаніях візантійського флоту у 911-949 pp. за Кн.2, 44, 45 “De cerimoniis”, “хрещених росів” і “воїв” княгині Ольги у середині X ст, русько-візантійських договорів, управління та внутрішньої організації етерій, “варязької гвардії”” і тагм русів. На основі соціальної термінології візантійської літератури, реконструйовано проспографічний склад, структуру, професійну ідентичність руських найманців та союзників. З’ясовано, що зростання впливу руських найманих та союзних загонів на імператорську владу відбулося з 1040-х pp. та призвело до прямих конфліктів між ними та імператором. Встановлено, розмір платні найманцеві за службу, системи винагородження.

Ключові слова: руси, варяги, етерія, тагма, Візантія, Русь, найманці, союзники, русько-візантійські договори.

 

АННОТАЦИЯ

Филипчук А. М. Русы среди «войск народов» в Византии ІХ-ХІ вв.: наемники и союзники. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. -Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. -Черновцы, 2010.

Диссертация посвящена исследованию проблемы групп русских наемником и союзников среди «войск народов» в Византии. Особенное внимание представлено комплексному изучению участия отрядов руссов в кампаниях византийского флота в 911-949 гг. по Кн.2., 44, 45  De cerimoniis, «крещеных россов» и «воев княгини Ольги» в середине X в., русско-византийских договоров, управление и внутренней организации этерий, «варяжской гвардии» тагм руссов. На основе социальной терминологии византийской литературы, реконструировано просопографический состав, структура, профессиональная идентичность русских наемником и союзников. Выяснено, что влияния русских наемных и союзных отрядов на императорскую власть возросло с 1040-х гг. и привело к прямым конфликтам между ними и императором. Также уставлен размер платы, системы вознаграждения наемнику за службу.

Ключевые слова: русы, варяги, этерия, тагма, Византия, Русь, наемники, союзники, русско-византийские договоры.

 

SUMMARY

Fylypchuk O.M. Rus’ among the “armies of ethnikoi” in the Byzantine IX-XI centuries: mercenaries and allies. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of candidate of historical sciences in specialty 07.00.01 – History of Ukraine. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, 2010.

The thesis studied groups of mercenaries and allies in Byzantium. The volume is divided into four parts. Part 1 encompasses the history of studying the problem, image and understanding of the Rus’, and re-reading of sources and their interpretations. Part 2 cover general themes. Among them are the social terminology of Byzantine literature and image, construction and invention of “Varangians” in John Scylitzes, groups of Rus’ in campaigns Byzantine navy in 911, 935, 949,960 years, Rus-Byzantine treaties, the social and legal status of mercenaries and allies, groups of “baptized Rus'” and “warriors of Princess Olga” in mid-century and conflict between Prince Vladimir and his Varangian in Kyiv. The author prepared a translation and commentary to four chapters of “De cerimoniis”. Part 3 investigates the “relatives” of Prince Vladimir in the Byzantine service 1016-1025 and relationship between the emperor and mercenaries, including, their place and role in the rebellions against the imperial power. Particular attention is paid to the revolt of mercenaries and allies in 1078. Part 4 comprises the general categories of government and mercenaries. There are prosopographies the groups of mercenaries and allies with special remarks to personal composition of hetaireia, their social status and professional identity and creation, management and internal organization of great groups of Rus’, Varangian Guard and tagma Rus’. It also includes forms and structure of material support and gifts from the emperor.

The author made the following conclusions. First of all, permanent terms in the Byzantine literature were not developed for the warriors from Rus’. Their origin was determined by archaisms (Scythians, Tauroscythians, “warriors from the North”) and described as “mercenaries” and “allies”. John Scylitzes invented a new special term – “Varangians”, which was used for all mercenaries and allies, including from Russia. Over 1050-1080’s they were gradually replaced all previous ones. According to Scylizes’s texts, Varangians had no ethnic or geographical context and meant a group of mercenaries, who appeared outside the castie guard. Also, the term was self name for separate parts of hired Rus’. It penetrated to the Byzantine literature; it was an outstanding example of oral tradition. In the early Xth century the appearance of the Rus’ in Byzantine service was caused by the formation of political organizations in the Middle Dnepr region. Their participation in major campaigns of the Byzantine fleet in 911, 935, 949 and 960 was fixed and was depended on the regulation of standards in the Rus-Byzantine treaties. Accurate information about the number of Rus’ (700, 415 and 629 warriors) was derived from lists that consisted before the raid and brought into the overall report. It included detailed information about the number, status and full costs of their maintenance, including the costs of monetary compensation and acquisition of ships. Rus5 troops had mixed composition. There were groups of mercenaries that had previously signed an agreement with the Emperor and the allies and could be prisoners of Rus’. The author found that the Rus-Byzantine treaties were in the direct sense of agreements between the Emperor and mercenaries. Also it was proved that the unit “baptized Rus'” was identical to the group “Christian’s Rus'” from Rus’-Byzantine treaties 944. The warriors who made oath on the text of the agreement were leaders of mercenaries in Constantinople. Olga sent some part of warriors to raid 949, after receiving letters from Constantine VII and the Roman II. Formation a new hetaireia, which reported only by Escorial Taktikon was stimulated by a large group of mercenaries who were sent to Constantinople by Prince Vladimir, after their revolt in Kiev (978-980). High status “relatives” of Prince Vladimir, in particular, Sveinn (Spheng) and Chrysocheir and their warriors in the Byzantine army were the result not only of friendly relations between Rus’ and Byzantium in the first quarter of the XI century. But evidence of their significant role in the Bulgarian wars of Basil II. Causes of conflict between the emperor and Chrysocheir were consequence of political power in Rus’. Frequently uprising against the imperial power in 1042-1078 was caused the division among groups of mercenaries and allies. The frustration of a large part of the Rus’ to Constantine Monomakh led to their direct support the rebellion of Georgeos Maniak in 1042-1043. It was found that smaller groups of Rus’ were faithful to the Emperor and took part in the triumph over the usurper.

Key words: Rus’, Varangians, hetaireia, tagma, Byzantium, Rus’, mercenaries, allies, Rus-Byzantine treaties.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА:

1. Филипчук О. Образ Русі у візантійській історичній традиції ХІ-ХІІ ст.: крізь призму дихотомії ворога/друга / О. Филипчук // Питання історії України. Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – Т. 9. – С. 167-172.

2. Филипчук О. “Rossovarangians”: до проблеми часу утворення русько-варязького корпусу у Візантії / О. Филипчук // Питання історії України. Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – Т. 10. – С. 191-195.

3. Филипчук О. Титули командного складу русько-варязького корпусу за даними візантійської сфрагістики / О. Филипчук // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали VI Міжнародної наукової археологічної конференції (Чернігів, 13-15 квітня 2007 p.). -Чернігів: Сіверянська думка, 2007. – С. 192-194.

4. Филипчук О. Умови прийняття найманців до русько-варязького корпусу у Візантії / О. Филипчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки, Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 376-377. – С. 87-90.

5. Филипчук О. Скільки коштував руський найманець у Візантії” у X ст.? / О. Филипчук // Ruthenica. – К.: Інститут історії України НАН, 2008. -Т.VII. – С. 7-30.

6. Филипчук О. Майно русько-варязького найманця у Візантії в Х-ХІ ст.: варязька розповідь Іоанна Скілиці / О. Филипчук // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. -Чернівці: Рута, 2008. – Т. 1 (25). – С. 228-240.

7. Филипчук О. “Хрещені роси” у Константинополі в середині X ст. / О. Филипчук // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Технодрук, 2008. – С. 169-175.

8. Филипчук A. M. Имущество варяго-русского наемника в Византии в XI в. / А. М. Филипчук // Восточная Европа в древности и средневековье. XX Чтения памяти В.Т.Пашуто. Москва, 16-18 апреля 2008 г. Материалы конференции. – М.: ИВИ РАН, 2008. – С. 235-242.

9. Филипчук О. Перечитуючи Іоанна Скілицю: хто був Сфенг – брат Володимира Святого? / О. Филипчук // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність “Історія”. – Чернівці: Рута, 2009. -Вип. 8. – С. 58-70.

10. Филипчук О. Руси в експедиціях візантійського флоту в 911-949 pp. (за Кн. II. 44, 45 De cerimoniis) / О. Филипчук // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Технодрук, 2009. – Т.12. – С.211-221.

11. Филипчук О. Князь Ігор та похід Русі на Константинополь у “Історії”” Лева Диякона / О. Филипчук // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція (Чернівці, 27-28 листопада 2009 p.). Тези. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 261-264.

12. Филипчук A. M. Росы и их слуги в кн. II, 45 “De cerimoniis”: проблемы источников и авторского восприятия / A. M. Филипчук // Восточная Европа в древности и средневековье. XXI Чтения памяти В. Т. Пашуто. Москва, 14-17 апреля 2009 г. – М.: ИВИ РАН, 2009.  – С. 329-335.

13. Филипчук А.М. Князь Игорь и германцы в “Истории” Льва Диакона / А.М. Филипчук // Восточная Европа в древности и средневековье. XXII Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 14-15 апреля 2010 г. Материалы конференции. – М.: ИВИ РАН, 2010. – С. 260-265.

 

Завантажити автореферат

Advertisements

2 comments on “Филипчук О. М. Руси серед «військ народів» у Візантії ІХ-ХІ ст.: найманці та союзники

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s